PL EN


2018 | Volume 32, Issue 4 | 240-251
Article title

Public Statistics Resources as a Source for Research in Geography of Industry

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article aims to present data resources for the needs of research in geography of industry in Poland. These sources can be independently obtained primary sources or secondary sources. Primary data have a unique value. They are collected for a specific purpose to solve a specific problem. They usually allow for a detailed description of the theme under investigation. As they are obtained directly from the surveyed entities during statistical research, they show timeliness and originality. In the research in geography of industry, primary data sources are used relatively rarely. It is mainly due to the time-consuming and costly nature of this type of research and the increasing difficulties in obtaining consent for research from respondents. Therefore, secondary data, which are the results of previous research, primarily by Statistics Poland, are especially popular. Statistics Poland, deals with issues useful from the point of view of the research in geography of industry, both in the form of surveys of the official statistics and as part of experimental studies. The article describes research carried out by Statistics Poland, which provides essential information about the industry and its location. Administrative data sources which may be helpful in this regard have also been mentioned. Public statistics has access to many of them. The area of interest of official statistics regarding data on industrial activities also refers to the data on the labour areas, which were created using the European version of the TTWA algorithm. The argument presented in this article proves that public statistics investigates a broad spectrum of phenomena related to industrial activities, and the results of these studies are and may be widely used by researchers in geography of industry.
Contributors
References
 • Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład [Statistics in management. Full lecture]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Carlquist, T. (2006). Larger Urban Zones in the URBAN AUDIT Programme. In: J. Dziechciarz (ed.). 25th SCORUS Conference on Regional and Urban Statistics and Research. Globalization Impact on Regional and Urban Statistics. Publishing House of the Wrocław University of Economics.
 • Casado-Diaz, J.M., Coombes, M. (2011). The delineation of 21st century local Latour market areas: a critical review and a research agenda. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 57, 7–32.
 • Coombes, M., Office for National Statistics (2015) (2018, 8 May). Travel to Work Areas. Pozyskano z www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/curds/files/RR2015-05.pdf
 • Dehnel, G., Gołata, E. (2012). Wykorzystanie rejestrów administracyjnych w statystyce przedsiębiorstw [The use of administrative registers in business statistics. Zeszyty naukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 227.
 • Eurostat (2015) (2018, 8 May). Task Force. Harmonised Labour Market Areas. Final Report. Pozyskano z https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/Task%20Force%20on%20 LMA%20Final%20Report.pdf_en
 • Franconi, L., D’alò, M., Ichim, D. (2016) (2018, 8 May). Istat Implementation of the Algorithm to Develop Labour Market Areas, https://www.istat.it/en/files/2016/03/Description-of-the- LabourMarketAreas-algorithm.pdf.
 • Gierańczyk, W. (2014). Economic situation in the manufacturing sector as an example of modern research in industrial geography in Poland. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 25–55.
 • Gołata, E. (2012). Estymacja charakterystyk przedsiębiorstw wspomagana zasobami rejestrów administracyjnych [Estimation of enterprise characteristics supported by administrative register resources]. Zeszyty naukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 227.
 • Gruchociak, H. (2012). Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce [Delimitation of local Latour markets in Poland]. Przegląd Statystyczny, 2, 277–297.
 • Gruchociak, H. (2013). Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce na podstawie danych [Delimitation of local labour markets in Poland based on data]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 20(278), 343–350.
 • Gruchociak, H. (2015). Porównanie struktury lokalnych rynków pracy wyznaczonych przy wykorzystaniu różnych metod w Polsce w latach 2006 i 2011 [Comparison of the structure of local labour markets determined using various methods in Poland in 2006 and 2011]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 111–119.
