PL EN


2016 | 63 | 3: Teologia moralna | 151-166
Article title

Koncepcja ekosprawiedliwości w encyklice Laudato Si'

Title variants
EN
The Concept of Eco-Justice in the Encyclical Laudato Si'
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the account of justice presented by Pope Francis in his encyclical Laudato Si'. It also shows the continuity of teaching successive popes in the context of linking social issues and environmental issues; extending the scope of the concept of justice for all creation; and presenting intergenerational character of justice. The study also shows Christian inspiration of eco-justice and compliance of justice approach presented in the encyclical to contemporary ecophilosophical works. It seems that the best term for the papal concept of justice is „integral eco-justice”.
PL
Artykuł ten ukazuje ujęcie sprawiedliwości zaprezentowane przez papieża Franciszka w encyklice Laudato Si'. Zwraca uwagę na ciągłość nauczania kolejnych papieży w kontekście łączenia kwestii społecznej i kwestii środowiskowej, rozszerzenia zakresu przedmiotowego koncepcji sprawiedliwości na całe stworzenie oraz ukazanie międzypokoleniowego wymiaru sprawiedliwości. Opracowanie to ukazuje ponadto chrześcijańskie inspiracje koncepcji ekosprawiedliwości oraz zgodność ujęcia sprawiedliwości przedstawionego w encyklice ze współczesną myślą ekofilozoficzną. Wydaje się, że najlepszym określeniem tej koncepcji jest „integralna ekosprawiedliwość”.
Contributors
 • Katedra Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, r.sadowski@uksw.edu.pl
References
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, w: Arystoteles, Dzieła Wszystkie, t. V, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996, s. 77-30.
 • Bakken P.W., Engel J.G., Engel R.J., Ecology, Justice, and Christian Faith: a Critical Guide to the Literature, Westport: Greenwood Press 1995.
 • Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate (29.06.2009), Wrocław: TUM 2010.
 • Cobb J.B., Sustainability: Economics, Ecology, and Justice, Eugene: Wipf& Stock 2007.
 • Conradie E.M., Christianity and Ecological Theology: Resources for Further Research, Stellenbosch: Sun Press 2006.
 • Cowdin D., The Moral Status of Otherkind in Christian Ethics, w: Christianity and Ecology, Cambridge: Harvard University Press 2000, s. 277-283.
 • Faramelli N., Ecological Responsibility and Economic Justice, „Andover Newton Quarterly” 11(1970), nr 2, s. 81-93.
 • Franciszek (papież), Encyklika Laudato Si'. W trosce o wspólny dom (24.05.2015). Kraków: Wydawnictwo M 2015.
 • Gibson W.E., Eco-justice: the Unfinished Journey, Albany: State University of New York Press 2004.
 • Hessel D.T., Eco-Justice Ethics. A Brief Overview, w: The World's Religions. A Contemporary Reader, Minneapolis: Fortress Press 2011, s. 182-187.
 • Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis (30.12.1987), w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2, Rzym−Lublin: RW KUL 1987, s. 363-421.
 • Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju (Watykan – 1 stycznia 1999); <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_1412 1998_xxxii-world-day-for-peace.html> [dostęp: 1.09.2015].
 • Jenkins W., Ecologies of Grace: Environmental Ethics and Christian Theology, Oxford−New York: Oxford University Press 2008.
 • John Paul II, Message for the Celebration of the World Day of Peace (Watykan – 1 stycznia 1990); <http://w2.vatican.va/content/ john-paul-ii/en/messages/ peace/documents/hf_jp-ii_ mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html> [dostęp: 1.09.2015].
 • Kruüger P., Mommesen Th. (red.), Corpus IurisCivilis. Institutiones, liber I, Berolini: Weidmannos 1872; <https://archive.org/ details/corpusiuriscivi02mommgoog> [dostęp: 20.08. 2015].
 • Moosa I.A., Vikash R., The Costs and benefits of environmental regulation, Cheltenham− Northampton: Edward Elgar 2014.
 • Nicolopoulou-Stamati P., Hens L., i in., Education for Climate Change, Environmental Health and Environmental Justice, w: Sustainable alternatives for poverty, vol. 1. Reduction and Eco-justice, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2014, s. 164-191.
 • Sadowski R.F., Filozoficzny spór o role chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015.
 • Schlosberg D., Defining Environmental Justice. Theories, Movements, and Nature, Oxford−New York: Oxford University Press 2009.
 • US Environmental Protection Agency. What is environmental justice?; <www.epa.gov/envi ronmentaljustice/> [dostęp: 19.08.2015].
 • White R.D., Environmental Harm: an Eco-justice Perspective, Bristol: Policy Press 2013.
 • World Council of Churches Delegation, Letter to the Churches (Baixada Fluminense: 7 czerwca 1992), w: Redeeming the Creation. The Rio Earth Summit: Challenges for the Churches, Geneva: WCC Publications 1992, s. 70-73.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3501bc61-4478-464d-939e-ab4dc8bbce3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.