PL EN


2014 | 3 | 29-42
Article title

Opodatkowanie dochodów osób małoletnich

Authors
Content
Title variants
EN
Income Taxation of Minors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opodatkowanie dochodów osób małoletnich powoduje pewne problemy społeczne. Wątpliwości w tym zakresie budzi unikanie opodatkowania, zmniejszanie wysokości podatku lub stosowanie kumulacji podatkowej. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego obrazu stanu prawnego wynikającego z opodatkowania dochodów osób małoletnich oraz wykazanie, że stanowi on istotny problem, który powinien być brany pod uwagę w reformach systemu podatkowego w Polsce.
EN
The income taxation of minors pose certain social problems. A total exemption from taxation, a tax reduction or the application of tax accumulation prove doubtful and unsatisfactory approaches. This paper attempts to give a general picture of the legal status of income taxation of minors and demonstrates that it presents a quandary which has to be taken care of on the occasion of upcoming Polish fiscal reforms.
Year
Issue
3
Pages
29-42
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Błachowska S., Prorodzinne rozwiązania w podatku osobistym – działania RPO, „Przegląd Podatkowy” 1998, nr 11.
 • Błachowska S., Spór o opodatkowanie rodzin podatkiem dochodowym, „Przegląd Podatkowy” 1999, nr 12.
 • Brzeziński B., Prawo podatkowe, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2000.
 • Brzeziński B., Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2009.
 • Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o., Gdańsk 2013.
 • Czepielik D., Kolanowski T., Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999.
 • Głuchowski J., Studia podatkowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1991.
 • Goettel M., Goettel A., Zmiany prorodzinne w podatku dochodowym od osób fizycznych, „Przegląd Podatkowy” 2009, nr 4.
 • Goettel M., Lemmonier M., Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatku, Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2011.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Komentarz. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dom Wydawniczy ABC, 2004.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Guziejewska A, Publicznoprawne definicje rodziny – zarys problematyki, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 1.
 • Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2001.
 • Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A., Komentarz. Ustawa Ordynacja Podatkowa, Dom Wydawniczy ABC 2002.
 • Litwińczuk H., Opodatkowanie rodziny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
 • Malinowski D. M., Zasady rozliczania dochodów małoletnich dzieci, „Przegląd Podatkowy” 2012, nr 6.
 • Miemiec W., Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2009.
 • Modzelewski W., Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Warszawa 2005.
 • Nita A., Z problematyki opodatkowania rodziny podatkiem dochodowym od osób fizycznych, „Monitor Prawniczy”1993, nr 6.
 • Nowak A. H., Opodatkowanie dochodów rodziny, „Monitor Podatkowy”1995, nr 11.
 • Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2012.
 • Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wydawnictwo Oficyna 2007,
 • Presnarowicz S., Ulgi i zwolnienia uznaniowe w ordynacji podatkowej, Dom Wydawniczy ABC 2003.
 • Regulacje Prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. Pro publico bono. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2002.
 • Święch K., Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2012 r. poz. 749.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, Dz. U z 2014 poz. 121.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 2012 poz. 788.
 • Ustawa z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1993 r. nr 90, poz. 416 ze zm.
 • www.orzeczenia.nsa.gov.pl, [dostęp 15.04.2014 r.],
 • www.sejm.gov.pl, [dostęp 20.04.2014 r.].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-340a6356-a1aa-45e6-b58e-d1b5c8348d07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.