PL EN


2020 | 41 | 1 | 75-86
Article title

Przemoc wobec kobiet w ciąży – przyczyny, skutki i możliwości wsparcia

Content
Title variants
EN
Violence Against Pregnant Women – Causes, Effects and Possibilities of Support
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Violence in relation to each human is classified as a socially reprehensible act in civilized societies, especially when it affects pregnant women. An analysis of the world literature allows us to assume that the scale of violence against this social group varies from 0.9% to 29% (depending on the country, the adopted definition of the phenomenon and methods of assessment) as well as indicates the causes and effects of violence against pregnant women. The aim of the article is to initiate a social discussion on the marginalized problem of multi-faceted violence against a woman and her unborn child and to awaken interest in it on the part of not only researchers, but also practitioners and decision makers responsible for counteracting this phenomenon and supporting pregnant women – victims of violence.
PL
Przemoc w stosunku do każdej osoby klasyfikuje się w cywilizowanych społeczeństwach jako czyn naganny społecznie, zwłaszcza gdy dotyka ona kobiety ciężarne. Przeprowadzona analiza światowej literatury pozwala oszacować, że skala rozpowszechnienia przemocy wobec tej grupy społecznej waha się od 0,9% do 29% (w zależności od kraju, przyjętej definicji zjawiska i metod oceny), a także wskazać na przyczyny i skutki przemocy stosowanej wobec kobiet w ciąży. Za cel artykułu przyjęto wywołanie społecznej dyskusji nad marginalizowanym problemem wieloaspektowej przemocy wobec kobiety i jej nienarodzonego dziecka, a także zainteresowanie nim nie tylko badaczy, ale i praktyków oraz decydentów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie temu zjawisku i wspieranie kobiet ciężarnych – ofiar przemocy.
Year
Volume
41
Issue
1
Pages
75-86
Physical description
Dates
printed
2020-03-31
Contributors
References
 • Bacchus, Loraine, Gill Mezey i Susan Bewley. 2004. Domestic violence: prevalence in pregnant women and associations with physical and psychological health. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, 113(1), 6-11. DOI: 10.1016/S0301-2115(03)00326-9.
 • Bacchus, Loraine, Gill Mezey i Susan Bewley. 2006. A qualitative exploration of the nature of domestic violence in pregnancy. Violence Against Women, 12(6), 588-604. DOI: 10.1177/1077801206289131.
 • Badura-Madej, Wanda i Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. 2000. Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bailey, Beth A. 2010. Partner violence during pregnancy: prevalence, effects, screening, and management. International Journal of Women's Health, 10(2), 183-197. DOI: 10.2147/IJWH.S8632.
 • Brotnow, Line et al. 2015. Expectant Mothers Maximizing Opportunities: Maternal Characteristics Moderate Multifactorial Prenatal Stress in the Prediction of Birth Weight in a Sample of Children Adopted at Birth. PLoS ONE, 10(11), e0141881. DOI: 10.1371/journal.pone.0141881.
 • CBOS. 2012. Przemoc i konflikty w domu. Komunikat z badań. BS/82/2012. Dostęp: 2.08.2018. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_082_12.PDF.
 • Cervantes-Sánchez, Paulina et al. 2016. Violence against pregnant women. Journal of Community Medicine and Health Education, 6(5), 1-4. DOI: 10.4172/2161-0711.1000474.
 • Cuevas, Sofia et al. 2006. Violencia y embarazo en usuarias del sector salud en estados de alta marginación en México. Salud Pública de México, 48(2), 239-249. DOI:10.1590/s0036-36342006000800004.
 • Devries, Karen et al. 2010. Intimate partner violence during pregnancy: analysis of prevalence data from 19 countries. Reproductive Health Matters, 18(36), 158-170. DOI: 10.1016/S0968-8080(10)36533-5.
 • Dobrzyńska-Mesterhazy, Agnieszka. 1996. Przemoc w rodzinie: diagnoza i interwencja kryzysowa. W: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, wybór i oprac. Wanda Badura-Madej, 115-144. Warszawa: Interart.
 • Dunn, Linda L. i Kathryn S. Oths. 2004. Prenatal predictors of intimate partner abuse. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 33(1), 54-63. DOI: 10.1177/0884217503261080.
 • Ellsberg, Mary C. 1999. Wife abuse among women of childbearing age in Nicaragua. American Journal of Public Health, 89, 241-244.
 • Harrykissoon, Samantha D., Vaughn I. Rickert i Constance M. Wiemann. 2002. Prevalence and patterns of intimate partner violence among adolescent mothers during the postpartum period. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 156(4), 325-330. DOI: 10.1001/archpedi.156.4.325.
