PL EN


2015 | 14 | 117-134
Article title

Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i zapomniane naukoznawstwo

Content
Title variants
EN
A sketch on the current debate on scientometrics and bibliometrics versus the forgotten science of science
Languages of publication
PL EN
Abstracts
W toczonej w Polsce w ostatnich trzech dekadach debacie na temat naukometrii i bibliometrii popełniono bardzo poważny błąd metodyczny: pominięto refleksję naukoznawczą, szczególnie historyczno‑metodologiczną. Artykuł rozważa to pominięte zagadnienie. Aby zrealizować ten cel, posłużono się metodą badań interdyscyplinarnych z zakresu naukoznawstwa i historii naukoznawstwa. Zastosowano tę metodę do analizy wybranych najważniejszych publikacji na temat naukometrii i bibliometrii ostatnich trzech dekad, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego. Artykuł omawia: a) kontekst aktualnej debaty na temat naukometrii i bibliometrii w Polsce; b) historię polskich analiz naukometrycznych opartych na zagranicznych bazach indeksacyjnych; c) aktualną dyskusję na temat naukometrii i bibliometrii w Polsce oraz d) pominięty w aktualnej debacie kluczowy aspekt – nierozerwalny związek naukometrii i bibliometrii z naukoznawstwem. Wnioskiem z przeprowadzonych badań jest postulat powrotu w Polsce do badań informetrycznych (naukometrycznych, bibliometrycznych, webometrycznych, …), świadomie rozwijanych w kontekście zintegrowanego naukoznawstwa. Wiedzę tę należy wykorzystać w kształtowaniu aktualnej polityki naukowej: struktury organizacyjnej nauki i szkolnictwa wyższego oraz formowania zasad oceny dorobku naukowego instytucji i poszczególnych pracowników oraz czasopism naukowych.
EN
In the debate on scientometrics and bibliometrics, taking place in Poland in the last 25 years, a very serious methodical and methodological mistake has been committed by neglecting the reflection about the science of science, especially of historical and methodological character. The following article discusses this issue. This aim was achieved with the use of a method of interdisciplinary research originating from the scope of the science of science and the history of the science of science. This method was applied to the analysis of selected major publications on scientometrics and bibliometrics in the past 25 years, with special emphasis on Polish context. The results are discussed in the article, i.e. a) the context of the current debate on scientometrics and bibliometrics in Poland; b) the history of Polish scientometric analyses based on foreign indexation databases; c) the current discussion on scientometrics and bibliometrics in Poland and d) the key aspect ignored in the current debate, namely the inseparable connection of scientometrics and bibliometrics with the science of science. The study leads to the following conclusions: it is postulated that the informetric (scientometric, bibliometric, Webometric, etc.) studies return to the scientific discourse, which would be consciously developed in the context of the integrated science of science. This knowledge should be utilized in the development of the current science policy, i.e. the organizational structure of science and higher education and the formation of rules of appraisal of scientific institutions, individual employees and scientific journals.
Year
Volume
14
Pages
117-134
Physical description
Dates
cover
2015
Contributors
References
 • Odnośniki dotyczące literatury z zakresu naukometrii – bibliometrii – informetrii, zob. Kokowski 2015.
 • AGUILLO Isidro, BAR‑ILAN Judit, LEVENE Mark, ORTEGA Jose 2010: Comparing university rankings. Scientometrics 85(1), pp. 243–256. DOI: 10.1007/s11192‑010‑0190‑z. Available online: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1007/s11192-010-0190-z.
 • BASTOW Simon, DUNLEAVY Patrick, TINKLER Jane 2014: The Impact of the Social Sciences: How Academics and their Research Make a Difference. Sage. ISBN 978‑4462‑7509‑2. Available online: http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm‑binaries/59598_Bastow__Impact_of_the_social_sciences.pdf.
 • BLOOMBERG RANKINGS 2014: Most Innovative In The World 2014: Countries. Available online: http://images.businessweek.com/bloomberg/pdfs/most_innovative_countries_2014_011714.pdf.
 • CAMERON William Bruce 1963: Informal Sociology: A Casual Introduction to Sociological Thinking. New York: Random House. Available online: https://books.google.pl/books/about/Informal_sociology.html?id=I6JIAAAAMAAJ.
 • CENTER FOR WORLD‑CLASS UNIVERSITIES OF SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY (CWCU) 2015: Academic Ranking of World Universities. Available online: http://www.shanghairanking.com/.
 • CENTRE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY STUDIES, LEIDEN UNIVERSITY 2015: CWTS Leiden Ranking. Available online: http://www.leidenranking.com.
