PL EN


2013 | 3 | 67-79
Article title

Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna

Content
Title variants
EN
Social teaching of the Church and social economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule – dotyczącym związku między nauką społeczną Kościoła a gospodarką społeczną – starano się wykazać zasadniczą zgodność założeń między postulatami przedstawianymi przez Kościół katolicki a podstawami, na których opiera się gospodarka społeczna. W pierwszej części artykułu udzielono odpowiedzi na pytanie, czym jest katolicka nauka społeczna, jaką metodologią się posługuje oraz jaki jest jej związek z innymi dyscyplinami naukowymi. W ujęciu tabelarycznym zaprezentowano głównych przedstawicieli katolickiej myśli społecznej i ich zainteresowania oraz dzieła. Następnie przybliżono Czytelnikowi pojęcie gospodarki społecznej, jej główne założenia, aby przejść do omówienia zasad katolickiej nauki społecznej, które są identyczne bądź zbliżone do tych, na jakich opiera się gospodarka społeczna. Uczyniono to bazując na wybranych ofi cjalnych dokumentach Kościoła katolickiego.
EN
In the article – dealing with the relations of social teaching of the Church and social economy – the principal consistency of assumptions between the postulates presented by the Catholic Church and the fundaments of social economy have been presented. In the fi rst part of the article the questions of what is the social teaching of the Church, what methodology it uses and what is its relation with other scientifi c disciplines have been addressed. In the Table the main representatives of the Catholic social teaching, their interests and works have been shown. The reader is acquainted with the notion of social economy, its main assumptions in order to move to the principles of the Catholic social teaching. It was achieved using offi cial selected documents of the Catholic Church.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Borutka T. i in. [1999], Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo Paulinianum, Częstochowa–Jasna Góra.
 • Buzek J., Surdej A. [2010], Odrodzenie ducha – budowa wolności; perspektywa rozwoju gospodarki solidarnej, Konferencja Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej, Poznań, dostępne na: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/fi les/ekonomiaspoleczna. pl/public/Biblioteka/2010.8.pdf.
 • Encyklopedia [1998], Encyklopedia Powszechna PWN, wyd. pierwsze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jan Paweł II [1991], encyklika Centesimus annus.
 • Jan Paweł II [1981], encyklika Laborem exercens.
 • Jan Paweł II [1995], Przesłanie do Zgromadzenia OgólnegoONZ, dostępne na: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1995/october/documents/hf_jp--ii_spe_05101995_address-to-uno_en.html [07.12.2012].
 • Jan Paweł II [1987], encyklika Sollicitudo rei socialis
 • Jan XXIII [1961], encyklika Mater et Magistra.
 • Jankowska M. [2006], Tylko miłość uskrzydla, czyli ekonomia społeczna w praktyce Kościoła, Ekonomia Społeczna. Teksty 6/2006, FISE, Warszawa.
 • Keller J. [1989], Katolicka doktryna społeczna, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Lucien B. [2012]Autorytet nauczycielski Vaticanum II. Wkład do aktualnej debaty, „Christianitas” nr 48–49.
 • Majka J. [1987], Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno- doktrynalne, Rzym–Lublin, dostępne na: http://www.kns.gower.pl/kns/kns.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3510901b-184a-42f6-9056-657595423205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.