PL EN


2015 | 6 (785) | 93-104
Article title

Podróż służbowa przedsiębiorcy na gruncie podatku dochodowego

Authors
Title variants
EN
A Business Trip of Enterpreneur on the Basis of Income Tax
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca podróżuje często w celu realizacji umowy lub pozyskania nowego klienta. Nie jest kwestią trywialną oddzielenie czasu podróży służbowej od czasu, który przedsiębiorca poświęca na sprawy prywatne. Ma to jednak istotne znaczenie dla sposobu rozliczania się z wydatków (poniesionych na podróż) dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli przedsiębiorca będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania w podatku dochodowym wartością kosztów uzyskania przychodów z tytułu podróży to zaoszczędzi na podatku. Problematyka badawcza artykułu objęła próbę zdefiniowania pojęcia ,,podróż służbowa przedsiębiorcy’’ na gruncie podatku dochodowego, wyznaczenie przesłanek uznania danej podróży za służbową oraz określenie charakteru niezbędnej dokumentacji przedstawianej w razie ewentualnej kontroli skarbowej, podatkowej. Wskutek przeprowadzonej analizy przyjęto, że ,,podróż służbową przedsiębiorcy’’ to osobisty przejazd przedsiębiorcy do innego miasta (niż siedziby podmiotu gospodarczego) służący możliwości osiągnięcia lub zachowania (zabezpieczenia) przychodu a nie stanowiący wprost realizacji już istniejącej umowy z klientem. Przesłankami uznania podróży za służbową na gruncie regulacji o kosztach podatkowych są: realne poniesienie wydatku, właściwe udokumentowanie podróży, wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem na przejazd a możliwością osiągnięcia (zachowania lub zabezpieczenia) przychodu. Jako postulat de lege ferenda przyjęto potrzebę wprowadzenia przepisów precyzujących pojęcie podróży służbowej przedsiębiorcy tak aby podatnicy nie musieli zastanawiać się czy dana wizyta u potencjalnego klienta może spowodować osiągnięcie przychodu i czy przedsiębiorca może wydatek na podróż zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
EN
Conducting a business activity the entrepreneur often travels to the purpose of the completion of a contract or win a new client. It isn't straight to separate the time of business trips since the time which the entrepreneur is devoting to private matters. However material meaning has it for the way of accounting for expenses (carried for the travel) for the purposes of the personal income tax. If the entrepreneur will be able to reduce the tax base in the income tax with cost value of obtaining the income on account of the travel it will cut back on the tax. Research issues of the article included the attempt to define the notion ,,business trips of the entrepreneur'' on land of the income tax, fixing premises of recognizing official the given travel and determining character of the necessary documentation presented in case of the possible fiscal or tax audit. As a result, it is assumed that the considerations made, ‘’entrepreneur business trip'' is a personal passage of an entrepreneur to another city (than the establishment of the economic entity) for the ability to achieve or maintain of income rather than a direct implementation of the existing agreement with the client. Indications of the recognition of travel for business trips on the basis of adjustment of tax costs are: real expenditure incurred, appropriate travel documentation, demonstrating the causal link between the expenses for travel and the possibility of achieving (or security) income. As de lege ferenda postulate was accepted the need to introduce rules to specify the concept of entrepreneur business trip so that taxpayers do not have to wonder whether the visit potential client may result in achieving the revenue
Contributors
author
  • mgr Rafał Bernat, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-347dcab3-19b2-459a-b4f6-42123529e120
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.