PL EN


2014 | 14 | 5-23
Article title

Dostępność transportowa Szadku

Content
Title variants
EN
Transport Accessibility of Szadek
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article describes transport accessibility of Szadek - a small town in Łódź voivodeship. To this end, three major aspects were analysed: potential accessibility, functioning of public transport and effectiveness of individual transport. The findings were placed in the context of accessibility analyses for the remaining 43 towns of Łódź voivodeship, which enabled identification of the degree of Szadek’s accessibility in the settlement network of the region.
Year
Issue
14
Pages
5-23
Physical description
Contributors
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ
References
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego, Opracowanie wykonane na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź, 2011
 • Gadziński J., Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn IGSE i GP UWAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2010
 • Guzik R., Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski 2011-2020, Ekspertyza zrealizowana na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, 2011
 • http://www.gddkia.gov.pl/pl/378/gddkia-lodz, [05.06.2013 r.]
 • http://www.plk-inwestycje.pl/, [05.06.2013 r.]
 • http://www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/, [05.06.2013 r.]
 • Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2008
 • Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Dostępność transportowa w Polsce Wschodniej, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2012
 • Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK, nr 241, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 2010
 • Majewski B., Beim M., Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P. ( red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Biuletyn IGSE i GP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2008
 • Pielesiak I., Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych. Praca doktorska, Wydział Nauk Geograficznych, UŁ, Łódź, 2012
 • Portal Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego, www.samar.pl
 • Rosik P., Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne, nr 233, Warszawa, 2012
 • Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., Pomianowski W., Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030, Raport końcowy, IGIPZ PAN, Warszawa, 2012
 • Śleszyński P., Rozwój nowoczesnej drogowej sieci transportowej a efektywność połączeń głównych ośrodków miejskich (1989-2015), Magazyn Autostrady, nr 7, Katowice, 2009
 • Taylor Z., Zastosowania metod grafowych w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Czasopismo Geograficzne, Warszawa, 1974
 • Wiśniewski S., Kowalski M., Ocena działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi w świetle kształtowania się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Transport miejski i regionalny, nr 3, Kraków, 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33f3e654-6fc4-402b-b8a9-6583b69db03c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.