 • CIEŚLIŃSKI Piotr 2012: Polska w naukowym ogonie Europy – tylko jeden grant na 536! Gazeta Wyborcza 11 września 2012 r., s. 1. Publikacja dostępna w Internecie: http://wyborcza.pl/1,76842,12461333,Polska_w_naukowym_ogonie_Europy___tylko_jeden_grant.html#ixzz3vRSoMeQ6.
 • CYBERMETRICS LAB (CCHS), A UNIT OF THE SPANISH NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CSIC) 2015: Ranking Web of World Universities. Available online: http://www.webometrics.info/.
 • DRYZEK Helena 2011: Punktacja za publikacje [w latach 2001–2011]. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.mini.pw.edu.pl/~dryzek/www/?S%B3ownik:Punktacja_za_publikacje.
 • HIGHER EDUCATION EVALUATION AND ACCREDITATION COUNCIL OF TAIWAN 2015: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities. Available online: http://ranking.heeact.edu.tw/.
 • JACKOWSKI Stefan, KRAWCZYK Magdalena, OPALA Paweł 2010: Jak świat widzi polskie uczelnie? 02/2010. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa/2010/02/jak‑swiat‑widzi‑polskie‑uczelnie/.
 • KOKOWSKI Michał 2001: Thomas S. Kuhn (1922–1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN. ISBN 83‑86062‑02‑9. Publikacja dostępna w Internecie: Kujawsko‑Pomorska Biblioteka Cyfrowa; http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=41760.
 • KOKOWSKI Michał 2015: Bibliografia naukometryczno‑bibliometryczno‑informetryczna. Wybor. Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 183–264. Publikacja dostępna w Internecie: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-9.pdf.
 • KRAJOWA SEKCJA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PAN, INICJATYWA OBYWATELSKA INSTYTUTOW PAN 2012: Projekt nowelizacji ustawy o PAN. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.ioi.pan.pl/nowelizacja.
 • KWIEK Marek 2014: Internationalization and Research Productivity: “Internationalists” and “Locals” in Polish Universities. The Higher Education in Russia and Beyond 2, Fall 2014, pp.13–15. Available online: http://www.cpp.amu.edu.pl/kwiek/pdf/Kwiek_HERB_Fall_2014.pdf.
 • KWIEK Marek 2015: Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • LEWICKI Jacek 2015: Polskie uczelnie w rankingach. Wszystko co najważniejsze. Publikacja dostępna w Internecie: https://wszystkoconajwazniejsze.pl/jacek‑lewicki‑polskie‑uczelnie‑w‑rankingach/.
 • LIMPERT Eckhard, STAHEL Werner A., ABBT Markus 2001: Log‑normal Distributions across the Sciences: Keys and Clues. BioScience 51(5) (May 2001), pp. 341–352. Available online: DOI: http://dx.doi.org/10.1641/0006‑3568(2001)051[0341:LNDATS]2.0.CO;2. http://stat.ethz.ch/~stahel/lognormal/bioscience.pdf.
 • MOJASOCJOLOGIA.PL 2014: Metoda biograficzna. [W:] Portal „MojaSocjologia.pl”. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.mojasocjologia.pl/metoda‑biograficzna/.
 • O’TOOLE Garson 2010: Not Everything That Counts Can Be Counted. The Quote Investigator. Exploring the Origins of Quotations. May 26, 2010. Available online: http://quoteinvestigator.com/2010/05/26/everything‑counts‑einstein/.
 • QS QUACQUARELLI SYMONDS LIMITED 2015: QS World University Rankings. Available online: http://www.topuniversities.com/university‑rankings/.
 • SCIMAGO LAB 2009–2015: Scimago Institutions Ranking. Available online: http://www.scimagoir.com.
 • SCIMAGO LAB 1996–2014: Country Rankings. Available online: http://www.scimagojr.com/countryrank.php.
 • TIMES HIGHER EDUCATION 2015: The World University Rankings. Available online: http://www.timeshighereducation.co.uk/world‑university‑rankings/.
 • TVN 24 2015: Ranking najlepszych uniwersytetów na świecie. Polskie uczelnie daleko. TVN 24 16.09.2015. Publikacja dostępna w Internecie: http://tvn24bis.pl/ze‑swiata,75/ranking‑najlepszych‑uniwersytetow‑na‑swiecie,577690.html.
 • WOLFF Stefan L. 2003: Physicists in the “Krieg der Geister”: Wilhelm Wien’s “Proclamation”. Historical Studies in the Physical and Biological Sciences 33, No. 2 (2003), pp. 337–368. Availableonline: http://www.jstor.org/stable/10.1525/hsps.2003.33.2.337. The earlier German version: Physiker im “Krieg der Geister“ (Arbeits Papier/ Working Paper); http://www.mzwtg.mwn.de/arbeitspapiere/Wolff_01.pdf.
 • WPROST 2013: 400 najlepszych uczelni na świecie. Tylko jedna z Polski. Wprost 4.10.2013. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.wprost.pl/ar/419453/400‑najlepszych‑uczelni‑na‑swiecie‑Tylko‑jedna‑z‑Polski/.
 • ZENDEROWSKI Radosław 2008: Plagiat. Istota – rodzaje – skutki (w odniesieniu do prac pisemnych na studiach wyższych). Warszawa: Instytut Politologii Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.zenderowski.republika.pl/plagiat.pdf (29.11.2014).
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34ec9b18-b08c-4d0e-9e3b-9968d475b0c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.