PL EN


2017 | 105 | 259-275
Article title

Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w Polsce w latach 1995–2014

Content
Title variants
EN
Economic Growth in View of Employment Poland in Years 1995–2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wzrost gospodarczy jest jednym z warunków kształtujących rynek pracy. Dodatnia zależność obu tych kategorii co do zasady nie budzi wątpliwości, ale bardziej skomplikowana jest kwestia ilościowych relacji zachodzących między nimi. W opracowaniu podjęto próbę analizy zależności między stopami wzrostu PKB i liczby pracujących w Polsce w latach 1995–2014 oraz próbę ustalenia charakteru wzrostu gospodarczego w badanym okresie. Starano się uzyskać odpowiedź na kilka pytań badawczych, tj.: Jaka była dynamika zmian PKB i liczby pracujących w latach 1995–2014? Jak kształtował się współczynnik absorbcji zatrudnienia w różnych okresach rozwoju polskiej gospodarki oraz w wybranych sekcjach gospodarki? Jaka jest granica bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w Polsce? Z przeprowadzonych badań wynika, że rynek pracy stosunkowo późno reagował na wzrost gospodarczy, zatrudnienie wzrastało dopiero wtedy, gdy stopa wzrostu gospodarczego kształtowała się na poziomie ok. 4,5%.
EN
Economic growth is one of the determinants shaping the labour market. Generally, there is no doubt that there is a positive relationship between these two categories, however the issue of quantitative relationships observed between them is more complicated. The paper attempts to analyse the relationship between GDP growth rates and the number of working people in Poland between 1995 and 2014, as well as to determine the nature of economic growth over the studied period. The paper also seeks to answer several research questions, i.e. What was the dynamics of GDP changes and the number of working people between 1995 and 2014? What was the employment absorption rate in different periods of Polish economy development and in selected economy sectors? What is the limit of jobless economic growth in Poland? Results of conducted research show that the labour market relatively slowly reacted to economic growth, and employment was increasing only when economic growth rate reached the level of about 4.5%.
Year
Volume
105
Pages
259-275
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Aiginger Karl, Labour market reforms and economic growth – the European experience in the nineties, WIFO Working Papers 2004/232.
 • Barro Robert, Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, MIT Press, Cambridge 2004.
 • Bartosik Krzysztof, Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego, Studia Ekonomiczne 2011/3.
 • Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger, Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1994.
 • Bolonek Ryszarda, Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995–2005 w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2008/12.
 • Góra Marek, Trwale wysokie bezrobocie w Polsce – wyjaśnienia i propozycje, Ekonomista 2005/1.
 • Jarmołowicz Wacław, Kuźmar Sławomir, Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995–2013), Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2016/13.
 • Kotlorz Dorota, Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji – wybrane problemy, GWSH Katowice 2004.
 • Kotlorz Dorota, Zatrudnienie w procesie przemian polskiej gospodarki, AE, Katowice 1999.
 • Kryńska Elżbieta, Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, IPiSS, Warszawa 1999.
 • Kwiatkowski Eugeniusz, Kucharski Leszek, Tokarski Tomasz, Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993–2001, Ekonomista 2002/3.
 • Kwiatkowski Eugeniusz, Roszkowska Sylwia, Tokarski Tomasz, Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, Ekonomista 2004/1, s. 39–68.
 • Polska 2010 – raport o stanie gospodarki 2010, MG, Warszawa 2010.
 • Rocznik Statystyczny Województw (2006–2015), GUS, Warszawa 2016.
 • Timmer Marcel et al., Economic Growth in Europe. A Comparative Industry Perspective, Cambridge 2010.
 • Strony internetowe
 • http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/08_Jadamus- Hacura_Melich-Iwanek_Bezzatrudnieniowy_ wzrost.pdf; stan na 11.04.2016 r.
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ekspertyzy/stan%20i%20perspektywy%20kabaj.pdf; stan na 15.05.2016 r.
 • http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki/01_ue_sl_gow/r04.pdf; stan na 15.05.2016 r.
 • http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.566; stan na 20.04.2016 r.
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/polska-19892014,13,1.html; stan na 10.04.2016 r.
 • http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne; stan na 10.04.2016 r.
 • http://praca.interia.pl/news-wzrost-gospodarczy-a-rynek-pracy,nId,724048; stan na 11.04.2016 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34c7657e-37b1-4fdc-ae63-8a68df9de8b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.