PL EN


2015 | 2(25) | 33-51
Article title

Personnel controlling in human resources management

Content
Title variants
PL
Controlling personalny w procesie zarządzania zasobami ludzkimi
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Th e times, we live in, demands constant changes stimulating to look for new solutions and ways to act on the market. Th is also applies to areas such as management and personnel management in particular – directly related to the audit. New conditions impact on change of behavior not only among managers, but most of all among employees. Implementation of these projects is possible thanks to the personnel controlling. Its basic role is to enable detection of irregularities before they even appear. Controlling essentially proposes a system of team management. It sets out the range of tasks and responsibilities. All employees, from the basic employee to the director or the owner, implement objectives set by the organization. Controlling shows how to create an objective and reliable information system. It gives opportunity to the managers to make quick and accurate decisions. Personnel controlling indicates strengths and weaknesses of the company. Its purpose is to eff ectively exploit the potential of all employees to achieve the maximum benefi t within the organization.
PL
Czasy, w których żyjemy, to nieustające zmiany zmuszające do poszukiwania nowych rozwiązań i sposobów działania. Dotyczy to również takich dziedzin, jak zarządzanie, a w szczególności – zarządzanie personelem i bezpośrednio związanej z nim kontroli. Nowe warunki wymuszają zmiany sposobu działania nie tylko kadr kierowniczych, ale przede wszystkim pracowników przedsiębiorstwa. Realizacja tych przedsięwzięć jest możliwa dzięki zastosowaniu controllingu personalnego. Jego podstawowym założeniem jest potrzeba przewidywania możliwości występowania nieprawidłowości. Controlling w swej istocie proponuje system zespołowego zarządzania przedsiębiorstwem. Wyznacza zakres zadań i kompetencji. Wszyscy pracownicy, począwszy od szeregowego do dyrektora czy właściciela, realizują cele wyznaczone przez daną organizację. Controlling wskazuje, jak stworzyć obiektywny i wiarygodny system informacji. Pozwala kadrze kierowniczej podejmować szybkie i trafne decyzje. Controlling personalny wskazuje mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Jego celem jest efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich pracowników w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści w organizacji.
Year
Issue
Pages
33-51
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, a.szejniuk@gmail.com
References
 • Adamiec M., Kożusznik M. (2000). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Aktor – Kreator – Inspirator. Kraków: Akade.
 • Armstrong M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Barbachowska B. (2011). Rola kadry kierowniczej w budowaniu potencjału kapitału ludzkiego na podstawie przedsiębiorstwa „X” – studium przypadu. Journal of Modern Science, IV/11/2011.
 • Becker B.E, Huselid M.A., Ulrich D. (2002). Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Bieniok H. (1999). Techniki kontroli menedżerskiej w: Bieniok H. (red.),Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Skrypty Uczelniane cz. IIrozdz. IV, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Bloch H. (1990). Controlling, czyli rachunkowość zarządcza. Warszawa:Wydawnictwo CIM.
 • Brzezin W. (2001). Rachunkowość zarządcza a controlling. Częstochowa:Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Chalastra M. (2002). Zasady wdrażania systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie controllingu. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 4.
 • Clark T. (2001). HRM: A Unifi ed Understanding or a Multiplicity? w: Clark T. (red.), European Human Resource Management, Oxford: Blackwell Business.
 • Dembińska-Cyran J., Jedliński M., Milewska B. (2011). Controlling personalnyw przedsiębiorstwie, Zeszyt Naukowy Nr 644. Szczecin: Wydział Zarządzania i Ekonomii Uniwersytet Szczeciński.
 • Eschenbach J. (1996). Der verfassungsrechtliche.Schutz des Eigentums. Berlin: Ducker Humblot.
 • Fijałkowska D. (2003). Moda na controlling. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 1.
 • Gostomski E., Komping Ch. (2003). Controlling szkolenia personelu. Bank, nr 02/2003.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa:Business Press.
 • Haus B., Nowosielski S. (1995). Kontrolling a kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwie. Przegląd Organizacji, nr 12.
 • Horvath P. (1990). Cost Calculating and Control System. Controlling,nr 1.
 • Human Resources Management. (2002). Bedeutung Strategien, Trends Cap Gemini Ernst & Young, Region Central Europe, Berlin.
 • Ignaciuk E. (2000). Controlling personalny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 8.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B. (2000). System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Kaczyńska-Maciejewska R. (2002). Oceny szyte na miarę. Personel, nr 16–30.
 • Knap W., Sawicki K. (1994). Controlling a rachunkowość. Rachunkowość,nr 2.
 • Kopiński A. (2000). Rola controllingu w zarządzaniu bankiem. Controllingi Rachunkowość Zarządcza, nr 10.
 • Kowalska K. (red.) (2001). Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwie.Dąbrowa Górnicza: WSB.
