PL EN


2014 | 3 (350) | 54-65
Article title

Present Retail Network of Bratislava and Some Tendencies in Consumers’ Purchasing Behaviour

Content
Title variants
PL
Obecna sieć detaliczna Bratysławy i niektóre tendencje w zachowaniach nabywczych konsumentów
RU
Нынешняя розничная сеть Братиславы и некоторые тенденции в покупательском поведении потребителей
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the present retail network of the capital city of Slovakia, Bratislava, the localisation of which influences purchasing, which is a part of everyday life of consumers. Getting and making the geographical data on the retail network on the basis of new information technologies in the sphere of cartography more precise is made possible by making use of geomarketing in the sphere of retail trade, which offers new opportunities in its research. The structure of the article includes the characteristics of retail network of Bratislava and its influence on behaviour of consumers, methodology and results of research organised on the territory of Bratislava. At the end, the importance of the carried out research results for praxis is given.
PL
Artykuł dotyczy obecnej sieci detalicznej miasta stołecznego Słowacji, Bratysławy, której lokalizacja wpływa na dokonywanie zakupów, stanowiących część codziennego życia konsumentów. To, że możliwe jest bardziej precyzyjne uzyskiwanie i tworzenie danych geograficznych na temat sieci handlu detalicznego na podstawie nowych technologii informacyjnych w sferze kartografii, uzyskuje się przez wykorzystanie geomarketingu w sferze handlu detalicznego, który oferuje nowe możliwości w jego badaniach. Struktura artykułu obejmuje charakterystykę sieci detalicznej Bratysławy i jej wpływu na zachowanie konsumentów, metodologię i wyniki badań przeprowadzonych na terenie Bratysławy. Pod koniec opracowania podano znaczenie wyników przeprowadzonych badań dla praktyki.
RU
Статья касается нынешней сети розничной торговли столицы Словакии, Братиславы, размещение которой влияет на покупки, представляющие собой часть повседневной жизни потребителей. То, что возможно более точное получение и формирование географических данных насчет розничной сети на handelоснове новых информационных технологий в сфере картографии, достигается путем использования геомаркетинга в сфере розничной торговли, который предоставляет новые возможности в ее изучении. Структура статьи содержит характеристику розничной сети Братиславы и ее влияния на поведение потребителей, методологию и результаты исследования, организованного на территории Братиславы. В конце указывают значение результатов проведенного изучения для практики.
Year
Issue
Pages
54-65
Physical description
Dates
published
2014-05-2014-06
Contributors
author
author
References
  • Lloyd P.E., Dicken P. (1972), Location in space: a theoretical approach to economic geography, Harper International Edition, New York.Kita,P. et all. (2013), Geografický informačný systém – inovatívny nástroj posilňivania konkurncieschopnosti maloobchodných podnikov, Vydavateľstvo EKONOM, Bratislava.Kita J, Konstiak P. (2013), Geomarketing – nová vízia marketingového prístupu a jeho aplikácie v obchodnom podniku. In Teoretické a praktické aspekty geografického informačného systému ako zdroja strategickej inovácie z hľadiska posilňovania konkurencieschopnosti podnikov, Vydavatestvo EKONOM, Bratislava.Križan F. (2013), Analýza dostupnosti maloobchodných predajní, (in:) Kita P., Geografický informačný systém – inovatívny nástroj posilňovania konkurencieschopnosti maloobchodných podnikov, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava.http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=40528
  • Lloyd P.E., Dicken P. (1972), Location in space: a theoretical approach to economic geography, Harper International Edition, New York.
  • Kita,P. et all. (2013), Geografický informačný systém – inovatívny nástroj posilňivania konkurncieschopnosti maloobchodných podnikov, Vydavateľstvo EKONOM, Bratislava.
  • Kita J, Konstiak P. (2013), Geomarketing – nová vízia marketingového prístupu a jeho aplikácie v obchodnom podniku. In Teoretické a praktické aspekty geografického informačného systému ako zdroja strategickej inovácie z hľadiska posilňovania konkurencieschopnosti podnikov, Vydavatestvo EKONOM, Bratislava.
  • Križan F. (2013), Analýza dostupnosti maloobchodných predajní, (in:) Kita P., Geografický informačný systém – inovatívny nástroj posilňovania konkurencieschopnosti maloobchodných podnikov, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava.
  • http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=40528
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34cb98fe-13c2-416b-85ea-4f1a01d7c467
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.