PL EN


2016 | 7 | 1 | 31-56
Article title

Kultura a praktyka badawcza

Title variants
EN
Culture and a Research Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza związku między kulturą i praktyką badawczą. Pierwsza odniesiona jest do postaw propozycjonalnych, gdzie owo odniesienie ma charakter intersubiektywny. Ostatnia ujęta jest w kategoriach ludzkich interakcji. Ich odpowiedni składnik, czyli jednostkowe działanie fizykalne, jest przykładem zdarzenia fizykalnego. Autor postuluje, że kultura warunkuje praktykę badawczą. Praktyka ta jest wpleciona w inne praktyki społeczne (takie jak zdroworozsądkowa lub religijna), wobec czego relacja między tym, co społeczne, i tym, co kulturowe, ma charakter holistyczny i dynamiczny. Autor omawia kilka stanowisk, które wiązały się z poszczególnymi tematami lub problemami omawianego związku, aby wskazać wielość jego aspektów. Na koniec ta analiza służyć ma odsłonięciu wymiaru wielokulturowego, w ramach którego można podchodzić do praktyki badawczej.
EN
The article aims at analysing a link between culture and a research practice. The former is referred to the propositional attitudes, where this reference is of intersubjective nature. The latter is given in terms of the human interactions. Their relevant component, that is, an individual’s physical action is an instance of a physical event. The author’s claim is that culture conditions the research practice. This practice is interwoven into other social practices (like commonsense or religious), so that the relation between the social and the cultural is of a holistic and dynamic nature. The author discusses a number of positions which have dealt with the particular topics or problems of the link in question to show how many facets this link may have. Finally, the analysis is to reveal the multicultural dimension in which the research practice may be approached.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
31-56
Physical description
Contributors
 • Zakład Historii i Metodologii Nauk o Kulturze w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, az@amu.edu.pl
References
 • Abu-Lughod Lila: Writing Against Culture. W: Richard G. Fox (red.). Recapturing Anthropology. Working in the Present. Santa Fe: School of American Research Press 1991 s. 137-162.
 • Ajdukiewicz Kazimierz: Język i znaczenie. Przeł. Franciszek Zeidler. W: Tenże. Język i poznanie. T. 1. Wybór pism z lat 1920-1939. Warszawa: PWN 1960 s. 145-174.
 • Ajdukiewicz Kazimierz: Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa: Wydawnictwo ANTYK 2003.
 • Foucault Michel: Czym jest Oświecenie? W: Tenże. Filozofia, historia, polityka. Przeł. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000 s. 276-293.
 • Frege Gottlob: Myśl. W: Tenże. Pisma semantyczne. Przeł. Bogusław Wolniewicz. Warszawa: PWN 1977 s. 101-129.
 • Geertz Clifford: Dzieło i życie. Przeł. Ewa Dżurak, Sławomir Sikora. Warszawa: Wydawnictwo KR 2000.
 • Geertz Clifford: Religia jako system kulturowy. Przeł. Dorota Lachowska. W: Racjonalność i styl myślenia. Red. Edmund Mokrzycki. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1992 s. 498-555.
 • Hawking Stephen W.: Krótka historia czasu. Przeł. Piotr Amsterdamski. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 1996.
 • Kelty Christopher M. et al.: Collaboration, Coordination, and Composition: Fieldwork after the Internet. W: Fieldwork Is Not What it Used to Be: Learning Anthropology’s Method in a Time of Transition. Red. James Faubion i George Marcus. Ithaca: Cornell University Press 2009 s. 184-206.
 • Kmita Jerzy: Nauka jako dziedzina kultury symbolicznej. W: Tenże. Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2007 s. 111-142.
 • Marcus George E., Mascarenhas Fernando: Ocasião. The Marquis and the Anthropologist. A Collaboration. Walnut Creek: AltaMira Press 2005.
 • Rabinow Paul: The Accompaniment: Assembling the Contemporary. Chicago–London: University of Chicago Press 2011.
 • Rorty Richard: Nauka jako solidarność. W: Tenże. Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma Filozoficzne. Przeł. Janusz Margański. T. 1. Warszawa: Fundacja Aletheia 1999 s. 55-69.
 • Ryle Gilbert: Czym jest umysł? Przeł. Witold Marciszewski. Warszawa: PWN 1970.
 • Wittgenstein Ludwig: Dociekania filozoficzne. Przeł. Bogusław Wolniewicz. Warszawa: PWN 1972.
 • Zaporowski Andrzej: Kultura – ruchomy cel. „Lud” 94:2010 s. 367-375.
 • Zaporowski Andrzej: Podmiotowo-przedmiotowe ujęcie kultury Jerzego Kmity jako przejaw monistycznej perspektywy badawczej. „Przegląd Kulturoznawczy” 2012 nr 4 (14) s. 420-422.
 • Zaporowski Andrzej: Hybrydowy charakter współczesności i kultury. Studium krytyczne. „Studia Kulturoznawcze” 1(3):2013 s. 125-143.
 • Zaporowski Andrzej: Kultura – działanie – metoda. „Roczniki Kulturoznawcze” 4:2013 nr 4 s. 5-23.
 • Zaporowski Andrzej: Kultura w świetle amerykańskiej antropologii współczesności. „Lud” 97: 2013c s. 175-194.
 • Zaporowski Andrzej: Różne oblicza współczesności. „Lud” 98:2014 s. 299-307.
 • Zaporowski Andrzej: Obsługa zapytań BPCS (materiał niepublikowany).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-347d8c87-6f86-46b3-a2e7-7ad36a4f187a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.