PL EN


2020 | 62 | 18-46
Article title

Oniomania in the purchasing behaviour of young Polish consumers – an economic approach

Authors
Content
Title variants
PL
Oniomania w zachowaniach nabywczych polskich młodych konsumentów – ujęcie ekonomiczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Oniomania (shopaholism) is not commonly perceived as an impulse control disorder, addiction to a specific activity, but rather as a trivial issue often taken lightly, more as a fad than a serious problem. The literature analyses oniomania in anthropological, socio-pedagogical, psychological, psychiatric and economic terms. This article focuses solely on the economic explanation of compulsive buying in the consumer behaviour of young people. Its aim is to identify oniomania in the consumer behaviour of young persons and to prove that such behaviour is determined by demographic and social characteristics such as: gender, age, marital status, wealth, and place of residence. The study focused on the analysis of selected factors (attitudes to shopping, time spent shopping, shopping frequency, motives and feelings accompanying consumers when shopping, and most often bought products) that affect compulsive shopping among young consumers. The tool used to conduct the research was my original questionnaire comprising 50 closed-ended questions regarding alternative consumer trends, including oniomania. The survey was carried out from 1st February to 1st May 2018. The participants were recruited via the ankietka.pl website and social media such as Facebook, Whatsapp, Messenger, and e-mail. In order to partake in the survey, those interested had to visit a specific website containing the questionnaire. It was also distributed across special forums, university and private school fanpages. The survey covered people aged 18–34 belonging to the Y and Z generations. The survey suggests that young females suffer from oniomania more frequently than men. Not only do they shop several times a week and feel relaxed as a result, but also they spend more than 3 hours shopping. Moreover, the survey has confirmed a positive correlation between the sex of respondents (mainly women) and oniomania, and a negative one between compulsive buying on the one hand and the level of education and disposable income of young respondents on the other.
EN
W artykule, w oparciu o krytyczną analizę literatury, podjęto się próby wyjaśnienia pojęcia i istoty oniomanii. W literaturze przedmiotu problem oniomanii analizowany jest w ujęciu: antropologicznym, socjopedagogicznym, psychologicznym, psychiatrycznym i ekonomicznym. Niniejsze opracowanie koncentruje się wyłącznie na ekonomicznym wyjaśnieniu kompulsywnych zakupów występujących w zachowaniach konsumenckich osób młodych. Jego celem jest uchwycenie oniomanii w postawach i zachowaniach konsumenckich osób młodych, i wykazanie, że zachowania te są determinowane cechami demograficzno-społecznymi, takimi jak: płeć, wiek, poziom zamożności i miejsce zamieszkania. W przeprowadzonym badaniu skoncentrowano się na analizie wybranych czynników (stosunek do robienia zakupów, ilość czasu spędzanego na zakupach, częstotliwość ich robienia, uczucia towarzyszące konsumentom w trakcie robienia zakupów oraz produkty najczęściej nabywane), które wpływają na kompulsywne zakupy młodych konsumentów. Narzędziem wykorzystanym do przeprowadzenia badania był autorski kwestionariusz składający się z 50 pytań zamkniętych, dotyczący alternatywnych trendów konsumenckich, w tym oniomanii. Badania zostały przeprowadzone w okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku. Uczestnicy byli rekrutowani poprzez stronę internetową „ankietka.pl”, a także poprzez kanały społecznościowe, takie jak Facebook, Whatsapp, Messenger oraz pocztę elektroniczną. Aby wziąć udział w badaniu, zainteresowane osoby musiały wejść na konkretną stronę internetową, gdzie widniał przygotowany dla nich kwestionariusz. Był on także rozesłany na specjalne fora, fanepage uniwersytetów i uczelni prywatnych. W badaniu wzięły udział osoby w wieku 18–34 lata należące do pokolenia Y i Z. Z przeprowadzonego badania wynika, że młode kobiety częściej cierpią z powodu oniomanii aniżeli mężczyźni. Nie tylko kilka razy w tygodniu chodzą na zakupy i są rozluźnione podczas ich robienia, to spędzają na nich powyżej 3 godzin. Ponadto potwierdzono w badaniu pozytywną korelację ale między płcią badanych (dotyczy to głównie kobiet) a oniomanią, oraz negatywną między kompulsywnymi zakupami a poziomem wykształcenia młodych respondentów i poziomem ich rozporządzalnych dochodów.
