PL EN


2015 | 3(939) | 35-50
Article title

Pomiar sprawności działania w zwinnych metodykach projektowania oprogramowania

Title variants
EN
Measuring Efficiency in Agile Software Design Methodologies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono teoretyczno-metodologiczne rozważania dotyczące sprawności działania zespołów programistów realizujących projekty z wykorzystaniem zwinnych (agile) metodyk projektowania złożonych systemów informatycznych. Metodyki te we współczesnej literaturze informatycznej opisywane są jako uniwersalne rozwiązanie wszelkich problemów organizacyjnych, przed którymi stoją kierownicy dużych zespołów pracujących nad złożonymi projektami informatycznymi. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie zwinne metodyki tworzenia oprogramowania spełniają przesłanki klasycznej metodologicznej sprawności działania. Stawiana jest teza, że nawet w przypadku ich stosowania, należy podejmować próby operacjonalizacji podstawowych parametrów opisujących sprawność i efektywność działania zespołów programistów. Umożliwi to kierownikom podejmowanie skutecznych decyzji, opierających się na faktach, a nie na przypuszczeniach i przeczuciach.
EN
The paper presents theoretical and methodological considerations in matters of efficiency in software project development teams which use agile methodologies. In the contemporary literature, those methodologies are described as a universal solution to all organisational problems faced by managers of large teams working on complex IT projects. This article attempts to answer the question of the extent to which agile software development methodologies fulfill the conditions of the classical methodological efficiency. I suggest that even when using agile design methodology, managers should attempt to operationalise the basic parameters describing the efficiency and effectiveness of the team. This will allow them to make effective decisions based on facts, not assumptions and hunches.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, wozniakk@uek.krakow.pl
References
 • Bacon F. [1955], Novum Organum, PWN, Warszawa.
 • Highsmith J. [2002], Agile Software Development Ecosystems, Addison Wesley, Indianapolis.
 • Kieżun W. [1977], Podstawy organizacji i zarządzania, KiW, Warszawa.
 • Kotarbiński T. [1982], Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław.
 • Manifest zwinnego tworzenia oprogramowania, http://agilemanifesto.org/iso/pl/ (dostęp: 14.07.2013).
 • Mayo E. [1945], The Social Problems of an Industrial Civilization, Graduate School of Business Administration, Harvard University.
 • Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław–Gdańsk.
 • Schwaber K. [2004], Agile Project Management with Scrum, Microsoft Press, Washington.
 • Smith A. [2007], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Taylor F.W. [1967], The Priniciples of Scientific Management, W.W. Norton & Company, Inc., New York.
 • Zieleniewski J. [1976], Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34ee4417-b616-4dc1-b2f1-a00002c7b8eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.