PL EN


2011 | 3(39) | 167-184
Article title

Skuteczność instrumentów europejskiej polityki spójności wspierających działalność przedsiębiorstw (na przykładzie województwa lubelskiego)

Title variants
EN
Efficiency of the instruments of the European cohesion policy supporting the work of companies (on the example of the Lublin Province)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article an appraisal of the efficiency of the instruments of the European Cohesion Policy is presented that is effected in the regional dimension in the Lublin Province. The appraisal was based on the studies of 443 entrepreneurs’ opinions. The appraisal of the efficiency of the cohesion policy effected on the regional level concerns four areas: supporting the cooperation between companies and institutions belonging to the environment of business; supporting local and regional partnerships in order to work out and implement the strategies of predicting and managing economic change; supporting the work of companies by specialist consultancy; and facilitating access to external financing sources for companies. In the conclusion recommendations are contained for institutions managing (mediating) European Union’s funds in the above mentioned areas in the Lublin Province.
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Katedra Psychologii Eksperymentalnej w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
author
 • Katedra Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej
author
 • Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym Instytutu Zarządzania UMCS
References
 • Denning D., Paluch M.: Instrumenty realizacji wspólnotowej polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybackiej na lata 2007-2013, w: Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013, red. Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, red. naukowa H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Warszawa: SGH 2008.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2008 roku, opracowanie pod redakcją T.Kalinowskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
 • Zarząd Województwa Lubelskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, dokument przyjęty przez Komisję Europejską w dn. 2 października 2007.
 • Zarząd Województwa Lubelskiego, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Uszczegółowienie programu. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, załącznik nr 2 do Uchwały Nr CCCXXI/4351/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2010.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, 7 września 2007.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Szczegółowy Opis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Warszawa, 1 czerwca 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34cacbd2-a871-4bbe-90b4-8c9e413eb8d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.