PL EN


2016 | 7 | 4 | 185-194
Article title

Przygotowanie do praktyk zawodowych przyszłych nauczycieli w opinii studentów i nauczycieli opiekunów

Content
Title variants
EN
Future teacher’s university preparation for professional internships in students and their supervisors opinion
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praktyka pedagogiczna stwarza warunki pierwszego kontaktu przyszłego nauczyciela z jego pracą zawodową. To pierwsze doświadczenie studenta ma zasadniczy wpływ na jego dalsze kroki w zawodzie. Praktyczne doświadczenia studentów są integralną częścią uczelnianego przygotowania, wiążąc w sobie teoretyczne przygotowanie nauczycieli z praktyka szkolną. Działania praktyczne studentów podejmowane są najczęściej w ramach praktyk studenckich. Są oni wówczas pod opieką nauczycieli szkolnych, którzy zwracają głównie uwagę na wyćwiczenie określonych czynności. Kształcenie praktyczne nauczycieli opiera się na równowadze między praktyką a teorią, doświadczeniem i własnymi przeżyciami, a także wzajemnych powiązaniach pomiędzy nimi. Celem opracowania jest ocena przygotowania studentów do pracy zawodowej przez nauczycieli opiekunów oraz przedstawienie opinii samych zainteresowanych o odbytych praktykach.
EN
Student's first experience with a future job is associated with teaching internships. This particular experience has a fundamental influence on student's future career steps. Student's practical experience is an integral part of university preparation, combining theoretical background with a school internships. Teaching internships are the most common form of practical activity. Students are supervised by teachers, whose role is to point out the best practices. Future teacher's education is based on the balance between theory and practice, and also life experience and mutual connection between all this elements. The aim of the study is to demonstrate supervisor's opinion on student's job background and to demonstrate student's opinion on completed internships.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
185-194
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno- -Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Filologiczno-Humanistyczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Polska
References
 • Andrzejczak A. (2002), Rola praktyk pedagogicznych w uczeniu się zawodu nauczycielskiego według koncepcji Combsa i Kolba [w:] Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły, red. J. Kuźma, R. Wroński, Kraków.
 • Bałażak M. (2009), Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela przedmiotów techniczno- informatycznych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” vol. 1.
 • Combs A.W., Blume R.A., Newman A.J., Wass H.L. (1978), The Profesional Education of Teachers. A. Humanistic Approach to Teacher Preparation, Boston.
 • Fish D. (1996), Kształcenie poprzez praktykę, Warszawa.
 • Jarocka-Piesik J. (2015), Aksjologia w kształceniu polskich nauczycieli [w:] Edukacja dla współczesności, Kijów.
 • Kuźma J. (2002), Refleksyjna i innowacyjna rola praktyk w procesie kształcenia nauczycieli [w:] Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły, red. J. Kuźma, R. Wroń-ski, Kraków.
 • Lewowicki T. (1995), Przemiany oświaty a poszukiwania nowych koncepcji i modeli edukacji nauczycielskiej [w:] Alternatywne modele kształcenia nauczycieli, red. M. Ochmański, Lublin.
 • Lib W. (2014), Kompetencje komunikacyjne uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie pojęć technicznych, „Edukacja – Technika – Informatyka. Wybrane Problemy Edukacji Technicznej i Zawodowej” vol. 5.
 • Łobocki M. (2006), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków.
 • Molga A., Wójtowicz M. (2013), E-learning – A New Trend, a New Way of Teaching [w:] Present Day Trends of Innovations, Dubnica nad Vahom.
 • Okoń W. (1991), Rzecz o edukacji nauczycieli, Warszawa.
 • Pearson A.T. (1994), Nauczyciel – teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa.
 • Perry R. (2000), Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, Warszawa.
 • Pielachowski J. (2005). Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, Poznań.
 • Schön D. (1983), The Reflective Practitioner, How Professionals Think In Action, New York.
 • Sobczyk W. (2013), Humanizm ekologiczny – od człowieka pierwotnego do zrównoważonego rozwoju [w:] Trendy ve Vzdelavani. Technical Education in Information Society, Olomouc.
 • Walat W. (2014), Pozytywne i negatywne zmiany w funkcjonowaniu szkoły wyższej pod wpływem e-learningu, „Edukacja – Technika – Informatyka. Wybrane Problemy Edukacji Informa-tycznej i Zawodowej” vol. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3505483e-4c20-4ab8-a04c-c009993c1d74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.