Year
Issue
62
Pages
18-46
Physical description
References
 • Badora, B., Gwiazda, M., Hermann, M., Kalka, J., Moskalewicz, J. (2012). Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym problemowego (patologicznego), oraz innych uzależnień behawioralnych [Estimated prevalence and identification of risk and protective factors as regards (problem/pathological) gambling and other behavioural addictions]. Warsaw: Research report by the Public Opinion Research Centre.
 • Biolcati, R. (2017). The Role of Self-esteem and Fear of Negative Evaluation in Compulsive Buying. Frontiers in Psychiatry, 8(74), 1–8. DOI: 10.3389/fpsyt.2017.00074
 • Black, D. W., Repertinger, S., Gaffney, G. R., Gabel, J. (1998). Family history and psychiatric comorbidity in persons with compulsive buying: Preliminary findings. American Journal of Psychiatry, 155(7), 960–963. DOI: 10.1176/ajp.155.7.960
 • Christenson, G. A., Faber, R. J., de Zwaan, M., Raymond, N. C., Specker, S. M., Eckern, M. D. (1994). Compulsive buying: Descriptive characteristics and psychiatric comorbidity. Journal of Clinical Psychiatry, 55, 5–11.
 • Claes, L., Bijttebier, P., Van Den Eynde, F., Mitchell, J. E., Faber, R., de Zwaan, M. (2010). Emotional reactivity and self-regulation in relation to compulsive buying. Personality and Individual Differences, 49, 526–530. DOI: 10.1016/j.paid.2010.05.020.
 • Cohen, A. M. (2009). The emergence of a global generation. The Futurist, 43(1), 57–59.
 • D’Astous, A. (1990). An inquiry into the compulsive side of “normal” consumers. Journal of Consumer Policy, 13,15−31. DOI: 10.1007/BF00411867.
 • DeSarbo, W. S., Edwards, E. (1996). Typologies of compulsive buying behavior: A constrained cluster wise regression approach. Journal of Consumer Psychology, 5(3), 231–262. DOI: 10.1207/s15327663jcp0503_02.
 • Dittmar, H. (2005). A new look at “compulsive buying”: Self-discrepancies and materialistic values as predictors of compulsive buying tendency. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(6), 832−859. DOI: 10.1521/jscp.2005.24.6.832.
 • Djudiyah, D. (2019). Avoidance coping, contingent self-esteem dan belanja kompulsive. Jurnal Ilmiah Terapan, 7(1), 65–80. DOI:10.22219/jipt.v7i1.7836.
 • Donnelly, G., Ksendzova, M., Howell, R. T. (2013). Sadness, identity, and plastic in over--shopping: the interplay of materialism, poor credit management, and emotional buying motives in predicting compulsive buying. Journal of Economic Psychology, 39, 113–25. DOI: 10.1016/j.joep.2013.07.006.
 • Elliot, R. (1994). Addictive consumption: Function and fragmentation in postmodernity. Journal of Consumer Policy, 17, 159−179. DOI: 10.1007/BF01016361.
 • Faber, R. J., O’Guinn, T. C. (1989). Classifying compulsive consumer: Advances in the development of diagnostic tool. Advances in Consumers Research, 16, 147−157.
 • Faber, R. J., O’Guinn, T. C. (1992). A clinical screener for compulsive buying. Journal of Consumer Research, 19, 459−469.
 • Fries, K. R., Gobel, P., Lange, E. (2007). Teure Jugend. Wie Teenager kompetent mit Geld umgehen. Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich.
 • Grønhøj, A. (2007). The consumer competence of young adults: a study of newly formed households. Qualitative Market Research: An International Journal, 10(3), 243–264. DOI: 10.1108/13522750710754290.
 • Guerreschi, C. (2005). New addictions. Le nuove dipendenze. Internet, lavoro, sesso, cellulare e shopping compulsivo. Milano: Edizioni San Paolo.
 • Harvanko, A., Lust, K., Odlaug, B., Schreiber , L., Derbyshire, K., Christenson, G., Grant, J. E. (2013). Prevalence and characteristics of compulsive buying in college students. Psychiatry Research, 210(3), 1079–1085. DOI: 10.1016/j.psychres.2013.08.048.
 • Islam, T., Sheikh, Z., Hameed, Z., Khan, I. U., Azam, R. I. (2018). Social comparison, materialism, and compulsive buying based on stimulus-response-model: A comparative study among adolescents and young adults. Young Consumers, 19(1), 19–37. DOI: 10.1108/YC-07-2017-00713.
