PL EN


2014 | 102 | 137-147
Article title

Dochody publicznoprawne jako źródło finansowania zadań gminy : zagadnienia teoretyczne

Authors
Title variants
EN
Revenue Public Law as a Source of Financing Municipalities Tasks : Theoretical Issues
Languages of publication
Abstracts
PL
W wyniku decentralizacji administracji publicznej nastąpiło przekazanie zadań publicznych i źródeł ich finansowania poszczególnym jednostkom samorządowym. Szeroki katalog zadań przekazany gminie skutkuje wieloma klasyfikacjami i interpretacjami pojęć, podobnie dzieje się w przypadku przekazanych gminie dochodów. Celem artykułu jest przedstawienie ujęcia prawnego i literaturowego dochodów publicznoprawnych oraz zadań samorządu gminnego.
EN
Since 1989, Polish public administration works within three levels of local government units. Commune is the smallest unit, however it seems to be the most efficient in tasks realization and in satisfying local citizens needs. Each local government has got its task for realization and the catalogue of them is still open. Thus, the scientist try to define and group them into individual categories. The same process may be noticed during analysis of commune revenue. The aim of this article is to present legal and literature interpretation of commune tasks and its public-law revenues. The paper shows theoretical context of analysed issues.
Contributors
author
 • UP-H Siedlce
References
 • Adamowicz M., Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju, [w:] Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne, (ed.) M. Adamowicz, Wyd. SGGW, 2003.
 • Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym, C. H.Beck, Warszawa 1999, s. XVII.
 • Borodo A., Samorząd terytorialny w Polsce. Studium finansowo-prawne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1993.
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe - ogólna charakterystyka finansów publicznych, (red.) W.Wójtowicz, C.H. Beck, Warszawa 1996.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Lex, a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Hanusz A. i in, Dochody budżetu gminy, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 • http://www.stat.gov.pl/gus/definicje _PLK_HTML. htm?id=POJ- 1609.htm 9.09.08.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Komarnicka M., Dochody własne samorządów lokalnych, [w:] Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyty Naukowe - seria I", zeszyt 203, Poznań 1992.
 • Konstutucja RPz dn. 2 kwietnia 1997, Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 • Mackiewicz M., Budżet i finanse 2007, Municipium, Warszawa 2007.
 • Młynarczyk A., Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego - pojęcie, konstrukcje prawne, ewolucje, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Nargiełło J., Pomiar i czynniki wpływające na kondycję finansową gmin, "Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy", nr 528, Warszawa 2007
 • Niewiadomski Z. (red.), Samorząd terytorialny, ustrój i gospodarka, Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2001.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., Zarządzanie finansami w gminach, zarządzanie gospodarką i finansami gminy, (red.) H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2006.
 • Ruśkowski E., Salachna E., Finanse lokalne po akcesji, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1993.
 • Stępień H., Finanse lokalne w warunkach decentralizacji, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2006.
 • Strzelecki A., Podstawy autonomii i decentralizacji w systemie finansów samorządu terytorialnego, [w:] Zarządzanie finansami lokalnymi, (red.) A. Kożuch, A. Mirończuk, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z dn. 13 listopada 2003 (Dz.U. z 2003, nr 203, poz.1966).
 • Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3403da94-e520-4890-a17b-bebdf6d20161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.