 • Jasinski, Jana L. 2004. Pregnancy and domestic violence. Trauma Violence and Abuse, 5(1), 47-64. DOI: 10.1177/1524838003259322.
 • Jeyaseelan, Lakshmanan et al. 2004. World studies of abuse in the family environment – risk factors for physical intimate partner violence. International Journal of Injury Control and Safety Promotion”, 11(2), 117-124. DOI: 10.1080/15660970412331292342.
 • Kabile, Joëlle. 2012. Pourquoi ne partent-elles pas? Pouvoirs dans la Caraïbe, 17 [En ligne]. DOI: 10.4000/plc.867.
 • Kałdon, Barbara M. 2016. Zjawisko przemocy w rodzinie na podstawie Niebieskiej Karty. Charakterystyka danych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Seminare, 37(2), 115-125.
 • Kałdon, Barbara M. 2017. Zjawisko przemocy na przykładzie danych z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Seminare, 38(3), 107-121. DOI: 10.21852/sem.2017.3.08.
 • Kershner, Marion i Jon E. Anderson. 2002. Barriers to disclosure of abuse among rural women. Minnesota Medicine, 85(3), 32-37.
 • Klaus, Witold. 2016. Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń. Analiza kryminologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Koenig, Linda J. et al. 2006. Physical and sexual violence during pregnancy and after delivery: a prospective multistate study of women with or at risk for HIV infection. American Journal of Public Health, 96(6), 1052-1059. DOI: 10.2105/AJPH.2005.067744.
 • Kotlarska-Michalska, Anna. 2012. Przejawy, formy oraz skutki przemocy wobec kobiet w rodzinie. W: Zdrowotne skutki przemocy w rodzinie, red. Bożena Zawadzka, Małgorzata Orłowska i Magdalena Gościniewicz, 77-99. Kielce: Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.
 • Krzywicka, Liliana. 2007. Przemoc w rodzinie – specyfika pracy socjalnej z ofiarami przemocy. W: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, red. Sabina Pawlas-Czyż, 121-138. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Makara-Studzińska, Marta i Agata Madej. 2015. Przemoc wobec kobiet a depresja – przegląd badań. Journal of Education, Health and Sport, 5(5), 373-378. DOI: 10.5281/zenodo.17895.
 • Makara-Studzińska, Marta, Anna Grzywna i Renata Turek. 2005. Przemoc w związkach między kobietą a mężczyzną. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 14(2), 131-136.
 • Makara-Studzińska, Marta, Magdalena Sulima i Magdalena Lewicka. 2013. Przemoc domowa wobec kobiet ciężarnych a potrzeba wsparcia – przegląd literatury. Hygeia Public Health, 48(2), 177-180.
 • Max, Wendy et al. 2004, The economic toll of intimate partner violence against women in the United States. Violence end Victims, 19(3), 259-272. PMID: 15631280.
 • Mazur, Jadwiga. 2002. Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Mitchell, Connie. 2004. The health impact of intimate partner violence. Journal of the California Dental Association, 32(5), 396-398.
 • Nasir, Khurram i Adnan A. Hyder. 2003. Violence against pregnant women in developing countries. European Journal of Public Health, 13(2), 105-107. DOI: 10.1093/eurpub/13.2.105.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. 19903. (Biblia Tysiąclecia). Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum.
 • Pospiszyl, Irena. 1998. Przemoc w rodzinie. Warszawa: WSiP.
 • Pufal-Struzik, Irena. 2015. Brak wiary w siebie i lęk u kobiet – ofiar przemocy domowej. W: (Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy, red. Małgorzata Orłowska, Magdalena Gościniewicz i Grażyna Pisarczyk, 123-135. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Salmona, Muriel. 2013. Le livre noir des violences sexuelles. Paris: Dunod.
 • Szluz, Beata. 2013. Bezdomna kobieta. Konieczność czy wybór? W: Kobiety w pracy socjalnej, red. Anna Kotlarska-Michalska, 745-761. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Valladares, Eilette et al. 2005. Violence against pregnant women: prevalence and characteristics. A population-based study in Nicaragua. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 112(9), 1243-1248. DOI: 10.1111/j.1471-0528.2005.00621.x.
 • Valladares, Eilette et al. 2002. Physical partner abuse during pregnancy: a risk factor for low birth weight in Nicaragua. Obstetrics and Gynecology, 100(4), 700-705. DOI: 10.1016/S0029-7844(02)02093-8.
 • WHO. 2013. Violence against women: a ‘global health problem of epidemic proportions’. New clinical and policy guidelines launched to guide health sector response. Geneva. Dostęp: 29.11.2017. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/en/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34a9a02d-bb8a-4714-b962-8f2c68a51e61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.