PL EN


2016 | 6 | 357-367
Article title

Nowoczesne technologie w edytorstwie – zastosowanie w edukacji

Authors
Content
Title variants
EN
Modern technologies in the publishing for educational use
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nowadays, teachers and teaching materials designers have to meet the expectations of the digital natives generation. On account of this they should include new media in the educational process and revise the educational sources. The aim of this article is to exhibit the role of new editorial technologies in the transformation of the education process. The problems this paper focuses on are three tools which are used in teaching (or likely to become valuable didactic sources) that combine the capabilities of traditional and digital media: QR codes, infographics and e-books.
PL
Nauczyciele i twórcy materiałów dydaktycznych, w świetle oczekiwań pokolenia digital natives, stanęli przed trudnym zadaniem włączenia do procesu edukacyjnego mediów elektronicznych i zrewidowania źródeł, z których można czerpać wiedzę. Celem artykułu jest wykazanie, jaką rolę w procesie unowocześniania edukacji pełnią nowoczesne technologie edytorskie. Problematyka tekstu koncentruje się wokół trzech narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu lub mogących stać się cennymi elementami dydaktycznymi, które łączą w sobie możliwości mediów analogowych i cyfrowych – kodów QR, infografik oraz e-podręczników.
Year
Issue
6
Pages
357-367
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 pkt. 23-35)
 • Krauze-Sikorska H., Klichowski M., Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych, Poznań 2013
 • Michnik A., Konieczna P., Pastwa A., Młodzi pedagodzy kontra digital natives, „Kultura Popularna” 2014, nr 3(41)
 • Mysior R., Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci – cz. I, „Remedium” 2014, nr 7-8
 • Płaneta P., Infografika w prasie: między przejrzystą informacją a jałową estetyzacją, [w:] Wolny-Zmorzyński K. i inni (red.), Komunikacja wizualna w prasie i mediach elektronicznych, Warszawa 2013
 • Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, „From On the Horizon”, 2001, Vol. 9 No. 5
 • Smiciklas M., Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie, tłum. M. Gutowski, Gliwice 2013
 • Szpunar M., Pokolenie Ctrl+C Ctrl+V, [w:] Morbitzer J., Musiał E. (red.), Człowiek-Media-Edukacja, Kraków 2012
 • Tabakow M., Korczak J., Franczyk B., Big Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne, „Informatyka Ekonomiczna” 2014, 1(31)
 • Tufte E. R., The Visual Display of Quantitative Information (2nd edition), Cheshire 2001
 • Bożek A., Kamińska-Mazur L., Książka hybrydowa – kod QR sposobem na koegzystencję książki drukowanej z e-bookiem, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 7(134), http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/viewFile/165/304, 15.12.2015
 • Creative Commons 3.0 Polska: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/, 17.12.2015
 • „Cyfrowa szkoła”: http://www.cyfrowaszkola.org/, 16.12.2015
 • Dozwolony użytek w edukacji, http://nowoczesnenauczanie.pl/inne/dozwolony-uzytek-w-edukacji-dla-nauczycieli-i-nie-tylko/, 17.12.2015
 • E-podręczniki: http://www.epodreczniki.pl/, 16.12.2015
 • Fedorowicz A., Dziennikarstwo wizualne: grafika jako nośnik informacji, http://dopierwszejpracy.pl/andrzej-fedorowicz/dziennikarstwo-wizualne-grafika-jako-nosnik-informacji, 17.12.2015
 • Gajda M., WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad, http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie/, 16.12.2015
 • History of QR Code, http://www.qrcode.com/en/history, 17.12.2015
 • Infographics in education, http://piktochart.com/infographics-in-education/, 17.12.2015
 • Kwiatkowska D., Infografika – częściej na szkolnej ścianie, niż w wirtualnej klasie…?, http://www.e-mentor.edu.pl/blog/wpis/id/31, 14.12.2015
 • Lista przykładowych programów służących do odczytu kodów QR: http://www.qr-online.pl/programy.html, 17.12.2015
 • Ojalvo H. E., Teaching With Infographics, http://learning.blogs.nytimes.com/2010/08/26/teaching-with-infographics-language-arts-fine-arts-and-entertainment/?_r=0, 17.12.2015
 • Pulak I., Infografika – graficzne piękno informacji, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/pulak.pdf, 15.12.2015
 • Ubimark: http://ubimark.com/in/our-titles/845/, 15.12.2015
 • Wołoszyn P., Możliwości wykorzystania kodów QR w praktyce dydaktycznej, „E-mentor” 2013, nr 1(48), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/987, 16.12.2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3510ec22-dec6-4bad-a5d2-c8b64ed1f054
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.