PL EN


1972 | 4 | 285-290
Article title

Stan i potrzeba badań nad zabytkowymi dzwonami w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
THE STATE AND THE NEED OF INVESTIGATIONS ON THE ANCIENT BELLS IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article constitutes a review of publications and investigations on the ancient bells in Poland. In its both parts, i.e. this discussing the extremely poor Polish literature of the subject and that presenting the state of inventorying of the ancient bells this review points to alarming situation. Nor the satisfactory scientific literature devoted to problems of bell founding neither a comprehensive inventory of ancient bells exist. Hitherto no atelier or workshop carrying out the restoration of metalwork is dealing with objects of this kind. The need to undertake extended investigations on this group of specimens of the Polish artistic handicraft forms both obvious and urgent problem. It is proposed by the author that the investigations be conducted by art historians in cooperation with musicologists as the bells are both musical and artistic objects.
Year
Issue
4
Pages
285-290
Physical description
Dates
published
1972
Contributors
author
 • mgr, Ośrodek Dokumentacji Zabytków Warszawa
References
 • Por. np. Beitrage..., passim; F. D a m b e c k, G. G r u n d m a n n , Deutscher Glockenatlas bearbeitet von Sigrid Thurm, t. I, II, Munchen—Berlin 1959.
 • Por. prace: R. W. M. С 1 o u s t о n, The Welding of Craced Bells, „Studies in Conservation”, II (1956) nr 4, ss. 170—176
 • G. G r u n d m a n n , Der Umguss alter Kirchenglocken, (w:) Beitrage..., ss. 20—27.
 • Por. np. J. P o w i d z к i, Stan i potrzeby badań w zakresie historii rzemiosła i przemysłu artystycznego w Polsce, „Biuletyn historii sztuki”, XXII (1963) nr 3, ss. 322, 333—335. Tak autor referatu, jak i żaden z dyskutantow nie zwrocili uwagi na sprawę zabytkowych dzwonow.
 • R° B. B i e l a w s k i , Dział Zabytkow Ruchomych ODZ, „Ochrona zabytkow”, XXIV (1971) nr 4, ss. 245—259.
 • M. G r o d z i c k a , Zabytkowe działa spiżowe w zbiorach polskich, „Studia i materiały do historii wojskowości”, VI (I960), cz. 2, ss. 358—414
 • H. J ę d r z e j e w ska, Zagadnienie konserwacji zabytkowych luf armatnich w warunkach ekspozycji zewnętrznej, „Muzealnictwo wojskowe”, I (1959), ss. 127—137
 • J. L e h ma n n , Problem konserwacji zespołu dział spiżowych z Muzeum Morskiego w Gdańsku, „Ochrona - Zabytkow”, XXIII (1970), s. 60.
 • G. G r u n d m a n n, Glocken..., passim; S. G r z e 1 e с к i, Inauguracja festiwalu filmowego w Cannes, „Życie Warszawy”, nr 109(8882) — artykuł stanowi omowienie filmu zachodnioniemieckiego reżysera Petera Fleischmanna pt. „Das Unheil”, poruszającego sprawę dzwonow pochodzących ze Śląska a znajdujących się w NRF.
 • J. S c h a b e n , Glocke und Denkmalpflege, (w:) Beitrage..., s. 128, tamże odpowiednie dane dla biskupstw Nadrenii.
 • G. G r u n d m a n n, Glocken lauteten uber Schlesien, „Schlesien”, VI (1961), z. 2, ss. 63—74.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3510ccee-689a-42ee-9a53-e89da20d8533
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.