PL EN


Journal
2016 | 158/1 | 161-194
Article title

Etyka biznesu – inwencje i innowacje

Content
Title variants
EN
Business Ethics: Inventions and Innovations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podsumowuje przedsięwzięcia w obszarze etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw podejmowane w ciągu 25 lat transformacji politycznej i gospodarczej w naszym kraju. Zwrócono uwagę na następujące kwestie: etyczne kwalifikacje przywódców, etyka jako technologia, etyczne otoczenie świata finansów, etyka w organizacji, etyczne innowacje w zarządzaniu, innowacje systemowe w służbie wyższych wartości.
EN
This article recapitulates the activities in the area of business ethics and corporate social responsibility which have been undertaken during the last 25 years of political and economic transformation in Poland. The following issues were considered: ethical leadership, ethics as technology, ethical environment of the financial sphere, ethics in organizations, ethical innovation in management, systems innovations for higher values
Contributors
author
 • Katedra Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, dbak@kozminski.edu.pl
author
 • Katedra Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, brok@kozminski.edu.pl
References
 • A Crisis of Culture, 2013, A report from The Economist Intelligence Unit, http://www.choos-etosave.org/asec/Economist%20Intelligence%20Unit%20-%20Crisis%20of%20Cul-ture% [dostęp 27.09.2014].
 • Agazzi, E., 1997, Dobro, zło i nauka. Warszawa: Oficyna Akademicka.
 • Airaksinen, T., 2013, Personal Safety – A Utopian Transition? W: W. W. Gasparski, B. Rok, (eds), Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective, Transaction Publishers, New Bruswick (USA)–London (UK).
 • Arnstein, Sherry R., 1969, A Ladder of Citizen Participation. „Journal of the American Planning Association”, 35(4): 216–224.
 • Arystoteles, 1982, Etyka nikomachejska. Tłum. D. Gromska. Warszawa: PWN.
 • Bednarski, A., 1998, Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń.
 • Bukowska, X., 2010, Historyczne modele obywatelstwa. O źródłach teoretycznego pomieszania wokół kwestii obywatelstwa z perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, Zoon Polikon, Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych.
 • Bunge, M., 1999, Ethics and praxiology as technologies, „Society for Philosophy and Technology E-Journal”, 4, Summer.
 • Cialdini, R., 1995, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Ciulla, J. B., 2004, Leadership ethics: mapping the territory. W: J.B. Ciulla, Ethics, the Heart of Leadership, Wadsworth, USA.
 • Ciulla, J. B., 2013, Remembering and Forgetting: Leadership in a Transitional World. W: W.W. Gasparski, B. Rok (eds), Transition Redesigned. A Practical Philosophy Perspective. New Brunswick–London: Transaction Publishers, 39–50.
 • Czapiński, J., 2013, Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Dembinski, P.H., 2011, Finanse po zawale. Warszawa: Studio Emka.
 • Dietl, J., Gasparski, W. (red.), 1997, Etyka biznesu. Warszawa: PWN.
 • Edelman Trust Barometr, 2014, http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2014-edelman-trust-barometer/ [dostęp 27.09.2014].
 • Filek, J., 2010, Czy finansista jest człowiekiem moralnym (moralnym)? „Prakseologia”, 150: 71–86.
 • Fuller, L.L., 2004, Moralność prawa. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Gardner, J., 1993, On Leadership, The Free Press, USA.
 • Gandhi, M., 1996, Selected Political Writings, Hacklett Publishing Company.
 • Gasparski, W., 2003, Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie. Warszawa: WSPiZ.
 • Gasparski, W., 2007, Etyczna infrastruktura działalności gospodarczej. W: B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka i ekonomia. Warszawa: PTE.
 • Gasparski, W. i in. (red.), 2012, Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: PWN.
