PL EN


2015 | 42 | 419-430
Article title

Wybrane przyczyny trudności w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników w kontekście zintegrowanego rozwoju

Content
Title variants
EN
Selected Reasons for the Difficulties in the Management of Employees Engagement in the Context of Integrated Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki wybranego procesu kadrowego w odniesieniu do jednej ze strategii zintegrowanego rozwoju, którą jest Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL). Z uwagi na duży rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw firmy, aby odnieść sukces na rynku korzystają z innowacyjności w dziedzinie zarządzania. Jedną z innowacyjności, która została omówiona w poniższym opracowaniu, jest proces kadrowy ukierunkowany na zarządzanie zaangażowaniem pracowników. Zaangażowanie pracowników jest kluczowym elementem gwarantującym odniesienie sukcesu firmy. Zmotywowani, a więc zaangażowani pracownicy wydajniej pracują na wynik przedsiębiorstwa, co pozwala umocnić pozycję firmy w danej branży. Opracowanie pozwala również na wysunięcie tezy, iż zarządzanie zaangażowaniem przyczynia się do realizacji SRKL poprzez poprawianie komfortu pracy, stabilizację zatrudnienia, jak i mniejszą rotację personelu. Artykuł porusza również problem budowania, jak i utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania wśród pracowników, ze szczególnym wskazaniem na złożoność tego procesu. Budowanie i utrzymanie zaangażowania wśród pracowników wymaga zarówno finansowych, jak i pozafinansowych wzmocnień. Niestosowanie dostępnych narzędzi motywacyjnych lub też nieprawidłowe ich zastosowanie, utrudnia prawidłowe realizowanie polityki personalnej. Problemy w procesie zarządzania zaangażowaniem posiadają wiele źródeł, dlatego też w opracowaniu przytoczone zostały jedynie wybrane trudności napotykane przez kadrę zarządzającą. Wnioski przedstawione w podsumowaniu mogą posłużyć jako argument przemawiający za koniecznością sięgania zarówno po materialne, jak i niematerialne narzędzia motywowania pracowników w celu osiągnięcia długotrwałego zaangażowania. Konieczne staje się również regularne monitorowanie efektywności zarządzania oraz sukcesywne doszkalanie się kadry zarządzającej.
EN
The main concept of this article is to bring us closer to the subject of human resources process which relates to one of the strategies in the integrated development, which is widely known as "The Strategy of the Human Capital Development". Keeping in mind that there is an enormous competition between enterprises, the companies are obliged to use diverse management innovations in order to be a successful member of the competitive market. One of the management innovations, which is outlined in this article, is human resource process which manages employees engagement in the company. Employees engagement and devotion are the key elements which guarantee the success of the enterprise. Motivated employees work more efficiently and largely contribute to the company achievements. At the same time they allow the enforcement of the enterprise position in a given line of business. This article allows to state a thesis that the management of human engagement contributes to “the Strategy of Human Capital Development” through the improvement of working conditions, employment stabilisation and reducing staff turnover. The difficulty of establishing and sustaining a high level of engagement among personnel is widely described in this piece, which only proves the complexity of the process itself. The estab-lishment and maintaining of staff motivation requires both financial and nonfinancial incentives. If the motivational tools are not used or wrongly applied the proper execution or the personnel policy is not guaranteed. There are numerous causes of difficulty in the motivation management process and only few of them have been discussed above. The conclusions presented in the summary prove that there is a requirement to reach for material and nonmaterial staff motivational tools in order to achieve long term engagement in the company. It is really essential to monitor the management effectiveness and provide ongoing training for the human resources management.
Year
Issue
42
Pages
419-430
Physical description
Contributors
References
 • Adamiec M., 2011, Potencjał ludzki w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Cialdini R.B., 2008, Influence. Science and Practice, Allyn & Bacon, A Pearson Education Company.
 • Cooper A., Cooper O., 2009 Gifts from Archangel Orel: Personal Sessions with an Extraordinary Coach, Healaura, Burnaby.
 • Foster J.J., 2003, Motywacja w miejscu pracy [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, GWP, Gdańsk.
 • Franken R.E., 2007, Human motivation, Thomson Wadsworth, Belmont, Calif.
 • Grabia T. (red.), 2001, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania i bezpieczeństwa, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XII, z. 10, wyd. SWSPiZ, Łódź.
 • Kardas J.S., Bombiak E. (red. nauk.), 2014, Funkcja motywowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce. Klinkosz W., 2013, Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Kwaśniewska A., Sukces przedsiębiorstwa oparty na wiedzy http://think.wsiz.rzeszow.pl/ wp-content/uploads/2013/07/04-THINK-Kwasniewska-Sukces-przedsiebiorstwa-oparty-na-wiedzy.pdf Lipka A., 2010, Kształtowanie motywacji wewnętrznej: koszty jakości i ryzyko, Difin, Warszawa.
 • Marciniak J., 1998, Motywacyjne oddziaływanie systemów premiowych, „Wynagrodzenia”, nr 4.
 • Marfo-Yiadam E., 2008, Zasady zarządzania, tłumaczenie: M. Urbański, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Nieckarz Z., 2011, Psychologia motywacji w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Pantalon M.V., 2011, Instant influence: How to get anyone to do anything – FAST, Little, Brown, New York.
 • Penc J., 2000, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Potocki A. (red.), 2000, Współczesne tendencje w zarządzaniu, Teoria i praktyka, wyd. WSPiM, Chrzanów.
 • Wageman R., Nunes D.A., Burrus J.A., Hackman J.R., 2007, Senior Leadership Teams: What it takes to make them great, Harvard Business Review Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33fb93f1-8e73-4efc-8dcf-f140125e0375
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.