PL EN


2016 | 25 | 1 | 11-28
Article title

Humanización de la comunicación institucional. Estudio histórico-crítico

Content
Title variants
PL
Humanizacja komunikowania instytucjonalnego. Studium historyczno-krytyczne.
EN
Humanization of institutional communication. Historical and critical study
Languages of publication
ES
Abstracts
EN
Recent years have witnessed a lack of depth in the ethical view of relationships created by organizations as many scholars, public relations practitioners and institutions have focused more on the relationship with the public itself and less on the nature of the relationship and ethical aspects of the content offered by the communication plans developed by organizations. The article attempts to present how public institutions have focused less on the human person (as they sought to in the 20th century) due to the excessive growth of public and private organizations and the decaying of institutions that link individuals with the government institutions (local and national) and companies, like neighborhood associations, families’ networks, consumers’ organizations or grass roots groups. This situation has left individuals helpless before companies and public institutions. Public relations ethics have focused on the relationships between the organization and the public, but Church communication suggests in addition to this a reflection on the content of communication. Therefore, the Church’s approach to communications could help to regenerate the public relations field (as well as communications of institutions in general) by focusing more on the relationships between ethics and the content of public relations.
PL
W ostatnich latach odnotowuje się brak pogłębionego etycznie spojrzenia na relacje tworzone przez organizacje. Wiele instytucji, uczonych i praktyków public relations bardziej skupia swoją uwagę na instytucjonalnych relacjach ze społeczeństwem, a mniej na charakterze tych relacji i etycznych aspektach treści oferowanych w programach komunikacji opracowywanych przez organizacje. Celem artykułu jest próba przedstawienia tego, jak organizacje publiczne zaczęły mniej skupiać się na osobie ludzkiej (tak jak to czyniły w XX wieku) z powodu rozrostu organizacji publicznych i prywatnych oraz upadku instytucji łączących ludzi z instytucjami rządowymi (lokalnymi i krajowymi) oraz firmami, takich jak na przykład: stowarzyszenia sąsiedzkie, firmy rodzinne, organizacje konsumenckie czy grupy oddolnej demokracji. Sytuacja ta sprawia, że jednostki stają się bezradne wobec firm i instytucji publicznych. Etyka public relations skupia się na relacji pomiędzy organizacją a opinią publiczną, natomiast Kościół proponuje ponadto refleksję nad zawartością przekazu. Dlatego też podejście Kościoła do komunikacji może pomóc odnowić obszar public relations (a także ogólnie biorąc komunikowania instytucjonalnego) dzięki zwróceniu większej uwagi na relacje pomiędzy etyką a treścią w public relations.
Year
Volume
25
Issue
1
Pages
11-28
Physical description
Contributors
  • Dipartimento di Studi Politici Università “La Sapienza”, Roma
  • Facoltà di Comunicazione Istituzionale Pontificia Università della Santa Croce, Roma
  • Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale Pontificia Università della Santa Croce, Roma
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-1634
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-347cfcdd-57a8-436f-8c05-438a66a0f226
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.