PL EN


2015 | 2015 3-4(104-105) Zarządzanie ludźmi w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych (People Management in the Public and NGOs Sector) | 143-157
Article title

Pozapłacowe czynniki motywacyjne w urzędach administracji publicznej

Content
Title variants
EN
Extra–Remuneration Motivational Factors in Public Administration Offices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każda organizacja, bez względu na specyfikę czy sektor, w którym funkcjonuje, tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływania na zespoły pracownicze. Celem tego systemu jest zachęcanie pracowników do podejmowania działań pożądanych i unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całej organizacji. System motywacyjny i składające się na niego czynniki motywujące są instrumentami, których wdrożenie wymaga wiedzy i umiejętności o roli człowieka w procesie pracy, a także o jego pozycji w otaczającym go świecie rzeczy i symboli (Penc, 1996, s. 139). System motywacyjny winien zmierzać do zbudowania organizacji opierającej się na wykwalifikowanej kadrze, która – szczególnie w sektorze publicznym i samorządzie terytorialnym – może wpłynąć na sukces w rodzącej się konkurencji w obrębie organizacji sektora publicznego.W artykule odniesiono się do problemu braku lub wadliwie funkcjonującego w obrębie samorządów gminnych systemu motywacyjnego na przykładzie pracowników urzędów. Na podstawie badań wśród urzędników podjęto próbę zdiagnozowania i oceny pozapłacowych czynników motywacyjnych – podstawą do tego był kwestionariusz ankiety przeprowadzony w urzędach samorządów gminnych Warmii i Mazur na przełomie 2013 i 2014 roku.
EN
Each and every organization, regardless of specifics or sector of operations, creates its own motivational scheme—a system influencing the employee team. The objective of this scheme is motivating employees to undertake desirable activities while refraining from behavior that is unfavorable from the point of view of the organization as a whole. The motivational scheme and its component motivational factors are instruments whose implementation necessitates knowledge and skills relating to the role of the person in the work process as well as the person’s position in the surrounding world of things and symbols (Penc, 1996, p. 136). The motivational scheme should strive to build an organization based on a qualified staff that, especially in the public sector and local government, can have an impact on success in competition emerging within the public sector organization. The article makes reference to the question of a lack of or a faulty motivational scheme functioning within local government using public administration officials as examples. It is on the basis of research into these officials that an attempt was made at diagnosing and assessing extra–remuneration motivational factors. This was based on a questionnaire conducted in the offices of the local government offices of the Warmia and Masuria Voivodeship at the turn of 2013 and 2014.
Contributors
References
 • Gasiul H. (2007), Teorie emocji i motywacji, Warszawa, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Kopertyńska W. (2008), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa, Placet.
 • Kozłowski A. J., Czaplicka-Kozłowska I. Z. (2010), Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane problemy, Olsztyn, Pracownia Wydawnicza ElSet.
 • Kozłowski A. J., Czaplicka-Kozłowska I. Z. (2014), Transparentność zarządzania finansami lokalnymi. Uwarunkowania wdrożenia planu dochodów iwydatków w układzie zadaniowym, Wałbrzych, Oficyna Wydawnicza „Impuls” w Krakowie, dla QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
 • Koźmiński A. K., red (1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa, PWN.
 • Król H., Ludwiczyński A., red. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa, PWN.
 • Lenik P. (2012), Motywatory pozapłacowe czyli droga do nowej jakości pracowników. Przedsiębiorstwa i administracja publiczna, Warszawa, Difin.
 • Misiąg W., red. (2005), Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania iwyniki, Warszawa.
 • Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J. (2010), Informacja w zarządzaniu. Wyniki badań empirycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług; Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami, Katowice, TNOiK O. w Katowicach, AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, WOiZ Politechnika Śląska w Gliwicach.
 • Oleksyn T. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Kraków, Oficyna.
 • Penc J. (1996), Motywowanie w zarządzaniu, Kraków, Profesjonalna Szkoła Biznesu.
 • Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 229, poz. 1494, z 2011 r. nr 134, poz. 777, nr 201, poz. 1183, z 2013 r. poz. 645.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34f0c088-d0e5-4a87-ba08-d977aa0aadd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.