PL EN


2014 | 190 | 31-41
Article title

Realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w świetle współmierności przychodów i kosztów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Content
Title variants
EN
The implementation of the rights arising from derivative financial instruments in the light of matching revenues and expenses of individual persons
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Financial derivatives are used in economic activity undertaken not only by legal, but also by individual persons. According to the tax consequences of transactions consisting in implementation of the rights arising from derivative financial instruments, it must first be determined whether the effects of this title shall be settled within the revenue sources which is non-agricultural economic activity or revenue sources from capital gains. The article analyzes the key issue, namely, whether there is any connection of the derivative transaction with a business. The conditions were specified that, in the author's opinion, allow to settle revenues / costs arising from the implementation of the rights of the derivative financial instruments in the course of business, when the turnover in derivative financial instruments is not the subject of this activity.
Year
Volume
190
Pages
31-41
Physical description
Contributors
References
 • Czajor P.: Rachunkowość instrumentów finansowych, MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe. ODDK, Gdańsk 2010.
 • Finansowe instrumenty pochodne. Red. J. Grzywacz. SGH, Warszawa 2009.
 • Frendzel M.: Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
 • Frendzel M.: Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
 • Interpelacja poselska Posła Waldemara Sługockiego z dnia 29.02.2012, nr SPS-023/-2323/12.
 • Maksymiuk P.: Działalność gospodarcza a opcje walutowe, http://www.podatki.egospodarka.pl/57259,Dzialalnosc-gospodarcza-a-opcje-walutowe,1,65,1.html [06.06.2013].
 • Morawska H., Truszkowski J.: Finansowe instrumenty pochodne, ryzyko, wycena i strategie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009.
 • Pyzel B.: Opodatkowanie instrumentów finansowych. ODDK, Gdańsk 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Sekita J.: Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku. Wolters Kluwer Polska – ABC, 2011.
 • Tarczyński W.: Instrumenty pochodne na ryku kapitałowym. PWE, Warszawa 2003.
 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz. U. z 2011 r.Nr 74, poz. 397 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Dz. U. z 2013 r., poz. 330.
 • Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. z 2010 r. Nr 220,poz. 1447 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1383 ze zm.
 • Woźniak A.: Opodatkowanie transakcji pochodnymi instrumentami finansowymi. „Rachunkowość” 2012, nr 1.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26.06.2012 r., sygn. akt II FSK 2525/10.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14.12.2009 r., sygn. akt I SA/Gl 544/09.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10.11.2010 r., sygn.akt I SA/Ol/566/10.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15.06.2010 r., sygn. akt I SA /Po/295/10.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24.02.2010 r.,sygn. akt I SA /Wr 1424/09.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 14.10.2011 r., sygn. akt I SA/Wr/ 969/11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3447d314-ad36-4541-979f-37a4469305c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.