PL EN


2013 | 2 | 4 | 193-205
Article title

Portfelowe społecznie odpowiedzialne strategie inwestycyjne

Authors
Content
Title variants
EN
Portfolio of Socially Responsible Investment Strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Idea społecznie odpowiedzialnych lub zrównoważonych inwestycji jest obecnie szeroko dyskutowana, zarówno w gronie teoretyków, jak i praktyków rynku finansowego. Wnosi ona nowe podejście do inwestycji, a mianowicie kreuje prócz dochodu także inne wartości o charakterze społecznym. Jak wskazują raporty, liczba tych inwestycji na globalnym rynku finansowym ciągle wzrasta, co świadczy o zainteresowaniu ze strony inwestorów. W ciągu wielu lat takiego inwestowania wypracowano strategie inwestycyjne, od tych najstarszych, tj. negatywnej selekcji, po najnowsze, takie jak pozytywna selekcja i inwestycje z wpływem. W artykule zaprezentowano strategie występujące w opracowaniach ponadnarodowych instytucji zajmujących się tymi zagadnieniami i porównano je z praktyką rynkową. Przedstawiono także społecznie odpowiedzialne strategie inwestycyjne na tle dochodu i ryzyka. Praktyka rynkowa jest zbieżna z opracowaniami przytaczanymi przez ponadnarodowe organizacje, a najbo¬gatszy wybór strategii przedstawia Eurosif. Brak jest także w literaturze przedmiotu jednoznacznych dowodów przemawiających za zdecydowanie niższą lub wyższą dochodowością takich inwestycji. Portfel społecznie odpowiedzialnych inwestycji może mieć gorsze wyniki wynikające z ograniczenia spektrum inwestycji (przez np. negatywną selekcję) lub mieć dodatkowe bonusy wynikające z dodatkowych przepływów finansowych wcześniej niepodanych do publicznej wiadomości.
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
193-205
Physical description
Contributors
author
References
 • 1. Bauer R, Otten R., Tourani-Rad A. (2006) Ethical investing in Australia: Is there a financial penalty? „Pacific-Basin Finance Journal”, vol. 14, s. 33-48.
 • 2. Bernatt M. (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 3. Bridges Ventures Ten Year Report: a decade of investing for impact and sustainable growth (2012), Bridges Ventures.
 • 4. Crane A., McWilliams A., Mattrn D., Moon J., Siegele D. (2008), The Oxford Handbook of corporate social responsibility, Oxford University Press, Oxford.
 • 5. Czerwińska T. (2009), Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 3, s. 11-27.
 • 6. Dowell G., Hart S. and Yeung B. (2000), Do Corporate global environment standards creates or destroy market value?, „Management Science”, vol. 46, no. 8, s. 1059-1074.
 • 7. Overview of the links between Corporate Social Responsibility and Competitiveness, European Competitiveness Report (2008), Euro¬pean Commis¬sion, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainablebusiness/files/csr/documents/csrre¬port v002_en.pdf, dostęp: 18.05.2013.
 • 8. European SRI Study 2010 (2010), Eurosif, http://www.eurosif.org/ima-ges/stories/pdf/Research/Eurosif_2010_SRI_Study_Web.pdf, dostęp: 18.05.2013.
 • 9. European SRI Study 2012 (2012), Eurosif.
 • 10. Geczy Ch., Stambaugh R.F. i Levin D. (2005), Investing in Socially Responsible Mutual Funds, http://ssrn.com/abstract=416380, http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.416380, dostęp: 18.05.2013.
 • 11. Janik B., Efficiency of investment strategy of Calvert Socially Responsible Funds (2012), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono¬micznego we Wro¬cławiu”, nr 271: Za¬rządzanie finansami – teoria i praktyka, red. A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska.
 • 12. Kekalainen S. (2004), Sustainability of privately managed Pension Funds, Finsl Thesis for the Department of Organization and Strategy, University of Tilburg.
 • 13. Komisja Europejska (2001), http://ec.europa.eu/.
 • 14. Shedding light on responsible investment: approaches, returns and impacts (2009), MERCER.
 • 15. Renneboog L., Horst J., Zhang Ch. (2007), Socially Responsible Invest¬ments: Methodology, Risk Exposure and Performance, Finance Working Paper, June, no. 175, s. 1-45.
 • 16. Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Aka¬demia Rozwoju Filantropi w Polsce, „Forum Odpowiedzialnego Bizne¬su”, s. 1-37.
 • 17. Socially Responsible Investment by Pension Funds — a state of the Know¬ledge Report (2000), Ellipson, Basel.
 • 18. Sparkes, R. (2002), Socially Responsible Investment – A Global Revolution, John Wiley & Sons, Chichester.
 • 19. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza (2007), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • 20. Thiel S. (2007), Rynek Kapitałowy i terminowy, skrypt dla nauczycieli do przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, Komisja Nadzoru Finanso¬we¬go, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa.
 • 21. Demystifying the Responsible Investment Performance (2007), UNEP FI Asset Management Working Group & Mercer Investment Consulting.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3530dbdc-cfe4-465f-8d39-85d7c1ae792e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.