PL EN


2014 | 2(85) | 15-24
Article title

Ustawiczne kształcenie zawodowe Mazowsza w perspektywie 2014–2020

Content
Title variants
EN
Continuing vocational education in the Mazovia region for 2014–2020
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the period 2014-2020, the projects on the development of human resources, co-financed from the European Social Fund are to be implemented under the Operational Programme: Knowledge Education Development and regional operational programmes. Their goal is the vocational development of the unemployed, integration of people at risk of social exclusion and enhancement of their independence by engaging them in occupational activity as well as improvement the quality of education, including vocational and continuing education, by closer link to the labor market needs
PL
W nadchodzącej perspektywie funduszy unijnych szczególny nacisk zostanie po-łożony na dostosowywanie kierunków edukacji zawodowej, ustawicznej oraz tematyki szkoleń do zbadanych wcześniej potrzeb pracodawców na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Zarówno szkoły, organy je prowadzące, jak i instytucje rynku pracy po-winny więc angażować przedsiębiorców w przygotowywanie wspólnych projektów, których celem powinno być przygotowanie uczniów i słuchaczy poprzez praktyki zawodowe oraz staż do wejścia w środowisko pracy. Jest to bowiem najlepszy sposób na nabycie przez uczniów umiejętności zawodowych, jak i zweryfikowanie przez pra-codawcę ich podejścia do pracy. Również w przypadku osób bezrobotnych, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym szkolenia i staże zawodowe lub zatrudnienie subsydiowane będą realną szansą na skuteczną aktywizację zawodową i usamodzielnienie ekonomiczne uczestników tylko wówczas, jeśli będą realizowane w porozumieniu z przedsiębiorcami.
Contributors
References
 • Frąckiewicz L., Bezrobocie wśród młodzieży, [w:] Bezrobocie – wyzwanie dla polskiej gospodarki, red. E. Frątczak, Z. Strzelecki, J. Witkowski, GUS, Warszawa 1993.
 • Golinowska S., Warunki tworzenia miejsc pracy, CASE Warszawa 1999
 • Jarecki W., Poziom wykształcenia a kształcenie ustawiczne w Polsce i Unii Europejskiej, „Polityka Społeczna”, 2006.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy – aspekty teoretyczne i realizacyjne, [w:] Przemiany na współczesnym rynku pracy, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008.
 • Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywacja Polski, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku, Warszawa 2010.
 • Kryńska E., Młodzi ludzie a rynek pracy i edukacja, [w:] Rynek pracy a edukacja, red. E. Sulima, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008
 • Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Raport końcowy, red. U. Sztandar-Sztanderska, PKPP „Lewiatan”, Warszawa 2010.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka. Powiat radomski, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Perspektywa uczenia się przez całe życie, dokument Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie, powołanego zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 13 z 17 lutego 2010 r, Warszawa 2013.
 • Sztanderska U., Praca dla niskokwalifikowanych – rekomendacje, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Sztanderska U., Wojciechowski W., Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacjami. Friedricha Eberta, Warszawa 2008.
 • Wiśniewski Z., Maksim M., Polityka rynku pracy w kontekście integracji w Unią Europej-ską. Bilans i nowe wyzwania,[w:] Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, red. Z. Wiśniewski, E. Dolny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Wróbel J., Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, raport IPiSS, Zeszyt nr 28, Warszawa 2005.
Notes
EN
Polish Journal Continuing of Education
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34982fea-8e7c-4a52-95ae-c5e93d4e1c87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.