PL EN


2016 | 11 | 4(42) | 81-98
Article title

Od gier terenowych po larpy, czyli pedagogika przygody w procesie edukacji i socjalizacji odbiorców w różnych grupach wiekowych

Content
Title variants
EN
From Outdoor Games to Live Action Role-Playing – the Pedagogy of Adventure in an Educational and Socialization Process Undergone by Participants from Different Age Groups
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst ma na celu prezentację doświadczeń zebranych podczas realizacji modułu fakultatywnego pt. Pedagogika przygody, w którym uczestniczyli studenci pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zaprezentowane zostaną również wyniki pilotażowych badań ankietowych dotyczących pedagogiki przygody i gier terenowych, przeprowadzonych wśród studentów. W tekście znajdzie się także odniesienie do metody pracy o nazwie live action role-playing (larp). Zaprezentowane zostaną wyniki badań pilotażowych z zastosowaniem larpów, przeprowadzonych w klasie pierwszej szkoły podstawowej w Piekarach Śląskich. Głównym celem badań była weryfikacja założenia, że gra fabularna w postaci live action role-playing, oparta na autorskim scenariuszu, wpływa na integracje dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zastosowano metodę quasi-eksperymentu pedagogicznego oraz studium przypadku. Podjęte działania polegały na poprowadzeniu larpa z grupą dzieci, które są na etapie wzajemnego poznawania się. Zastosowano technikę obserwacji skategoryzowanej. Studium przypadku zostało uzupełnione swobodną rozmową z poszczególnymi dziećmi. Do przeprowadzenia badań skonstruowano autorskie narzędzie pt. Arkusz obserwacji integracji grupowej oraz autorski scenariusz live action role-playing pt. W Baśniowej Krainie. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że live action role-playing w pracy z grupą pomagają odpowiednio zbudować jej strukturę i wspierają kształtowanie się pozytywnych relacji w grupie. Larp umożliwia przeżywanie, doświadczenie i poznanie, co z kolei pozwoliło uczestnikom gry zacieśnić istniejące między nimi relacje.
EN
The objective of the following paper is to present the experiences gathered during the execution of The Adventure Pedagogy elective module attended by the students of pedagogy of the Faculty of Pedagogy and Psychology of the University of Silesia. Another issue introduced therein are the results of trial surveys concerning adventure pedagogy and field games conducted among students. The paper also includes a reference to the work method called live action role-playing (LARP). The results of trial surveys, wherein LARPs were applied, conducted in the first grade of a primary school in Piekary Śląskie, can also be found in the paper. The main objective of the research was to verify the premise that a role-playing game in the form of live action role-playing, based on an original script, influences the integration of children at their early school age. The applied methods included a quasi-experiment and a case study. The undertaken activities consisted in performing LARP with a group of children who were only starting to get to know one another. The technique of categorized observation was employed here. The case study was complemented with a casual conversation with particular children. An original tool called “The Group Integration Observation Sheet” was constructed, as well as an original script of live action role-playing written – “In a Fairytale Land” in order to conduct this research. The conclusion, based on the findings, is that live action role-playing applied in group activities helps in building the group’s proper structure and fostering positive relations within it. LARP makes it possible to experience and learn, which in turn facilitates participant bonding.
Contributors
References
 • Domagalski D., Wartość dodana w LARP-ach, [w:] LARP. Twarze i maski, red. K. Chmielewski, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2013.
 • Gass M., Transfer of learning in Adventure Education, [w:] Adventure Education, red. J. Miles, Venture Publishing, S. Priest 1990.
 • Labenz P., Zagrajmy bez mechaniki, [w:] Konferencja LARPowa 14-15 stycznia 2012, red. J. Tabisz, Stowarzyszenie Wielosfer, Wrocław 2012.
 • Leśny A., Doświadczenia nauki i przygody na żaglowcach szkoleniowych, [w:] Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. E. Palmer-Kabacińska, A. Leśny, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2012.
 • Leśny A., Pedagogika przygody – konteksty teoretyczne, [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.
 • Michl W., Pedagogika przeżyć, tłum. D. Kozieł, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 • Palmer-Kabacińska E., Edukacja przygodą a harcerstwo – (nie) znane i (czy) zapomniane, [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.
 • Szkoła Aktywnego Wypoczynku „Frajda”, Edukacja typu outdoor: co to jest?, ‹http://www.frajda.com.pl/outdoor-2/outdoor-education-co-to-jest› (dostęp: 19.10.2016).
 • Średnicka J., Wrona A., Gry i symulacje szkoleniowe i ich zastosowanie w edukacji młodzieży i ludzi dorosłych, [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.
 • Tabisz J., Leksykon Pojęć, [w:] Konferencja LARPowa 14-15 stycznia 2012, red. J. Tabisz, Stowarzyszenie Wielosfer, Wrocław 2012.
 • Ukens L., Training games, [w:] The Handbook of Experiential Learning, red. M. Silberman, J. Wiley-Sons, San Francisco 2007.
 • Ziętkiewicz E., Integracja w edukacji wczesnoszkolnej, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań 1997, s. 24-27.
 • Zioło B., Flamingi i pingwiny, [w:] KOLA – Konferencja LARPowa 11-13 stycznia 2013, red. J. Tabisz, Stowarzyszenie Wielosfer, Wrocław 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-340a7c38-75e4-486a-9374-795455037131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.