 • Krawczyk H. (2001). Podstawowe koncepcje zarządzania rozproszonymi systemami informatycznymi. Studia Informatica, vol 22 nr 1.
 • Król H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Lipka A. (2002). Ryzyko w zarządzaniu zasobami ludzkimi w: Ludwiczyński
 • A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Warszawa: Wydawnictwo PFPK.
 • Lisiecka B. (2002). Nowe zasady rachunkowości. Istota i zakres zmian.Warszawa: CJM.
 • Łażewska D. (2013). Filozofi a praktyczna w społeczeństwie wiedzy. Journal of Modern Science, tom 1/16/2013.
 • Łukasiewicz G. (2006). Zarządzanie personelem. Materiały do ćwiczeń. Kraków: Wyd. A.E.
 • Marciniak J. (2008). Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Marciniak S. (2008). Controlling. Teoria zastosowania. Warszawa: Wyd.Diffin.
 • Mayer E. (1993). CSS. Sztuka projektowania stron www. Warszawa: PWE.
 • Mayer E., Mann R. (1992). Controlling w twojej firmie. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Mruk H., Rutkowski J.P. (2001). Strategia produktu. Warszawa: PWE.
 • Nowak E. (1996). Podstawy controllingu. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego.
 • Nowak E. (2004). Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Warszawa:PWE.
 • Nowak E. (2008). Controlling personalny w przedsiębiorstwie. Kraków:Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Nowak E. (2011). Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Nowosielski S. (2001). Zarządzanie produkcją. Ujęcie controllingowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Nowosielski S. (2002). Podstawowe metody i obszary zastosowań. Wrocław:Akademia Ekonomiczna.
 • Paczuła C. (1997). Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu firmą. Serwis Finansowo-Księgowy, nr 31.
 • Paczuła Cz. (1997). Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, wyd. II. Warszawa: Diffin.
 • Penc J. (1994). Strategie zarządzania – perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • Pietrzak G. (2003). Controlling gospodarki zasobami przedsiębiorstwaw: Nowak E. (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcjei instrumenty, Gdańsk: ODDK.
 • Płóciennik-Napierała J. (2001). Realizacja procesów kontrolnych w controllingu.Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 • Pocztowski A. (1994). Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi.Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8.
 • Pocztowski A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa:PWE.
 • Pocztowski A., Purgał-Popiela J. (2004). Controlling personalny w: Sierpińska
 • M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Pohl F. (2008). Cytat za Sierpińska M., Niedbała B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN Warszawa.
 • Pokruszyński W. (2013). Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa personalnego.Journal of Modern Science, tom 1/16/2013.
 • Radzikowski W., Wierzbiński J. (1999). Controlling. Koncepcje – Metody– Zastosowania. Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania.
 • Saunders E.J. (1996). Kontrola wewnętrzna w bankowości. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 • Sekuła Z. (1998). Istota controllingu. Organizacja i kierowanie, nr 3(6).
 • Sekuła Z. (1999). Controlling personalny. Część 1. Istota i przedmiot controllingu personalnego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 • Sekuła Z. (2000). Controlling personalny. Część 1. Istota i przedmiot controllingu personalnego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Ofi cyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 • Sierpińska M. (2004). Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Sierpińska M., Niedbała B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie.Warszawa: PWN Warszawa.
 • Sierpińska M., Niedbała B. (2008). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie.Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Sikorski A. (2001). Controlling personalny. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,nr 2.
 • Sojak S. (2001). Ceny transferowe. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • Storey J. (2001). Human Resource Management Today: An Assessment w: Storey, J. (red.), Human Resource Management A Critical Text, London: Thomas Learning.
 • Szałkowski A. (2006). Podstawy zarządzania personelem. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Szejniuk A. (2004). Controlling współzależność kontroli i zarządzania. Promenada. Magazyn Młodych Profesjonalistów W.S.P.
 • Szejniuk A. (2004). Controlling współzależność kontroli i zarządzanie.Promenada.
 • Szejniuk A. (2011). Gospodarka zasobami ludzkimi. Journal of Modern Science, tom 4/11/2011.
 • Ulrich D.A. (1998). New Mandate for Human Resources, Harvard Business Review.
 • Voltmuth H.J. (1993). Controlling – planowanie, kontrola, zarządzanie.Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Weber J. (2001). Wprowadzenie do controllingu. Katowice: Oficyna Controllingu Profit.
 • Wierzbicki K. (1994). Jak wdrażać controlling w przedsiębiorstwie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6.
 • Wierzbicki K. (1996). Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Diffin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34f586bc-c9f3-4300-a170-4ba3f2c8a031
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.