PL EN


2012 | 94 | 9-15
Article title

Wpływ zarządzania środowiskiem w gminie na jej rozwój

Title variants
EN
The Impact of Environmental Management on the Community for Its Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie konieczność ochrony środowiska wynika z wiedzy o niekorzystnych skutkach intensywnego rozwoju gospodarki. Postęp techniczny, mający charakter ciągłej rewolucji przemysłowej, prowadzi do rosnącej nieprzerwanie konsumpcji surowców. Konsekwencją tego jest zanieczyszczenie terenów, wód gruntowych i powierzchniowych, zanik wielu gatunków fauny i flory na znacznych obszarach. Usuwanie i zapobieganie szkodom ekologicznym oraz koszty tych działań stały się problemami, z którymi stykają się zarówno przedsiębiorcy, jak i organy administracji. W artykule podjęto próbę oceny działań władz samorządowych gminy X związanych z jej rozwojem i ich wpływem na stan środowiska naturalnego. Do realizacji przyjętego celu artykułu zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa z badaniem dokumentów źródłowych oraz metody badań sondażowych z zastosowaniem techniki ankietowej i wywiadu.
EN
Today, the need for environmental consciousness results from the adverse effects of intensive economic development. Technical progress combined with the continuous nature of the industrial revolution leads to a continuously increasing consumption of raw materials. The consequences of this procedure is pollution of land, groundwater and surface water, disappearance of many species of flora and fauna over large areas. Removal and prevention of environmental damage and the costs of these actions are problems faced by both business and the administration. This article attempts to evaluate the actions of local authorities community X related to its development and its impact on the environment. For the attainment of the purpose of this article a method of analysis and critique of the literature, the examination of source documents, and a survey method using questionnaire and interview techniques are used.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • Boć J., Nowicki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, PPH KWANT, Kolonia 2000.
  • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska, PWE, Warszawa 1998.
  • Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-344fdebf-67e1-41f7-b787-3eec73ca12ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.