PL EN


2015 | 38 | 106+119
Article title

The issue of terrorism in Poland’s state emergency regulation

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article concerns terrorism and Polish state of emergency regulations. The goal of the article is to examine the definition of terrorism threats in the Polish Constitution ratified April 2, 1997 and in the Act dated 18 April 2002 on the State of Natural Disaster, Act dated 21 June 2002 on the State of Exception and Act dated 29 August 2002 on Martial Law. The entirety focuses on the foundations for declaration the above states of emergency. In addition to those states of emergency, it references emergency measures. The article analyzes whether terrorist activities comply with the foundations for invoking and the utility of emergency measures in combating terrorist threats.
Year
Issue
38
Pages
106+119
Physical description
Contributors
References
  • Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007. Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999. Cieszyński A., Stan wojny a stan wojenny w przeobrażającym się polskim prawie konstytucyjnym – rekonstrukcja historyczna oraz analiza regulacji współczesnych (1921–1997), [in:] E. Kustra (ed.), Przemiany polskiego prawa (lata 1989–1999), Toruń 2001. Cieszyński A., Stany nadzwyczajne w konstytucji RP z 1997 r., [in:] Witkowski Z. (ed.), Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej. XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego. Księga Pamiątkowa, Toruń 1998. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002. Kruk M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem, Warszawa 1997. Prokop K., Stan wojny a stan wojenny w Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2002, No. 3. Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005. Socha R., Instytucja stanu wyjątkowego w polskim prawodawstwie, “Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, No. 4. Stembrowicz J., Z problematyki stanu nadzwyczajnego w państwie burżuazyjno – demokratycznym, “Studia Nauk Politycznych” 1983, No. 3. Wiśniewski L., Stany nadzwyczajne w  projekcie nowej Konstytucji RP, [in:] Jasudowicz T. (ed.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa i praktyki polskiej, Toruń 1997. Wołpiuk W.J., Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002. Wójtowicz K., Prezydenckie uprawnienia nadzwyczajne (analiza prawnoporównawcza), [in:] Skrzydło W. (ed.), Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34e6255e-a003-48d7-9246-a8f22f2f2ef5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.