 • Jung, J. (2017). Impact of motives on impulsivity and compulsivity in compulsive buying behavior. Social Behavior and Personality: An International Journal, 45, 705–718. DOI: 10.2224/sbp.5885.
 • Klein, H. M. (2013). Oniomania: A look into the minds of compulsive shoppers. Retrieved from: http://www.ohelfamily.org/?q=content/oniomania-look-minds-compulsive--shoppers (2018.03.4).
 • Koran, L. M., Faber, R. J., Aboujaoude, E., Large, M. D., Serpe, R. T. (2006). Estimated prevalence of compulsive buying behavior in the United States. American Journal of Psychiatry, 163, 1806−1812. DOI: 10.1176/appi.ajp.163.10.1806.
 • Kumar, N., Kapoor, S. (2017). Do labels influence purchase decisions of food products? Study of young consumers of an emerging market. British Food Journal, 119(2), 218–229. DOI: 10.1108/BFJ-06-2016-0249.
 • Lange, E. (2012). Konsumpcja kompensacyjna, zakupoholizm oraz zadłużenie dzieci i młodzieży [Compensatory consumption, shopaholism and debt of children and the youth]. Rocznik Nauk Społecznych, 4(40), 115–130.
 • Lee, S.-H., Workman, J. E. (2015). Compulsive buying and branding phenomena. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 1, 1–12. DOI: 10.1186/s40852-015-0004-x.
 • Maccarrone-Eaglen, A., Schofield, P. (2017). Compulsive buying behavior: Re-evaluating its dimensions and screening. Journal of Consumer Behaviour. An International Research Review, 16(5), 463–473. DOI: 10.1002/cb.1652.
 • Malhotra, N. K. (2009). Marketing research: An applied orientation (6th ed.). New York: Prentice Hall.
 • McElroy, S. L., Keck, P. E. Jr., Pope, H. G. Jr., Smith, J. M., Strakowski, S. M. (1994). Compulsive buying: A report of 20 cases. Journal of Clinical Psychiatry, 55(6), 242–248.
 • Monahan, P., Black, D. W., Gabel, J. (1996). Reliability and validity of a scale to measure change in persons with compulsive buying. Psychiatry Research, 64, 59–67. DOI: 10.1016/0165-1781(96)02908-3.
 • Muroff, J., Sketekee, G., Rasmusse, J., Gibson, A., Bratiotis, C., Sorrentino, C. (2009). Group cognitive and behavioral treatment for compulsive hoarding: A preliminary trial. Depression and Anxiety, 26, 634–640. DOI: 10.1002/da.20591.
 • Müller, A., Claes, L., Georgiadou, E., Möllenkamp, M., Voth, E. M., Faber, R. J. (2014). Is compulsive buying related to materialism, depression or temperament? Findings from a sample of treatment-seeking patients with CB. Psychiatry Research, 216, 103–107. DOI: 10.1016/j.psychres.2014.01.012.
 • Müller, A., Mitchell, J. E., Crosby, R. D., Gefeller, O., Faber, R. J., Martin, A. (2010). Estimated prevalence of compulsive buying in Germany and its association with sociodemographic characteristics and depressive symptoms. Psychiatry Research, 180, 137−142. DOI: 10.1016/j.psychres.2009.12.001.
 • Müller, A., Mitchell, J. E., de Zwaan, M. (2015). Compulsive buying. The American Journal on Addictions, 24, 132–137. DOI: 10.1111/ajad.12111.
 • Niesiobędzka, M. (2010). Rola rodziny i rówieśników w procesie kształtowania się skłonności do kupowania kompulsywnego wśród nastolatków [The role of family and peers in the development of compulsive buying tendency among teenagers]. Psychologia Rozwojowa, 15(3), 71−80.
 • Ofosu, D., Gyanewa, M., Boadi, I. (2013). The Influence of Short Message Service (SMS) Advertising on the Purchase Behaviour of Young Consumers in a Tertiary Institution in Ghana. Review of Integrative Business & Economics Research, 2(2), 276–303.
 • Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od czynności – mit czy rzeczywistość [Addiction to activities – myth or reality]. Warszawa: Difin.
 • Ogińska-Bulik, N. (2014). Uzależnienia behawioralne – czym są i skąd się biorą? [Behavioural addictions – What are they and where do they come from?]. Świat Problemów, 2, 5−9.
