PL EN


2013 | 27 | 7-29
Article title

Wielojęzyczność Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Multilingualism of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present study explores the relationship between law and multilingualism in the European Union. Today EU is inhabited by approx. 500 million people who communicate in many languages. The European Union law gives all languages of the Member States an equal status. The EU recognises the problem of multilingualism but has not developed its own language policy. The Treaty on the Functioning of the European Union, Treaty on European Union and The Charter of Fundamental Rights of the European Union do, however, contain references to the problem of languages. The Regulation No. 1 from 1958 entirely devoted to languages and provides the legal framework for multilingualism of the European Union law. In addition, EU institutions are involved in an increasingly successful political linguistic activity. The study also presents the role of the Court of Justice of the European Union in the interpretation of multilingual texts. The examination of the case-law of the Court of Justice highlights how solutions to problems of interpretation of multilingual texts reflect specific characteristics of the European Union legal system.
Year
Issue
27
Pages
7-29
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Ammon U., 2006, Language Conflicts in the European Union, „International Journal of Applied Linguistics”, Vol. 16, No. 3, 319–338.
 • Arzoz X., 2008, The protection of linguistic diversity through Article 22 of the Charter of Fundamental Rights, [w:] X. Arzoz: Respecting Linguistic Diversity in the European Union, J. Benjamins Pub. Co., Amsterdam, 145–173.
 • Arzoz X., (ed.) 2008: Respecting Linguistic Diversity in the European Union, J. Benjamins Pub. Co., Amsterdam.
 • Athanassiou P., 2006, The Application of Multilingualism in the European Context, „Legal Working Paper Series”, No. 2, 1–35.
 • Barcz J. (red.), 2010, Źródła prawa Unii Europejskiej, t. IV, wyd. II, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • Bengoetxea J., 2011, Multilingual and Multicultural Legal Reasoning: The European Court of Justice, [w:] Linguistic Diversity and European Democracy, eds. A.L. Kjær, S. Adamo, Ashgate Pub., Farnham, 97–122
 • Carson L. (ed.), 2003, Multilingualism in Europe. A Case Study, P.I.E.-P. Lang, Brussels.
 • Creech R.L., 2005, Law and Language in the European Union: the Paradox of a Babel “United in Diversity“, Europa Law Pub., Groningen.
 • Czapliński W., Mik C., 2005, Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Derlén M., 2009, Multilingual Interpretation of European Union Law, Wolters Kluwer Law & Business, Austin.
 • De Witte B., 2004, Language Law of the European Union: Protecting or Eroding Linguistic Diversity?, [w:] Culture and European Union Law, ed. R.C. Smith, Oxford University Press, Oxford 2004, 205–241.
 • De Witte B., 2008, The protection of linguistic diversity through provisions of the EU Charter other than Article 22, [w:] X. Arzoz, Respecting Linguistic Diversity in the European Union, J. Benjamins Pub. Co., Amsterdam, 175–189.
 • Doczekalska A., 2006, Interpretacja wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 5, 14–21.
 • Gajda A., 2007, Prawo wobec wielojęzyczności w Unii Europejskiej, [w:] Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej, red. E. Kozerska, T. Scheffler,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 161–171.
 • Górka M., 2004a, Zasady stosowania języków państw członkowskich w systemie prawnym Unii Europejskiej, „Radca Prawny”, nr 3, 16–25.
 • Górka M., 2004b, Wyrok w sprawie C-361/01 Christina Kik v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), „Kwartalnik Prawa Publicznego”, nr 1, 317–327.
 • Hanf D., Malacek K., Muir E. (dir.), 2010, Langues et construction européenne, P. I. E. Peter Lang, Bruxelles.
 • Juaristi P., Reagan T., Tonkin H., 2008, Language diversity in the European Union: An Overview, [w:] X. Arzoz (ed.), Respecting Linguistic Diversity in the European Union, J. Benjamins Pub. Co., Amsterdam, 47–72.
 • Kalisz A., 2010a, Wykładnia prawa Unii Europejskiej, [w:] Źródła prawa Unii Euro pejskiej, red. J. Barcz, t. IV, wyd. II, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, 120–137.
 • Kalisz A., 2010b, Interpretacja prawa Unii Europejskiej, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, t. I, wyd. 2, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, 325–371.
