PL EN


2006 | 1(9) | 145-160
Article title

Determinanty i strategie przedsiębiorczości

Authors
Content
Title variants
EN
Enterpreneurship determinants and strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono istotę, znaczenie i rodzaje przedsiębiorczości. Dokonano klasyfikacji czynników determinujących dynamizm innowacyjności przedsiębiorstw. Pokrótce scharakteryzowano poszczególne grupy tych determinant takie, jak potencjał przedsiębiorczości, sytuacja pracy oraz determinanty przedsiębiorczości, wynikające z otoczenia. Wskazano na związek zachodzący pomiędzy stosowaną w praktyce metodą zarządzania i sposobami organizacji pracy a przedsiębiorczością, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie systemu wspierającego, nagradzającego działania innowacyjne, systemu planowania ryzyka innowacyjnego, otwartej i elastycznej struktury organizacyjnej oraz zespołowej formy organizacji pracy i zaufania do siebie członków zespołu.
EN
The article presents the essence, importance and types of enterpreneurship. It also classifies factors which determine the innovativeness dynamism of enterprises. Furthermore, the text characterises shortly individual groups of determinants such as enterpreneurship potential, labour situation as well as enterpreneurship determinants resultant from the environment. It indicates the relationship between the management method applied in practice, labour organisation ways and enterpreneurship, pointing to the role of the supportive system which awards innovative activities, that of innovative risk planning, open and flexible organisational structure as well as team form of work organising and mutual confidence among team members.
Year
Issue
Pages
145-160
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, leszek.koziol@mwse.edu.pl
References
 • Bratnicki M., Kozłowski R. 2003. Nadzór korporacyjny jako niezbędny element przedsiębiorczości strategicznej W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego: doświadczenia krajowe i międzynarodowe. Praca zbiorowa pod red. J. Jeżaka. T. 2. Łódź: Polsko - Amerykańskie Centrum Zarządzania.
 • Covin J. G., Slevin D. P. 1988. The Influence of Organization Structure on the Utility of Entrepreneurial Top Management Style. "Journal of Management Studies" nr 25.
 • Czaja I., Śliwa R. 2003. System wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Kraków: wydawnictwo AE. ISBN 83-7252-162-X.
 • Dobiegała - Korona B. 2000. Innowacje jako czynnik kreujący wartość firmy. Warszawa: SGH. Niepublikowany raport nt. innowacyjności przedsiębiorstw.
 • Drucker P. F. 1992. Innowacje i przedsiębiorczość: praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Francik A. 2003. Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji. Kraków: Wydawnictwo AE. Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna: Monografie, nr 158. ISBN 83-72521-700.
 • Goliszek A. 2003. Uwarunkowania intraprzedsiębiorczości. W: Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej: zarządzanie zasobami. Pod red. R. Rutki. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe UG. Seria: Organizacja i Zarządzanie nr 18.
 • Haber L., H. 1996. Działania przedsiębiorcze w biznesie. W: Przedsiębiorczość i rynek. Red. M. Kozielski. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Prace Naukowe nr l. ISBN 83-85441-42-5.
 • "Innowacje i Wiedza. Biuletyn Informacyjny" [3/2006]. Ostrów Wielkopolski: Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski.
 • Ireland R. D. et al. 2001. Integrating Enterpreneurship and Strategic Management Actions to Create Firm Wealth. "Academy of Management Executive" nr 1.
 • Kraśnicka T. 2002. Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wydaw. Uczelniane AE. Prace Naukowe. ISBN 83-7246-095- 7.
 • Kwiatkowski S. 2000. Przedsiębiorczość intelektualna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-86890-99-1.
 • Maul L. R., Maufield D. C. 1991. Jak osiągnąć sukces w biznesie? Przewodnik. Kraków: Krakowski Instytut Wydawniczy.
 • Nonaka I., Takeuchi H. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext. ISBN 83-86890-99-1
 • Porter L. W. 1963. Where is the organization man? "Harvard Business Review" nr 41.
 • Samecki W. 1998: Prolegomena do teorii ekonomii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 83-229-1817-8.
 • Schumpeter J. 1962. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Stevenson H. H., Jarilla J. C. 1990. A Paradign oj Enterpreneurship: Enterpreneurial Management. "Strategic Management Journal".
 • Źródła i strategie innowacyjności i przedsiębiorczości. 2005. The Conference Board.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34571249-3148-4709-8dac-c8a26fa02c73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.