PL EN


2015 | 3(24) | 160-176
Article title

Źródła ryzyka modeli bankructwa przedsiębiorstw.

Content
Title variants
EN
Sources of risks for corporate bankruptcy models
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This study aims at identifying sources of risks for corporate bankruptcy models. The applied research method includes the presentation of conditions for the bankruptcy phenomenon to occur in an unstable economy, the analysis of differentiation between the predictive capability of early warning models, and the recognition of risks related to these models. Three major types of risks of corporate bankruptcy models have been distinguished. Firstly, the risks of these models arise from the uncertainty of reliability of financial statements, inter alia, interfering with information, and difficulties in measurement of some financial categories. Secondly, the risk arises from the constraints related to the design of these models, inter alia, being the adopted assumptions, sampling and bankruptcy predictors. Thirdly, the risk of models pertains to the conditions of their practical applications, inter alia, there are cases of their limited comprehensibility, a high volatility of business environment, and the impact of non-conventional bankruptcy factors.
Keywords
Year
Issue
Pages
160-176
Physical description
Contributors
References
 • Antonowicz P., 2013, Założenia analizy dyskryminacyjnej w konstruowaniu nowych wielowymiarowych modeli klasyfikacyjnych w celu prognozowania upadłości przedsiębiorstw, [w:] Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Adamska A., Mączyńska E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Appenzeller D., Szarzec K., 2004, Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, Rynek Terminowy, nr 1, s. 120-128.
 • Balcaen S., Ooghe H., 2004, 35 years of studies on business failure: an overview of the classical statistical methodologies and their related problems, Universiteit Gent, Working Paper, no. 248.
 • Cabała P., 2008, Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Czapiewski L., 2009, Efektywność wybranych modeli dyskryminacyjnych w przewidywaniu trudności finansowych polskich spółek giełdowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, s. 118-128.
 • Dembiński P.H., 2011, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Gajdka J., Stos D., 1996, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Borowiecki R. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK – Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Gajdka J., Stos D., 2003, Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001, [w:] Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Zarzecki D. (red.), t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gruszczyński M., 2003, Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Working Paper, nr 34.
 • Gruszczyński M., 2012, Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa.
 • Hadasik D., 1998, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, z. 153, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Hamrol M., Chodakowski J., 2008, Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3, s. 17-32.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., 2004, Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej, Przegląd Organizacji, nr 6, s. 35-39.
 • Hensher D.A., Jones S., 2008, Mixed logit and error component model of corporate insolvency and bankruptcy risk, [w:] Advances in credit risk model ling and corporate bankruptcy prediction, Jones S., Hensher D.A. (red.), Cambridge University Press 2008.
 • Hołda A., 2001, Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość, nr 5, s. 306-310,
 • Jajuga K., 2012, Wykład doktoranta, Przegląd Statystyczny, vol. 59, z. 3, s. 322-332.
 • Jargiełło R., 2013, Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, nr 286.
 • Karkowska R., 2013, Efekt „zarażania” jako czynnik przenoszenia ryzyka systemowego, [w:] Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, Adamska A., Mączyńska E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kisielińska J., Waszkowski A., 2010, Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, nr 82, s. 17-31.
 • Kitowski J., 2015, Rola kryterium rentowności w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse, nr 3/1, vol. 13, s. 223-239.
 • Korol T., 2010, Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania firm przed ryzykiem upadłości, Współczesna Ekonomia, nr 4, s. 131-145.
 • Mączyńska E., 2006, Ryzyko bankructwa, [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Panfil M., Szablewski A. (red.), Poltext, Warszawa.
 • Mączyńska E., 2013, Upadłości przedsiębiorstw w kontekście dysfunkcji gospodarki globalnej, [w:] Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Mączyńska E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Mączyńska E., Zawadzki M., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista, nr 2, s. 205-235.
 • Pociecha J., 2007, Problemy prognozowania bankructwa firmy metodą analizy dyskryminacyjnej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 205, s. 63-79.
 • Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S., 2014, Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • Pogodzińska M., Sojak S., 1995, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomia, z. 299, Toruń, s. 53-61.
 • Prusak B., 2005, Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Rogowski W., Bielecki M., 2011, Katalizatory upadłości przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 304-316.
 • Rusek O., 2010, Przydatność modeli dyskryminacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 85.
 • Sojak S., Stawicki J., 2001, Wykorzystanie metod taksonomicznych do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 3, s. 56-67.
 • Stępień P., Strąk T., 2004, Wielowymiarowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE, Zarzecki D. (red.), t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Szewc-Rogalska A., 2012, Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Szewc-Rogalska A., 2015, Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego, Nauki o Finansach, nr 1, s. 91-100.
 • Szopa A., 2012, Podstawy inżynierii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wędzki D., 2004, Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej – wnioski z badania, [w:] Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE, Zarzecki D. (red.), t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Wędzki D., 2005, Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 2, s. 59-82.
 • Wierzba D., 2000, Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne, Zeszyty Naukowe nr 9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie, s. 79-105.
 • Wysocki F., Kozera A., 2012, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, Journal of Agribusiness and Rural Development, no. 4, s. 167-182.
 • Zaleska M., 2012, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-352ecd6b-c590-4a8a-8864-079df94d30fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.