PL EN


2016 | 88(144) | 87-107
Article title

Lithuanian accounting development phases and tendencies

Content
Title variants
PL
Etapy i tendencje rozwoju rachunkowości na Litwie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The evolution of Lithuanian accounting has a long history and is rather complicated. It was influenced by different countries, especially by Tsarist Russia, Germany, France, Poland and the Soviet Union. Differ- ent factors had an impact and formed the Lithuanian accounting system, and they have defined development tendencies for it. The aim of this research is to investigate Lithuanian accounting development phases and tendencies. The research methods consist of analysing scientific papers of Lithuanian authors, a retrospective analysis, the historical approach, inductive and deductive methods, systematisation, comparison and a summary of the information. From the chronological and historical perspectives, the following Lithuanian accounting development phases were distinguished: (1) accounting origin for the period of the Grand Duchy of Lithuania (1251–1795); (2) Lithuania’s accounting status during the period of occupation by Tsarist Russia (1795–1914) and World War I (1914–1918); (3) the condition and regulation of accounting during the inter-war period (1918–1940) and World War II in Lithuania; (4) accounting organization and regulation during the Soviet occupation period in Lithuania (1944–1990); (5) accounting status and problems in Independent Lithuania (1990–2015). The article investigates the key elements of regulation, and the achievements and problems of each Lithuanian accounting development phase.
PL
Ewolucja rachunkowości na Litwie ma długą i dość skomplikowaną historię. Na regulacje rachunkowości na Litwie wpływały rozwiązania stosowane w innych krajach, zwłaszcza w carskiej Rosji, Niem- czech, Francji, Polsce i Związku Radzieckim. Różne czynniki miały swój udział w tworzeniu się litewskiego systemu księgowości. Celem artykułu jest zidentyfikowanie faz rozwoju rachunkowości na Liwie i tendencji zmian w regulacjach. Metody badawcze objęły analizę prac naukowych autorów litewskich, analizę retrospektywną, analizę historyczną, metody indukcyjne i dedukcyjne, systematyzację, porównania i podsumowanie informacji. Wyróżniono następujące fazy rozwoju rachunkowości na Litwie: (1) rachunkowość Wielkiego Księstwa Litewskiego (1251–1795); (2) rachunkowość na Litwie w okresie okupacji carskiej Rosji (1795–1914) i I wojny światowej (1914–1918); (3) stan i regulacje rachunkowości w okresie międzywojennym (1918–1940) i II wojny światowej na Litwie; (4) rozwój rachunkowości i regulacji sprawozdawczości podczas sowieckiej okupacji Litwy (1944–1990); (5) rachunkowość i problemy w niepodległej Litwie (1990–2015). W artykule zostały przeanalizowane kluczowe elementy regulacji rachunkowości, a także osiągnięcia i problemy w każdej fazie rozwoju litewskiej rachunkowości.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-347edd8b-c83d-4bf8-9e5f-84cb0cb3e397
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.