 • Goulet, D., 1995, Development Ethics: A Guide to Theory and Practice. New York: The Apex Press.
 • Greenleaf, R., 2002, Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. Robert K. Greenleaf Center, USA.
 • Henisz, W., Dorobantu, S., Nartey L., 2011, Spinning gold: The financial returns to external stakeholder engagement. Working Paper, The Wharton School, University of Pennsylvania.
 • Himsel, D., 2014, Business schools aren’t producing ethical graduates. „Bloomberg Business-week”, 6 sierpnia.
 • Kanter, R.M., 1999, From spare change to real change: the social sector as beta site for business innovation, „Harvard Business Review”, 77: 122–132.
 • Kotarbiński, T., 1987, Pisma etyczne. Wrocław: Ossolineum.
 • Kotarbiński, T., 2000, Traktat o dobrej robocie, Dzieła wszystkie. Wrocław: Ossolineum.
 • Koźmiński, A. K., 2013, Ograniczone przywództwo: Studium empiryczne. Warszawa: Podtekst.
 • Koźmiński, A. K., Piotrowski W., 2010, Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • Krippner, G. R., 2011, Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Kuraszko, I., 2014, Etyka przywództwa: Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
 • Luijk, H. J.L, van, 2000, Europejska Sieć Etyki Biznesu 1987–1997: Krótka historia obiecujących lat (EBEN 1987–1997 A short history of the promissing years). W: W. Gasparski, J. Dietl (red.), Etyka biznesu w działaniu: Doświadczenia i perspektywy (Business Ethics in Action: Experiences and Perspectives). Warszawa: PWN.
 • Mariański, J., 2002, Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków: WAM – PAN.
 • Mazowiecki, T., 1989, przemówienie wygłoszone w Sejmie 24 sierpnia 1989 roku.
 • Mazur, K., 2013, Porozumienia Sierpniowe jako eksperyment ustrojowy, Muzeum Historii Polski (30.08.2013).
 • McInerny, D. Q., 2005, Nauka logicznego myślenia. Warszawa: Klub dla Ciebie.
 • Phills, J.A., Deiglmeier K., Miller D.T., 2008, Rediscovering social innovation. „Stanford Social Innovation Review”, Fall 2008: 34–43.
 • Rok, B., 2014, Społeczna innowacyjność biznesu – wymiar etyczny. W: A. Olejniczuk-Merta (red.), Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu. Warszawa: IBRKK.
 • Rossouw, D., Stǘckelberger, Ch. (eds), 2012, Global Survey of Business Ethics in Training, Teaching and Research. Geneva: Globethics.net. Global 5.
 • Sashkin, M., 2004, Transformational Leadership approaches. A Review and Synthesis. W: J. Antonakis, A.T. Cianciolo, R.J. Sternberg (eds), The Nature of Leadership.
 • Siciński, A., 2002, Styl życia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Solska, J., 2014, Zawód: bloger, „Polityka”, 34 (2972): 36–38.
 • Stróżewski, W., 2012, O przeświadczeniach, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 21, 2 (82): 9–28.
 • Taft, J.G., 2014, Służebność: Utracone dziedzictwo Wall Street. Warszawa: Kurhaus.
 • Touraine, A., 1983, Solidarity: The Analysis of a Social Movement: Poland 1980–1981. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Żakowski, J., 2012, Zagubiona rzeczywistość, wywiad: Żakowski i Dembinski o recepcie na kryzys http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1523889,1,wywiad-zakowski-i-dembinski-o-recepcie-na-kryzys-cz-i.read [dostęp 25.09.2014].
 • Global Fraud Survey 2014 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Global_Fraud_Survey_2014/$FILE/Global-Fraud-Survey-2014.pdf oraz http://www.ey.media.pl/pr/281238/raport-ey-praktyki-korupcyjne-w-polsce-mniej-powszechne-ale-zapobiegan-ie-naduzyciom-w-polskich-firmach-wciaz-na-niskim-poziomie [dostęp 5.11.2014].
 • Global Economic Crime Survey 2014, http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey [dostęp 10.11.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-349886b2-47f1-4cd2-b072-3bcde964a401
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.