 • Jarmołowicz, W., Knapińska, M. (2011). Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji [Contemporary theories of the labour market versus mobility and flows of employees in the era of globalisation]. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9.
 • Komisja Europejska (2011). Wykorzystanie danych administracyjnych w statystyce przedsiębiorstw. Raport końcowy z wdrażania akcji przeprowadzonej w terminie od 01.11.2009 do 28.02.2011 w ramach umowy o dotację nr 30121.2009.004–2009.807 [Use of administrative data in enterprise statistics, Final report on the implementation of the action carried out from 1 November 2009 to 28 February 2011 under the grant agreement No. 30121.2009.004–2009.807]. Poznań–Katowice: Projekt MEETS.
 • Kropp, P., Schwengler, B. (2016). Three-Step Method for Delineating Functional Labour Market Regions. Regional Studies, 50(3), 429–445. DOI:10.1080/00343404.2014.923093.
 • Misztal, S., Zioło, Z. (red.) (1998). Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich [Achievements of the Polish geography of industry in the research of academic centers]. Warszawa–Kraków. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Młodak, A. (2012). Statystyka metropolii polskich – problemy i perspektywy [Statistics of Polish metropolises – problems and perspectives]. Studia Regionalne i Lokalne, 2(48), 20–38.
 • Młodak, A. (2014). Zastosowanie metody bootstrapowej do oceny precyzji szacunków danych z badania reprezentacyjnego NSP 2011 na przykładzie dojazdów do pracy, [Application of the bootstrap method to assess the accuracy of estimates of data from the representative survey of the National Census 2011 on the example of commuting]. Wiadomości Statystyczne, 12, 38–57.
 • Paradysz, J. (ed.), Dehnel, G., Gołata, E., Klimanek, T., Szymkowiak, M., Witkowska, A., Witkowski, M. (2004). Statystyka [Statistics]. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Paradysz, J. (2007). Rejestry administracyjne jako źródło zasilania w statystyce regionalnej [Administrative registers as a source in regional statistics]. In: Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie [Regional statistics in a unifying Europe]. Poznań: Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej.
 • Rachwał, T. (2015). 30 lat konferencji z zakresu przemian strukturalnych przemysłu i usług oraz 15 lat „Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” – główne problemy badawcze [30 years of the conferences on structural transformation of industry and services and 15 years of the Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society – main research issues]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 29(4), 145–161.
 • Ręklewski, M., Ryczkowski, M. (2016). The Polish Regional Labour Market Welfare Indicator and Its Links to Other Well-being Measures. Comparative Economic Research, 19(3). DOI:10.1515/cer-2016-0023.
 • Ryczkowski, M. (2015). Administracyjne źródła danych jako jeden z kierunków rozwoju regionalnej statystyki publicznej [Administrative sources of data as one of the directions for the development of regional official statistics]. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 7, 111–122.
 • Ryczkowski, M. (2016). Komparatywna analiza źródeł danych na potrzeby budowy nowoczesnego Systemu Rachunków Pracy [Comparative analysis of data sources for the needs of building a modern System of Work Accounts]. Wiadomości Statystyczne, 1(656), 1–11.
 • Ryczkowski, M., Stopiński, P. (2018). Labour Market Areas in Poland. Przegląd Statystyczny [oddany do druku].
 • Stimson, R., Mitchell, W., Flanagan, M., Baum, S., Tung–Kai, S. (2016). Demarcating Functional Economic Regions Across Australia Differentiated By Work Participation Categories, Australasian Journal of Regional Studies, 22(1), 27–57.
 • Stryjakiewicz, T (2001). Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki [Theoretical and methodological orientations in the geography of industry and the transformation of the economy]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 13–27.
 • Śleszyński, P. (2013). Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw [Delimitation of urban functional areas of the voivodeship capitals]. Przegląd Geograficzny, 85(2), 173–197.
 • Wdowicka, H. (2016). Analiza sytuacji na lokalnych rynkach pracy w Polsce [Analysis of the situation on the local labour markets in Poland]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 426, 235–244.
 • Witkowski, M. (ed.), Szymkowiak, M., Witkowska, A. (2009). Statystyka matematyczna w zarządzaniu [Mathematical statistics in management]. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34f67549-a1e7-402d-98da-fbc6a86aa1de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.