PL EN


2015 | 6 | 4 | 18-23
Article title

Počítačová podpora experimentov v príprave učiteľov na vysokých školách s pedagogickým zameraním

Authors
Content
Title variants
EN
Computer Support of Experiments in Teacher Training at Universities Pedagogical Focusing
Languages of publication
SK EN
Abstracts
SK
Medzi základné formy výučby v technicky orientovaných predmetov na vysokej škole s pedagogickým zameraním patria i práce s elektrotechnickými stavebnicami. Počítač v spojení so stavebnicou je vhodný materiálny prostriedok pre individuálne rozvíjanie technickej tvorivej činnosti. Cieľom využívania elektrotechnických stavebníc je zoznámiť študentov so základnými poznatkami elektrotechniky a elektroniky, prehlbovať a rozširovať ich vedomosti, vytvárať a zdokonaľovať pracovné zručnosti a návyky. Úlohy riešené na stavebniciach na základe osvojenia určitej úrovne teoretických vedomostí pomáhajú rozvíjať logické a tvorivé myslenie.
EN
The basic forms of teaching in technically oriented subjects at the high school with a pedagogical focusing include working with electro-Kit. The computer in connection with the kit is suitable for individual material means developing technical creative activity. The aim of the use of electrical kit is to familiarize students with basic knowledge of electrical engineering and electronics, deepen and expand their knowledge, build and improve work skills and habits. Tasks to be completed at the Kit based on acquiring a certain level of theoretical knowledge to help develop logical and creative thinking.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
18-23
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • http://www.rcdidactic.cz/cz/system-lab.html.
  • Kubovský I. (2010): Využitie systému na určovanie rezonančnej frekvencie RLC obvodu pomocou počítača vo vyučovacom procese, [w:] Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania: zborník príspevkov 26. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Banská Bystrica.
  • Kubovský I. (2012): Laboratórne úlohy z predmetu elektrotechnika a elektronika na DF-TU vo Zvolene, „Technika a vzdelávanie“ nr 2.
  • Pavlovkin J. (2007): Systém rc2000 vo výučbe odborných predmetov, Bratislava.
  • Pavlovkin J. (2008): Výučba elektrotechniky so systémom rc2000 – μLAB, [w:] Pietrulewicz B. (red.), Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji, Zielona Góra.
  • Serafín Č., Havelka M. (2003): Konstrukční a elektrotechnické stavebnice ve výuce obecně technického předmětu, Olomouc.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34a08cd6-13c7-4f03-ad21-2cd4c3125a87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.