PL EN


Journal
2013 | 26 | 39-54
Article title

The Baltic Sea and the Integration of the Second Republic of Poland

Content
Title variants
PL
Morze w integracji ziem ii Rzeczypospolitej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W chwili odzyskania przez Polskę niepodległości istniała jednoznaczna polityczna wola zapewnienia odrodzonemu państwu dostępu do Bałtyku, pomimo różnicy w koncepcjach terytorialnych tego dostępu. Istotnym elementem nie tylko walki o dostęp do morza, ale przede wszystkim o jego wykorzystanie stało się stworzenie ideologii morskiej przez liczne opiniotwórcze kręgi polskiego społeczeństwa. Ważnym elementem polskiej uprawy morza stała się budowa portu w Gdyni, który stanowi podstawę rozwoju polskiego handlu zagranicznego. Polskimi sukcesami były też uzyskanie przez Gdynię dominującej roli wśród portów południowego Bałtyku i wygranie konkurencji z portami niemieckimi roszczącymi sobie prawo do obsługi morskiej zaplecza w granicach II Rzeczypospolitej.
EN
From the moment Poland regained her independence there existed an unambiguous political will to ascertain the access to Baltic to the newly revived nation, this despite the differences existing in the territorial concepts of the said access. The creation by numerous opinion-forming circles of sea ideology became one of the most significant element of not only the struggle for the access to the sea but also for its future use. Another important element of the Polish sea-cultivation was the construction of the Gdynia port, a basis for the development of the Polish foreign trade. Also, Gdynia’s gaining the dominant role among the ports of the south Baltic and winning the competition with the German ports claiming the right to maritime servicing of the hinterland within the bounds of the Second Republic of Poland.
Journal
Year
Volume
26
Pages
39-54
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
translator
References
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Konsulat RP w Szczecinie [The New Files Archives in Warsaw, The RP Consulate in Stettin]
 • Bundesarchiv Berlin, Reichswirtschaftsministerium
 • Antologia poezyj marynistycznych [An Anthology of Marine Poems], ed. by Z. Jasiński, Warszawa 1937
 • Balcerzan E.: Poezja polska w latach 1918–1939 [The Polish Poetry in the Years 1918–1939], Warszawa 1996
 • Błahut K.: Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 1919–1939 [The Polish-German Economic Relations in the Years 1919–1939], Wrocław 1975
 • Borowik J.: Pięć lat pracy instytutu Bałtyckiego (1927–1932) [The Five Years’ Work of the Baltic Institute (1927–1932)], Toruń 1932
 • Dopierała B.: Konfrontacje i przypomnienia. Szkice z dziejów upadku niemczyzny na Pomorzu zachodnim [Confrontations and Reminiscences: On the Fall of the German Culture in West Pomerania], Poznań 1962
 • Dopierała B.: Kryzys gospodarki morskiej Szczecina w latach 1919–1939 [The Crisis in Szczecin’s Maritime Economy in the Years 1919–1939], Poznań 1963
 • Dopierała B.: Wokół polityki morskiej drugiej Rzeczypospolitej. Studia historyczne [The Maritime Policy of the Second Republic of Poland: A Historical Study], Poznań 1978
 • Dostęp do morza. Zagadnienia pomorskie. Wspólnota bałtycka [The Sea Access: Pomeranian Questions. The Baltic Commonwealth]. The 4th report of the BI Management submitted to scholarly committees and the General Assembly on June 21–22, 1935, Toruń 1936
 • Faszcza K.: Instytut Bałtycki [The Baltic Institute], “Przegląd Zachodniopomorski” [The West Pomeranian Review] 2010, No. 4
 • Gierszewski S.: Wisła w dziejach Polski [The River Vistula in the History of Poland], Gdańsk 1982
 • Grabska W.: Ekonomiczna ekspansja Niemiec na wschód w latach 1870–1939 [Germany’s Economic Expansion to the East in the Years 1870–1939], Wrocław 1964
 • Hajduk B.: Gospodarka Gdańska w latach 1920–1945 [The Economy of Gdańsk in the Years 1920–1945], Gdańsk 1998
 • Karwacki R.: Temat morski w prozie fabularnej dwudziestolecia międzywojennego [The Sea in the Interwar Literary Fiction], Gdańsk 1975
 • Kotarski E.: Sarmaci i morze. Marynistyczne początki w literaturze polskiej XVi–XVii wieku [The Polish Gentry and the Sea: The Maritime Beginnings in the 16th–17th century Polish Literature], Warszawa 1995
 • Kutrzeba S.: Wisła w historii gospodarczej dawnej Rzeczypospolitej [The River Vistula in the Economic History of the Former Republic of Poland], Warszawa 1921
