Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 60 | 4 | 39-65

Article title

Proces Boloński: perspektywa jakości kształcenia

Content

Title variants

EN
The Bologna Process. Higher Education Quality Perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szkolnictwo wyższe w Europie cechuje, duże zróżnicowanie instytucji szkolnictwa wyższego, narodowe polityki i regulacje prawne tego sektora, słabe powiązanie z potrzebami rynku pracy. Zapoczątkowany 10 lat temu tzw. Proces Boloński miał doprowadzić do powstania EHEA, większej porównywalności programów studiów i dyplomów, mobilności studentów i kadry, zatrudnialności absolwentów a w konsekwencji poprawy konkurencyjności europejskiego szkolnictwa na globalnym rynku edukacyjnym. Jednym z jego priorytetów jest systematyczne podnoszenie jakości kształcenia wyższego. W tym celu wdrożono liczne rozwiązania mające na celu stworzenie europejskich ram dla funkcjonowania licznych komisji akredytacyjnych i zwiększenie zaufania w środowisku akademickim. W Polsce system wewnętrznej i zewnętrznej oceny jakości wdrażany był z pewnym opóźnieniem. Znowelizowana w marcu 2011 r. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym stwarza szanse na odrobienie tego opóźnienia. Z punktu widzenia poprawy jakości istotne znaczenie ma zwiększenie autonomii uczelni w projektowaniu programów studiów i odpowiedzialności za ich jakość, wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym. Nowe prawo wzmacnia pozycję PKA oraz wprowadza możliwość prowadzeniatzw. oceny instytucjonalnej.Nowy model akredytacji jest lepiej dopasowany do wyzwań przed jakimi stoi polskie szkolnictwo wyższe. Promuje uczelnie które rozwijają swoje systemy zapewniania i wzbogacania jakość kształcenia a centralnym punktem oceny stają się efekty uczenia się. Wykorzystanie tej szansy zależy od zaangażowania pracowników i studentów w rozwój nowoczesnych wewnętrznych systemów zapewniania i wzbogacania jakości kształcenia.
EN
European higher education sector is very diversified with national approachesto the policies and regulations and weak links with the business sector. Bologna process launched 10 years ago, was to create European Higher Education Area with better comparability of study programs and diplomas, higher graduates’ employability and improvement in attractiveness and competitiveness improvement in quality of tertiary education. In order to achieve this goal and to build mutual trust many solutions aimed at establishing common European framework for many quality assurance agencies were implemented. In Poland Bologna Process internal and external quality assurance systems were implemented rather late. Amendments to Law on Higher education made in March 2011 provide better opportunity for introducing lacking tools of the Bologna Process, first and foremost National Qualifications Framework. HEIs will enjoy larger autonomy in designing study programs, learning outcomes, curricula, and will take full responsibility for their quality. New Law among others strengthen the position of PKA and introduces possibility of conducting institutional evaluation. The new accreditation model is more adequate to challenges with which the Polish HEIs are faced. It takes into account learning outcomes as the basis for quality of education development and promotes those HEIs, which are able to build an appropriate system of assuring and enhancing quality in education. Full exploitation of these opportunities depends on the academic staff and students engagement in developing modern, internal quality assurance and enhancement systems.

Year

Volume

60

Issue

4

Pages

39-65

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • E. B Cohen and R. Winch (2011 March), Diploma and accreditation mills: New trends in accreditation abuse, Verifile Limited and Accredibase™, Bedford UK, www.accredibase.com
 • (EC, 2010) The Bologna Process Independent Assessment reports, http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm
 • (ENQA, 2011), ENQA Position Paper on Transparency Tools, www.enqa.eu
 • (ENQA, 2010), ENQA Report to the Bologna Ministerial Anniversary Conference of March 2010, www.enqa.edu
 • (ECA 2010), ECA after 2011. Discussion paper prepared for the ECA annual meeting in Gratz, 2010.
 • (EU 2010), COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. „EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth”.
 • (EU 2010), Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Report on progress in QA in higher education.
 • (EU 2005) European Commission. Towards a European qualifications framework for lifelong learning – Commission staff working document. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. (SEC(2005), 957).http://ec.europa.eu/education/policies /2010/doc/consultation_eqf_en.pdf [cited 3.5.2007].
 • (EU, 2009), Report on progress in quality assurance in higher education, Brussels.
 • (Ernst&Young, 2010), Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, Ernst and Young oraz Instytut badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • (FRP, 2009), Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–2020: projekt środowiskowy, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • (FRSU, 2008), Harmonizacja struktur kształcenia w Europie, Warszawa.
 • Kraśniewski A. (2009), Proces Boloński. To już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • (MNSW, 2010), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, pod red. E. Chmieleckiej, MNSW, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-34ad8f86-8a9d-435c-8ead-87cddeb89766
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.