PL EN


2015 | 3/2015 (55), t.2 | 120-133
Article title

Udział sektora publicznego w kosztach ratowania banków w świetle nowych przepisów w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Content
Title variants
EN
The Impact of the New Resolution Regime on Public Support to Banks
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Public support provided to banks during the crisis has incentivised reforms at EU level which aim at limiting costs of banks’ failures incurred by taxpayers. In this context, a resolution framework was agreed and the Single Resolution Mechanism was established. The latter will operate within the banking union, i.e. currently the euro area. This paper focuses on new burden-sharing rules for banks and their impact on the need for mobilising budgetary resources for banks under resolution, in particular the need for public capital injections to ailing financial institutions. To this end, it identifies circumstances in which public support may be essential and outlines key risks related to specific institutional arrangements in the euro area.
PL
Mając na uwadze wysokie koszty ratowania sektora bankowego w trakcie ostatniego kryzysu, w Unii Europejskiej zainicjowano szereg działań na rzecz ograniczenia obciążeń dla podatników związanych z upadkiem instytucji finansowych. Wśród reform było ustanowienie ram restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a następnie Europejskiego Mechanizmu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji funkcjonującego w ramach unii bankowej, czyli de facto strefy euro.Celem publikacji jest analiza nowych rozwiązań prawnych w zakresie przypisania kosztów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków ich akcjonariuszom i wierzycielom, a w szczególności wpływu tych reguł na potrzebę zaangażowania środków publicznych w celu wsparcia instytucji finansowych w strefie euro. W tym kontekście autorka identyfikuje okoliczności, w których konieczna może być interwencja państwa, a także Europejskiego Mechanizmu Stabilności oraz wskazuje na powiązane z nią rodzaje ryzyka.
Contributors
References
 • Claessens, S., Herring, R.J. i Schoenmaker, D. (2010). A safer world financial system: Improving the resolution of systemic institutions. Geneva Reports on the World Economy, International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), lipiec.
 • Connor, G. i O’Kelly, B. (2012). A Coesan Approach to Bank Resolution Policy in the Eurozone. LSE Financial Markets Group Paper Series, Special Paper 214, grudzień.
 • De Lis, S.F., Pardo, J.C., Santillana, V. i Mira,t P. (2014). Regulation Outlook: Compendium on bank resolution regimes: from the FSB to the EU and US frameworks. BBVA Research, Madryt, czerwiec.
 • Dewatripont, M., Nguyen, G., Praet, P. i Sapir, A. (2010). The role of state aid control in improving bank resolution in Europe. Bruegel Policy Contribution, 4, maj.
 • Duebel, H.-J. (2013). The Capital Structure of Banks and Practice of Bank Restructuring. CFS Working Paper, Center for Financial Studies Goethe University, 4.
 • Dyrektywa PE i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (dyrektywa BRRD).
 • Eurogrupa. (2013). Statement of Eurogroup and ECOFIN Ministers on the SRM backstop, 18 grudnia.
 • Eurogrupa. (2015). Eurogroup statement on the ESM programme for Greece, 14 sierpnia.
 • Europejski Bank Centralny. (2011). The new EU framework for financial crisis management and resolution. Monthly Bulletin, 7, lipiec.
 • Europejski Bank Centralny. (2014). ECB’s in-depth review shows banks need to take further action. Press release, 26 października.
 • European Banking Federation. (2011). EU Banking Sector: The world’s largest banking system in the world’s largest economic space. Facts and Figures 2011/2012.
 • Faia, E. i Weder di Mauro, B. (2015). Cross-boarder resolution of global banks. Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute, Working Paper No. 236, maj.
 • Fonteyne, W., Bossu, W., Cortavarria-Checkley, L., Giustiniani, A., Gullo, A., Hardy, D. i Kerr, S. (2010). Crisis Management and Resolution for a European Banking System. IMF Working Papers, WP/10/70.
 • Goodhart, C. i Schoenmaker, D. (2009). Fiscal Burden Sharing in Cross-Border Banking Crises. International Journal of Central Banking, 5.
 • ICB. (2011). Final Report. Recommendations, wrzesień.
 • Koleśnik, J. (2015). Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W: M. Zaleska (red.), Europejska unia bankowa. Warszawa: Difin.
 • Komisja Europejska. (2012). Dokument Służb Komisji. Sprawozdanie z oceny skutków do wniosku ws. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, SWD(2012) 166.
 • Komisja Europejska. (2013). Bail-in tool: a comprehensive analysis of the institutions’ approaches, 18 października.
 • Komisja Europejska. (2015). Competition state aid brief. Occasional paper by DG-COMP, ISBN 978-92-79-45368, luty.
 • Laeven, L. I Valencia, F. (2012). Systemic banking crises database: an update. IMF Working Paper, WP/12/163.
 • Niepman, F. i Schmidt-Eisenlohr, T. (2013). Bank bailouts, international linkages, and cooperation. American Economic Journal: Economic Policy, 5(4), 270–305.
 • Meyes, D.G. (2009). Early intervention and prompt corrective action in Europe. Reasearch Discussion Papers, 17, Suomen Pankki.
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy. (2013a). A Banking Union for the Euro Area, SDN/13/01.
 • Nguyen, G. i Praet, P. (2010). Which banking resolution authority for Europe?. VoxEU.org, 16 kwietnia.
 • Pisani-Ferry, J. I Wolff, G.B. (2012). The Fiscal Implications of a banking union. Breugel Policy Brief, 2.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Rozporządzenie SRM).
 • Schoenmaker, D. (2011). The Financial Trilemma. Tinbergen Institute Discussion Papers, nr TI-019/DSF 7.
 • Zaleska, M. (2015). Zintegrowane ramy finansowe – koncepcja i wyzwania. W: M. Zaleska (red.), Europejska unia bankowa. Warszawa: Difin.
 • Zhou, J., Rutledge, V., Bossu, W., Dobler, M., Jassaud, N. i Moore, M. (2012). From bail-out to bail-in: Mandatory Debt Restructuring of Systemic Financial Institutions. IMF Staff Discussion Note SDN 12/03, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 24 kwietnia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33f4d912-328d-4655-9827-5893cf796946
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.