PL EN


2016 | 48 | 312-324
Article title

Motywy i źródła finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach przyrodniczo cennych i poza nimi

Content
Title variants
EN
Motives and Sources of Financing Non-Agricultural Business Activity in Areas of Natural Value and Beyond Them
RU
Мотивы и источники финансирования внеземледельческой хозяйственной деятельности на природно-ценных территориях и за их пределами
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach, gdzie oprócz barier, które napotyka każda jednostka gospodarcza działająca w warunkach gospodarki rynkowej, występują dodatkowe obostrzenia wynikające z lokalizacji na obszarach chronionych, jest trudnym wyzwaniem. Dlatego cenne wydaje się porównywanie przedsiębiorczości na obszarach przyrodniczo cennych i poza nimi. Celem głównym opracowania jest porównanie motywów i źródeł finansowania przedsiębiorstw małej skali funkcjonujących w województwach: podkarpackim i świętokrzyskim, w gminach objętych systemem obszarów chronionych i gminach na terenie, których takie obszary nie występują. Dużo uwagi poświęcono również charakterystyce właścicieli badanych przedsiębiorstw, jak również przesłankom, którymi kierowali się przy zakładaniu własnego biznesu. Podstawowy materiał empiryczny stanowiły wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród 234 właścicieli podmiotów gospodarczych.
EN
Running a business activity under conditions in which, apart from common barriers encountered by any business unit operating in the market economy, there are additional restrictions resulting from being situated within areas of natural value, is a hard challenge. For this reason it seems notable to compare entrepreneurship in such areas of natural value and beyond them. The main objective of the present study is to assess the motives and sources of financing lowscale enterprises operating in the provinces of podkarpackie and swietokrzyskie, in communities included in the system of protected areas, and communities where such areas do not occur. Particular attention has also been paid to the characteristics of owners of enterprises under examination and premises which motivated them while establishing their business. Basic empirical material comprises results from quality research conducted among 234 owners of business units. Keywords: legally protected areas, nonagricultural economic activity, entrepreneur,
Year
Volume
48
Pages
312-324
Physical description
Contributors
References
 • Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w latach 2009–2013, 2014, Wyd. Urząd Statystyczny, Rzeszów.
 • Deakins D., Whittam G., 2000, Business Start-up: Theory, Practice and Policy [w:] Enterprise and Small Business. Principles, Practice and Policy eds. S. Carter, D. Jones-Evans, Harlow: Financial Times.
 • Dobrzańska B.M., 2007, Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M., 2010, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Fierla I., Kuciński K., 2001, Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. LXXVI, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Kobielska Z., 2003, Przedsiębiorczość na wsi – małe, ale stabilne, „Boss. Rolnictwo”, nr 13. Krzyżanowska K., Kowalewska M.D., 2015, Działalność małych i średnich przedsię-biorstw w Polsce na tle krajów UE [w:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, red. K. Krzyżanowska i M. Roman, Wyd. Aleksander, Pułtusk. Kuciński K., 2010, Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Liro A., Tedorko Z., 2011, Potencjalne kierunki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo [w:] Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, red. A. Bołtromiuk, M. Kłodziński, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Sawicka J., 2000, Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Stachak S., 2013, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Szultka S., Tmowicz P., Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej, IBnGR, www.pfsl.pl (dostęp: 17 września 2015 r.).
 • Szymańska J., 2004, Rola kobiet w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich [w:] Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiej-skich, red. S. Urban, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • http://forsal.pl/artykuly/310892,przedsiebiorca_nie_trzeba_sie_urodzic.html (dostęp: 25 września 2015 r.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 880).
 • Wilkin J., 2003, Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 • Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807).
 • http://mycompanypolska.pl/article/283/doing-business-bank-wiatowy-raport (dostęp: 28 października 2015 r.).
 • https://www.for.org.pl/upload/File/raporty/Raport_Jak_uwolnic_przedsiebiorczosc_FINAL.pdf (dostęp: 28 września 2015 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3538c1f4-b49f-4c88-a8bd-05d77cdaf7d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.