PL EN


2012 | 888 | 135-148
Article title

Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę

Authors
Title variants
EN
The Economic Impact of Modern Information and Communication Technologies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Today, information and communication technologies play a special role in the economy. Information is so important to its operation that scientists have called it the fourth factor of production, and the ICT industry has been hailed as an accelerator of economic development and technological progress. Moreover, this sector significantly increases international economic competitiveness and productivity. Information-communication solutions enable businesses to operate in a new dimension – the virtual one, while also facilitating expansion into new markets and the creation of new jobs. There is no doubt ICT is increasingly determining the level of advancement of some countries.
References
 • Cygler J. [2003], Program działań proinwestycyjnych dla sektora ICT w Polsce – wnioski z raportu [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki, red. M. Górzyński, R. Woodward, Zaszyty Innowacyjne Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • DG INFSO [2008] Full Report: Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency, Bio Intelligence Service S.A.S.
 • EU [2010]: ICT – Information and Communication Technologies, Work Programme 2011–12, European Commission, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/ict-wp-2011-12_en.pdf z dnia 31.01.2011.
 • EU [2011]: The Report on R&D in ICT in the European Union.
 • Gogołek W. [2006], Technologie informacyjne mediów, Oficyna Wydawnicza ASPRA_JR, Warszawa.
 • Grzesiak M. [2008], Technologie informacyjne jako narzędzia menedżera XXI w., Monografie i Opracowania SGH, Nr 551 Współczesne aspekty informacji, J. Goliński, K. Krauze, Warszawa.
 • ITU [2010]: Report: Measuring the Information Society 2010, ITU, Genewa, http://www.itu.int/ITUD/ict/publications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf.
 • Kaczmarek T. [2009], Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa.
 • KE UE [2009] Komunikat „Strategia na rzecz badań i rozwoju oraz innowacji w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych w Europie: Podnoszenie poprzeczki”.
 • Łopaciński K. [2009], Możliwości zastosowania rozwiązań biznesu elektronicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 55, Informatyka Ekonomiczna 13, Wrocław.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2007–2013 (dokument przyjęty przez Radę Ministrów – 6 września 2005r. po wprowadzonych zmianach Narodowy Plan Rozwoju 2007–2013.
 • Nowicki A., Sitarska M. [2010], Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • OECD [2010], Information Technology Outlook 2010 Highlights, http://www.oecd.org/dataoecd/60/21/46444955, 31.01.2011.
 • Perenc J., Rosa G. [2004], Wiedza jako atut konsumenta w globalnym społeczeństwie informacyjnym [w:] Marketing–handel–konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. B. Gregor, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 179, Łódź.
 • Raczyński M. [2009], Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych a zmiany instytucji regulacyjnych w sektorze telekomunikacyjnym [w:] Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa.
 • Sala J., Tańska H. [2008], Kształcenie kadr dla potrzeb gospodarki elektronicznej, Monografie i Opracowania, nr 551, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • UN [2008], The Global Information Society: a Statistical View, Partnership on Measuring ICT for Development, United Nations, ttp://www.unctad.org/en/docs/LCW190_en.pdf.
 • UNCTAD [2010]: Information Economy Report 2010, ICTs, Enterprises and Poverty Alleviation, UNCTAD, New York and Geneva, 2010, http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=13912&intItemID=3594&lang=1&mode=downloads z dnia 30.01.2011.
 • UNDP [2009], Human Development Report 2009, Overcoming barriers, Human mobility and development, HDR 2009, Statistical Tables.
 • Wawszczyk A. [2003], E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • WEF [2010]: The Global Competitiveness Report 2010–2011, Geneva.
 • Węglewski M. [2011], Na Zachodzie łowią polskie głowy, www.biznes.newsweek.pl, z dnia 31.01.2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34b9d72e-f8f2-42cb-b640-e28269db416d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.