 • Kwiatkowski E.: Gdynia symbolem buntu [The Defiant Gdynia], “Morze” [The Sea] 1936, No. 3
 • Kwiatkowski E.: Pisma o Rzeczypospolitej morskiej [Writings on the Maritime Republic of Poland], ed. by M.M. Drozdowski, Szczecin 1985
 • Kwiatkowski E.: Polska morzu. Odczyt wygłoszony w auli Uniwersytetu Poznańskiego 8.Xii.1928 [Poland for the Sea: A Speech Delivered in the Poznań University hall on December 8, 1928], in: Przemysł i morze [Industry and the Sea], 1928
 • Labuda G.: Morze i Pomorze w kulturze politycznej Polski (do schyłku XViii wieku) [The Sea and Pomerania in Poland’s Political Culture (until the Late 18th Century)], in: Kongres Pomorski. od historii ku przyszłości Pomorza (The Pomeranian Congress: From the History of Pomerania into Its Future], ed. by H. Bronk, E. Włodarczyk, Szczecin 1999
 • Labuda G.: Morze w kulturze plemion słowiańskich [The Sea in the Culture of Slavic Tribes], in: morze w kulturach świata [The Sea in World Cultures], ed. by A. Piskozub, Wrocław 1976
 • Łuczak Cz.: Od Bismarcka do Hitlera. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze [From Bismarck to Hitler: The Polish-German Economic Relations], Poznań 1988
 • Machaliński Z.: Gospodarcza myśl morska ii Rzeczypospolitej (1919–1939) [The Economic Maritime Thought of the Second Republic of Poland (1919–1939)], Gdańsk 1975
 • Mikulicz S.: Kłajpeda w polityce europejskiej 1918–1939 [Memel in the European Policy 1918–1939], Warszawa 1976
 • Piotrowski B.: W służbie narodu i nauki. instytut Bałtycki w latach 1925–1939 [In the Nation’s and Science’s Service: The Baltic Institute in the Years 1925–1939], Poznań 1991
 • Piskozub A.: Polska morska. czyn XX wieku [The Maritime Poland: The 20th Century Deed], Gdańsk 1986
 • Pomorze i morze w poezji [Pomerania and the Sea in Poetry], ed. by B. Arsoba, J. Borzyszkowski, Szczecin–Gdańsk 1998
 • Porębski K.: Memoriał o zadaniach i pracach departamentu dla Spraw morskich z 1.XI.1919 roku [A Memorial on Tasks and Works of the Departament for Maritime Affairs of November 1, 1919], “Nautologia” [The Nautology] 22, 1987, No. 3
 • Porębski K.: W sprawie reparacji tonażu przeznaczonego dla Polski z 14.I.1919 roku [On the Reparation the Tonnage for Poland of January 14, 1919], “Nautologia” [The Nautology] 22, 1987, No. 3
 • Sachaliński Z.: Admirałowie polscy 1919–1950 [The Polish Admirals 1919–1950], Gdańsk 1993
 • Salmanowicz S.: Prusy. dzieje państwa i społeczeństwa [Prussia: The History of the State and Its Society], Poznań 1987
 • Sobieski W.: Der Kampf um die Ostsee, Leipzig 1933
 • Stanielewicz J.: Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem w latach 1815–1914 [The Trade Relations Existing Between the Polish Territories and the Baltic in the Years 1815–1914], Szczecin 1991
 • Stanilewicz J.: Rola portów bałtyckich Szczecina, Gdańska i królewca na tle zaplecza i przedpola portowego w latach 1815–1914 [The Role of the Baltic Ports of Szczecin, Gdańsk and Königsbergas Compared to the Hinterland and Port Foreground in the Years 1815–1914], Szczecin 1976
 • Trąmpczyński W.: Mowa sejmowa wygłoszona na uroczystym posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej w dniu 10 lutego 1920 roku [A Speech Delivered in the Course of a Special Seym Meeting on February 10, 1920], in: M. Rdesiński: Brama na świat [A Gate to the World], Gdańsk 1976
 • Wątor A.: Ideas of Political Parties on the Problem of Poland’s access to the Baltic Sea in the Early 20th century (up till 1918), “Studia Maritima” 12, 1999
 • Włodarczyk E., Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808–1914 [The Economic Development of Port Towns in the Prussian Baltic Provinces in the Years 1808–1914], Wrocław 1987
 • Włodarczyk E.: Der Wettbewerb zwischen den deutschen Häfen und die Häfen des polnischen Zollgebietes um das polnischen Hinterland in den Jahren 1919–1939, in: Beiträge zur Geschichte des Ostseeraumes, hg. v. H. Wernicke, Hamburg 2002
 • Wrzesiński W.: Niemcy w polskiej myśli politycznej 1864–1914 [The German in the Polish Political Thought 1864–1914], in: Polska i jej sąsiedzi [Poland and Her Neighbours], ed. by H. Zieliński, Wrocław 1975
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34535f8f-79b3-45f7-8c7e-0555ecfa229f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.