 • Olejniczuk-Merta, A. (2001). Rynek młodych konsumentów [The market of young consumers]. Warszawa: Difin.
 • Phillips, D. M., Stanton, J. L. (2004). Age-related differences in advertising: Recall and persuasion. Journal of Targeting. Measurement and Analysis for Marketing, 13(1), 7–20. DOI: 10.1057/palgrave.jt.5740128.
 • Pracoholicy, siecioholicy, hazardziści ... uzależnienia od zachowań [Workaholics, netholics, gamblers ... addictions to behaviours]. (2015). CBOS Research Communication, No. 76. Warszawa: GUS.
 • Raudsepp, M., Parts, O. (2015). Compulsive buying behaviour in Estonian market. Economics and Business, 27(1), 81–85. DOI: 10.1515/eb-2015-0013.
 • Ridgway, N. M., Kukar-Kinney, M., Monroe, K. B. (2008). An expanded conceptualization and a new measure of compulsive buying. Journal of Consumer Research, 35(4), 622−639. DOI: 10.1086/591108.
 • Robbins, T. W., Clark, L. (2015). Behavioral addictions. Current Opinion in Neurobiology, 30, 66–72. DOI: 10.1016/j.conb.2014.09.005.
 • Roberts, J. A., Manolis, C. (2000). Baby boomers and busters: An exploratory investigation of attitudes toward marketing, advertising and consumerism. Journal of Consumer Marketing, 17(6), 481–499. DOI :10.1108/07363760010349911.
 • Schlosser, S., Black, D. W., Repertinger, S., Freet, D. (1994). Compulsive buying: Demography, phenomenology, and comorbidity in 46 subjects. General Hospital Psychiatry, 16, 205–212.
 • Shehzadi, K., Ahmad-ur-Rehman, M., Mehmood Cheema, A., Ahkam, A. (2016). Impact of personality traits on compulsive buying behavior: Mediating role of impulsive buying. Journal of Service Science and Management, 9, 416–432. DOI: 10.4236/jssm.2016.95046.
 • Spinella, M., Lester, B. Y. (2015). Compulsive buying tendencies. Psychological Reports, 117(3), 649–655. DOI: 10.2466/15.PR0.117c28z1.
 • Szulce, H. (2009). Reakcje konsumentów na działania marketingowe przedsiębiorstw handlowych [Consumers’ response to marketing activities of commercial enterprises]. In: R. Niestrój (Ed.), Tożsamość i wizerunek marketingu [Identity and image of marketing], (pp. 48–57). Warszawa: PWE.
 • Unger, A., Papastamatelou, J., Yolbulan-Okan, E., Aytas, S. (2014). How the economic situation moderates the influence of available money on compulsive buying of students – A comparative study between Turkey and Greece. Journal of Behavioral Addictions, 3, 173–181. DOI: 10.1556/JBA.3.2014.018.
 • Valence, G., D’Astous, A., Fortier, L. (1988). Compulsive buying: Concept and measurement. Journal of Consumer Policy, 11, 419−433. DOI: 10.1007/BF00411854.
 • Williams, K. C., Page, R. A. (2011). Marketing to the generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3(3), 1–17.
 • Williams, A. D., Grisham, J. R. (2012). Impulsivity, emotion regulation, and mindful attentional focus in compulsive buying. Cognitive Therapy and Research, 36, 451–457. DOI: 10.1007/s10608-011-9384-9.
 • Woronowicz, B. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia [Addictions. Origins, therapy, recovery]. Poznań: Media Rodzina.
 • Zalega, T. (2015). New consumer trends. In: M. Burchard-Dziubińska (Ed.), Towards a green economy. From ideas to practice, (pp. 79–92). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zalega, T. (2019). Consumerism in the purchasing behavior of Polish seniors. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(51), 85–95. DOI: 10.17306/J.JARD.2019.01138.
 • Zawadzki, R., Chuchra, M. (2010). Role of motivational factors in the etiology of uncontrolled spending. Current Problems of Psychiatry, 11(3), 211–218.
 • Zhang, Ch., Brook, J. S., Leukefeld, C. G., De La Rosa, M., Brook, D. W. (2017). Compulsive buying and quality of live: An estimate of the monetary cost of compulsive buying among adults in early midlife. Psychiatry Research, 252, 208–214. DOI: 10.1016/j.psychres.2017.03.007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35279fe7-eb66-4c2b-ab6a-8e69567c93d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.