 • Karasiewicz K., 2009, Komentarz do artykułu 290 TWE, [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, red. A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, t. III, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, 892–897.
 • Kjær A.L., Adamo S. (eds.), 2011, Linguistic Diversity and European Democracy, Ashgate Pub., Farnham.
 • Kjær A.L., Adamo S., 2011, Linguistic Diversity and European Democracy: Introduction and Overview, [w:] Linguistic Diversity and European Democracy, eds. A.L. Kjær, S. Adamo, Ashgate Pub., Farnham, 1–16.
 • Kowalik-Bańczyk K., 2012, Komentarz do artykułu 24 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak, t. I, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, 491–499.
 • Kozerska E., Scheffler T. (red.), 2007, Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kraus P.A., 2008, A Union of Diversity. Language, Identity and Policy-Building in Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Lubaś W., 2009, Polityka językowa, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole.
 • Łuczak J., 2010, Polityka językowa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Malinowska E. (red.), 2004, Język-prawo-społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Michałowska-Gorywoda K., 2001, Służby lingwistyczne Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 3, 81–89.
 • Michałowska-Gorywoda K., 2002, Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Mik C., 2000, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Mik C., 2005, Wykładnia zgodna prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red. S. Wronkowska, Zakamycze, Kraków, 115–170.
 • Paunio E., Lindroos - Hovinheimo S., 2010, Taking Language Seriously: An Analysis of Linguistic Reasoning and Its Implications in EU Law, „European Law Journal”, Vol. 16, No. 4, 395–416.
 • Phillipson R., 2011, The EU and Languages: Diversity in What Unity?, [w:] Linguistic Diversity and European Democracy, eds. A.L. Kjær, S. Adamo, Ashgate Pub., Farnham, 57–74.
 • Regan F., 2010, The Linguistic Regime and Practice of the Institutions of the European Union, [w:] D. Hanf, K. Malacek , E. Muir (dir.), Langues et construction européenne, P. I. E. Peter Lang, Bruxelles, 109–136.
 • Sc hilling T., 2010, Beyond Multilingualism: On Different Approaches to the Handling of Diverging Language Versions of a Community Law, „European Law Journal”, Vol. 16, No. 1, 47–66.
 • Schilling T., 2011, Multilingualism and Multijuralism: Assets of EU Legislation and Adjudication, „German Law Journal”, Vol. 12, No. 7, 1460–1491.
 • Smith R.C. (ed.), 2004, Culture and European Union Law, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Szul R., 2007, Tożsamość europejska a kwestia językowa w Unii Europejskie, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4, 66–76.
 • Szuniewicz M., 2006, Interpretacja prawa wspólnotowego — metody i moc wiążąca wykładni ETS, „Studia Prawnicze”, nr 1, 22–68.
 • Taborowski M., 2012, Komentarz do artykułu 358 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, t. III, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, 1193–1198.
 • Urrutia I., Lasagebaster I., 2007, Language Rights as a General Principle of Community Law, „German Law Journal”, Vol. 8, No. 5, 479–500.
 • Vismara F., 2006, The Role of the Court of Justice of the European Communities in the Interpretation of Multilingual Texts, [w:] Multilingualism and the Harmonisation of European Law, eds. B. Pozzo, V. Jacometti, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 61–68.
 • Wróbel A. (red.), 2010, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, t. I, wyd. 2, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Wróbel A., Kornobis-Romanowska D., Łacny J. (red.), 2009, Traktat ustanawiający Wspól notę Europejską. Komentarz, t. III, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Wróbel A., Kornobis-Romanowska D., Łacny J. (red.), 2012, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Wróbel A., Miąsik D., Półtorak N. (red.), 2012, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. I, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Zirk - Sadowski M., 2005, Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do UE, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red. S. Wronkowska, Zakamycze, Kraków, 100–116.
 • Zygierewicz A., 2010, Wielojęzyczność Unii Europejskiej, „Analizy Biura Analiz Sejmowych”, nr 3, 1–6.
 • Żelazny W., 2002, Polityka językowa Unii Europejskiej. Uwagi na marginesie raportu „Les Européens et les langues”, „Przegląd Zachodni”, nr 2, 203–217.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0208-6808
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34adcbc5-2aa8-4517-b93c-874c841a5158
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.