PL EN


2015 | 44(6) Ekonomia IX. Kształtowanie wizerunku pracodawcy | 145-164
Article title

Styl zarządzania a skuteczność strategii employer branding. Menadżerowie transformacyjni, transakcyjni i patologiczni

Content
Title variants
EN
The Style of Management and Efficacy of the Strategy of Employer Branding. Transformational, Transactional and Pathological Managers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono mechanizmy psychologiczne, które odpowiadają za proces aktywizowania przez menadżera zachowań organizacyjnych wspierających pozytywny wizerunek marki wśród członków organizacji lub zachowań wizerunek ów niszczących. Na wstępie nawiązano do koncepcji Morhart, Herzoga i Tomczaka (2009), opisującej mechanizmy kreowania transakcyjnego i transformacyjnego stylu zarządzania oraz wpływ danego stylu zarządzania na wzmacnianie lub osłabianie wizerunku marki w oczach podwładnych. Badania te wskazują, iż menadżerowie transakcyjni używają najczęściej narzędzi wpływu skoncentrowanych na wymuszaniu posłuszeń-stwa, co prowadzi do spadku identyfikacji z organizacją i rolą zawodową pełnioną w organizacji, nasilenia się intencji poszukiwania nowego miejsca pracy wśród podwładnych oraz do osłabienia wizerunku marki pracodawcy. W zupełnie inny sposób działają liderzy transformacyjni – wywierają wpływ na podwładnych przez wspieranie procesu internalizacji wspólnych celów i systemu wartości organizacji, co prowadzi do spadku intencji zmiany pracodawcy oraz do wzmocnienia się identyfikacji z organizacją i własną rolą zawodową oraz do wzmocnienia pozytywnego obrazu pracodawcy w oczach zatrudnionych.
EN
In their study, the authors presented the psychological mechanisms responsible for the process of activation by the manager of organisational behaviours supporting the positive image of the brand among members of the organisation or behaviours destroying that image. At the beginning, they referred to the concept of Morhart, Herzog and Tomczak (2009), describing the mechanisms of creating the transactional and transformational style of management as well as the impact of a given style of management on strengthening or weakening of the image of the brand seen by subordinates. Their surveys indicate that transactional managers most often use the influence tools focused on obedience enforcement, what leads to decline of identification with the organisation and the professional role played in the organisation, intensification of intents to look for a new job among subordinates, and to weakening of the image of employer branding. Quite differently act transformational leaders – they exert impact on subordinates through supporting the process of internalisation of common objectives and the system of organisation’s values, what leads to decline of the intent to change the employer and to reinforcement of identification with the organisation and one’s professional role as well as to reinforcement of the positive picture of the employer in employees’eyes.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii
References
 • Aronson E. (1997), Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Babiak P., Neumann C.S., Hare R.D. (2010), Corporate Psychopathy: Talking the Walk, “Behavioral Sciences and the Law”, No. 28.
 • Barling J., Weber T., Kelloway E.K. (1996), Effects of Transformational Leadership Training on Attitudinal and Financial Outcomes: A Field Experiment, “Journal of Applied Psychology”, No. 81(6).
 • Bass B.M. (1997), Does the transactional/transformational paradigmtran scend organizational and national boundaries?, “American Psychologist”, No. 22.
 • Bernstein A.J. (2014), Emocjonalne wampiry w pracy, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Board B.J., Fritzon K. (2005), Disordered personalities at work, “Psychology, Crime & Work”, No. 11(1).
 • Boddy C.R. (2014), Corporate Psychopaths, Conflict, Employee Affective Well-Being and Counterproductive Behaviour, “Journal of Business Ethics”, No. 121.
 • Boddy C.R. (2013), Corporate Psychopaths. Uncaring Citizens, Irresponsible Leaders, “Journal of Corporate Citizenship”, No. 49.
 • Bono J.E., Judge T.A. (2004), Personality and transformational and transactional leadership: A metaanalysis, “Journal of Applied Psychology”, No. 89.
 • Hartline M.D., Maxham J.G., McKee D.O. (2000), Corridors of Influence in the Dissemination of Customer-Oriented Strategy to Customer Contact Service Employees, “Journal of Marketing”, No. 64.
 • Kelloway K., Turner N., Barling J., Loughlin C. (2012), Transformational leadership and employee psychological well-being: The mediating role of employee trust in leadership, “Work & Stress”, Vol. 26, No. 1.
 • Kets De Vries F., Miller D. (1986), Personality, Culture, and Organization, “Academy of Management Review”, Vol. 11, Iss. 2.
 • Łużniak-Piecha M., Stawiarska-Lietzau M. (2015), Relacje społeczne w patologicznych kulturach organizacyjnych i ich konsekwencje na przykładzie kultury psychopatycznej i dramatycznej – zastosowanie „Koła” Shalita do analizy przypadków, „Studia Społeczne”, nr 4.
 • MacKenzie S., Podsakoff P., Rich G. (2001), Transformational and Transactional Leadership and Salesperson Performance, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 29(2).
 • Miles S.J., Mangold G. (2004), A Conceptualization of the Employee Branding Process,“Journal of Relationship Marketing”, No. 3(2-3).
 • Morhart F.M., Herzog W., Tomczak T. (2009), Brand-Specific Leadership: Turning Employees into Brand Champions., “Journal of Marketing”, Vol. 73.
 • Seligman M., Walker E., Rosenham D. (2003), Psychopatologia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Shamir B., House R., Arthur M. (1993), The Motivational Effects of Charismatic Leadership: A SelfConcept Based Theory, “Organization Science”, No. 4(4).
 • Stawiarska-Lietzau M., Łużniak-Piecha M. (2014), Psychopatia, narcyzm, histrionika – menedżerowie o osobowościach patologicznych i kreowane przez nich kultury organizacyjne. Wprowadzenie do badań. „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 4(34).
 • Vallaster Ch., de Chernatony L. (2005), Internationalisation of Services Brands: The Role of Leadership During the Internal Brand Building Process, “Journal of Marketing Management”, No. 21(1-2).
 • Wieseke J., Ahearne M., Lam S.K., Van Dick R. (2009), The Role of Leaders in Internal Marketing, “Journal of Marketing”, No. 73 (March).
 • Yammarino, F., Spangler, W., Dubinsky, A. (1998), Transformational and Contingent Reward Leadership: Individual, Dyad, and Group Levels of Analysis, “Leadership Quarterly”, No. 9(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34dc7058-4b7d-4445-95bd-6ee988679aa5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.