PL EN


2018 | 28 | 3 | 161-180
Article title

Historycznoprawne aspekty działalności Oddziału Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Bydgoszczy

Authors
Title variants
EN
The Historical and Legal Aspects of Operation the Department of Polish National Loan Found in Bydgoszcz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dokumenty archiwalne dotyczące Oddziału Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Bydgoszczy zachowały się w stanie szczątkowym. Informacje prasowe dotyczące jej działalności mogą wskazywać na główne kierunki jej funkcjonowania. Niewątpliwie, podstawą prawną były akty normatywne powszechnie obowiązujące. Oddział Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Bydgoszczy otwarto po przekazaniu władzy w mieście polskiej administracji. Fakt ów może przypuszczalnie podważać tezę o tym, że Kasa wspierała interesy niemieckie. Choć nie można twierdzić tego jednoznacznie, jednak wyrażam nadzieję, że tractu temporis znajdą się archiwalia pozwalające na prowadzenie dalszych badań w tym zakresie.
EN
The archival documents relating to the Department of Polish National Loan Fund in Bydgoszcz have survived in a rudimentary state. Press releases concerning its activity may indicate the main directions of its operation. Undoubtedly, the legal basis were generally binding normative acts. The results of this study allow to challenge thesis that titled Loan Found has supported the German interests. The PNLF Branch in Bydgoszcz has opened after the transfer of power in the city to Polish administration. I hope that tractu temporis will find the archival documents allowing for further research on the titled matter.
Year
Volume
28
Issue
3
Pages
161-180
Physical description
Contributors
References
 • [brak inf. o autorze], Dziesięciolecie działalności budowlanej Banku Polskiego, Architektura i Budownictwo 1-2 (1930), s. 121-184.
 • Czapska Ewa: Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, Bank i Kredyt 5-6 (1988), s. 21-30.
 • Durand Dana: Currency Inflation in Eastern Europe with Special Reference to Poland, The American Economic Review 13 (1923), s. 593-608.
 • Dzieje Polski. Kalendarium, red. A. Chwalba, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000.
 • Falkowska–Szameta Anna: Unifikacja i stabilizacja waluty w latach 1918-1924, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, s. 501-514.
 • Garbaczewski Witold: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy – historia i współczesność, [w:] Kalendarz Bydgoski 2004, Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 2004, s. 234-237.
 • Kamosiński Sławomir: Rozwój czy stagnacja? Przemysł miasta Bydgoszczy w latach 1920-1939, Kronika Bydgoska XXII (2000), s. 11-24.
 • Karpiński Stanisław: Pamiętnik dziesięciolecia 1915-1924, Warszawa 1931.
 • Karpiński Zygmunt: Tworzenie ustroju pieniężnego po I wojnie światowej. Najnowsze Dzieje Polski, Materiały i studia z okresu 1914-1939 10 (1966), s. 207-208.
 • Kras Ireneusz: Ewolucja polskiego systemu bankowego, Saeculum Christianum 13 (2006), nr 2, s. 187-214.
 • Kutta Janusz: [biogram J. Maciaszka], [w:] Bydgoski Słownik Biograficzny, t. II, red. J. Kutty, Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1994-1999, s. 94-96.
 • Landau Zbigniew, Tomaszewicz Jerzy: Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1991.
 • Landau Zbigniew, Tomaszewicz Jerzy: W dobie inflacji 1918-1923, Warszawa: Książka i Wiedza 1967.
 • Landau Zbigniew: Inflacja w Polsce po I wojnie światowej, Finanse 2 (1980), s. 46-58.
 • Landau Zbigniew: Inflacja w Polsce po I wojnie światowej, Studia Finansowe 32 (1985), s. 323-399.
 • Landau Zbigniew: Waluta polska w latach inflacji, Wiadomości Narodowego Banku Polskiego 1(1966), s. 24-29.
 • Leszczyńska Cecylia: Polska bankowość centralna 1828-1989, Bank i Kredyt 2 (2016), s. 11-13.
 • Leszczyńska Cecylia: Zarys historii polskiej bankowości centralnej, Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw 2010.
 • Łagowski Paweł: Geneza rynku papierów wartościowych w Polsce, Ekonomia – Wrocław Economic Review” 19 (4) 2013, s. 69-79.
 • Morawski Wojciech: Władysław Grabski – sam przeciw milionom, [w:] http://www.polska1918-89.pl/pdf/wladyslaw-grabski-%E2%80%93-sam-przeciw-milionom,1449.pdf [dostęp: 8.05.2017].
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny, perspektywy, red. S. Łaniecki, Bydgoszcz: Dom Wydawniczy „Margrafsen” 2014.
 • Pajewski Janusz: Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1978.
 • Sudziński Ryszard: Uwarunkowania i czynniki rozwoju Bydgoszczy w II Rzeczypospolitej (1920-1939), [w:] Historia Bydgoszczy, t. II, cz. 1, red. M. Biskup, Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe 1999, s. 25-45.
 • Szczechowicz Hanna: Administracja ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1939, Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 2012.
 • Szczerba Adrianna: Nie tylko szablą… Rola archeologii w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków w okresie zaborów, [w:] W walce o wolność i niepodległość Polski, red. D. Litwin-Lewandowska, K. Bałękowski, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel 2016, s. 22-38.
 • Taylor Edward: Inflacja polska – przyczyny, przebieg, środki zaradcze, Poznań: Gebethner i Wolff 1926.
 • Włudyka Tadeusz: Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2008.
 • Wojciechowski Marian: Ruch polski w Bydgoszczy i obwodzie nadnoteckim w ostatnich miesiącach rządów pruskich (lipiec 1919 – styczeń 1920), [w:] Bydgoszcz w dobie powstania wielkopolskiego, red. Z. Grot, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970, s. 109-110.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34aa6cca-5f3e-4f27-802e-539edeb1fe2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.