PL EN


2016 | 48 | 325-335
Article title

Ośrodki miejskie czynnikiem rozwoju obszarów problemowych regionu Polski Wschodniej

Content
Title variants
EN
Urban Centers as a Factor in the Development of Problematic Areas in the Region of Eastern Poland
RU
Городские центры как фактор развития проблемных областей региона Восточной Польши
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działania zwiększające spójność terytorialną w skali krajowej i regionalnej wiążą się z budową powiązań funkcjonalnych między ośrodkami miejskimi a ich otoczeniem regionalnym. Jest to konieczne dla przeciwdziałania marginalizacji najsłabiej rozwijających się obszarów oraz w celu ograniczania dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi województwami. Ważnym problemem badawczym jest określenie, czy w dobie przemian społeczno-gospodarczych postępuje proces rozwoju ośrodków miejskich w regionie Polski Wschodniej. Celem głównym niniejszego opracowania jest ocena kierunku i tempa zmian potencjału demogra-ficznego i gospodarczego aglomeracji miejskich regionu, który został objęty wsparciem finanso-wym programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Analizie poddano stan zasobów ludzkich oraz poziom przedsiębiorczości ośrodków miejskich w latach 2004–2014. Badania stanu zasobów ludzkich wskazują na powolne i zróżnicowane zmiany potencjału demograficznego miast badanego regionu na tle dokonujących się procesów migracji i ogólnego zmniejszenia ludności miejskiej w kraju i regionie. Słaby rozwój działalności gospodarczej w regionalnych ośrodkach miejskich wymaga silniejszego pobudzenia przedsiębiorczości, by uruchomić regionalne czynniki rozwoju oraz wzmocnić procesy innowacyjne i poprawy konkurencyjności.
EN
Actions increasing territorial connectedness on regional and country-wide scale are tied with building functional connections with urban centers and their surroundings. It is mandatory to eliminate marginalization of the least developed areas and to reduce development disproportions between particular voivodships. Important research problem is marking whether in the time of social and economic changes a process of development of urban centers in Eastern Poland region is afoot. The main aim of the following paper is to assess the direction and speed of demographical and economical potential in urban centers of a region that was involved in financial support of the Operational Programme Development of Eastern Poland 2007–2013. The analysis was based on the state of human resources and entrepreneurship in urban centers in years 2004–2014. Human resources research point at slow and varied changes in demographic potential of studied cities of the region on the ground of migration processes and general decrease of urban population in the country and the region. Weak development of economic activity in urban centers requires more stimuli to activate entrepreneurship to enable local growth agents to support regional growth factors and enforce innovational processes.
Year
Volume
48
Pages
325-335
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytet Rzeszowski, ebaran5@wp.pl
References
 • Bański J., 2011, Obszar problemowy – koncepcje i kryteria identyfikacji [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych – wybór referatów konferencyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., 2012, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CeDeWu.Pl, Warszawa.
 • Churski P., 2004, Obszary problemowe w Polsce w aspekcie celów polityki regionalnej Unii Europejskiej [w:] Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rozwój Regionalny”, red. W. Kosiedowski, Wyd. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek.
 • Cieślik A., Rokicki B., 2010, Wpływ inwestycji drogowych na rozwój polskich regionów [w:] Spójność ekonomiczno-społeczna regionów UE, t. II: Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce, KUL, Lublin.
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030, 2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Kola-Bezka M., 2015, Zmiany w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów NUTS3 w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1999–2011, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” z. 43, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.8.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 2011, Warszawa.
 • Krajowa Polityka Miejska, https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/polityka-miejska/ (dostęp: 8 września 2015 r.).
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010, Warszawa.
 • Męczyński M., Konecka-Szydłowska B., Gadziński J., 2010, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce, UAM, Poznań.
 • Obszary problemowe i konfliktowe w Planie Zagospodarowania Województwa Podkarpackiego – Aktualizacja, 2011, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Plawgo B., 2011, Determinanty rozwoju regionalnego na obszarze problemowym Polski Wschodniej [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, MRR, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2011–2020, 2010, MRRW, Warszawa, https://www.mrr.gov.pl (dostęp: 11 lipca 2013 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3472844c-6772-4d69-bdb8-391dcfd4f3df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.