PL EN


2009 | 09 | 63-85
Article title

Akta dziekana dekanatu szadkowskiego ks. Jana Gawełczyka

Authors
Content
Title variants
EN
Records of father Jan Gawełczyk (1826–1854), dean of the Szadek decanate
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The way of keeping records by deans was regulated by law. The records produced by Father Jan Gawełczyk were not always kept in conformity with legal requirements. The state of documentation from the time of his office is known thanks to registration of documents carried out in 1826 and 1854. These registers make possible a reconstruction of the so-called registry (record office), including the way in which different categories of documents were arranged. The catalogues show that the content of the archives grew twice during that time. The records have now been arranged in accordance with legal regulations, though not all requirements have been fulfilled. Comparison of the two registers reveals that a new Dean’s seal and journals for correspondence were introduced during Father J. Gawełczyk’s office.
Keywords
Year
Issue
09
Pages
63-85
Physical description
Contributors
 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Adamczewski M., Ikonografia piecz ci kościołów parafialnych dekanatu szadkowskiego z przełomu wieku XVII i XIX, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6.
 • Aleksandrowicz M., Gnieźnieńska Archidiecezja. Organizacja terytorialna. Dekanaty, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989.
 • Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Księgi dziekańskie, sygn. KD 30, KD 32.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, sygn. 341, 343, 345.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta Urzędu Stanu Cywilnego Szadek, sygn. 51.
 • J[amiołkowski] S. X[i dz], Inwentarz kościelny, [w:] Encyklopedja kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób, wyd. M. Nowodworski, t. 8, Warszawa 1876.
 • Jemielity W., Kurrendy w Królestwie Polskim, „Prawo Kanoniczne” 1996, R. 39, nr 3–4.
 • Jougan A., Kancelaria parafialna czyli zbiór przepisów kościelnych i państwowych dla urzędów parafialnych, Lwów 1912.
 • Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992.
 • Kufel R. R., Kancelaria, registratura i archiwa parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2005.
 • Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002.
 • Kumor B., Początki organizacji dekanalnej na ziemiach polskich, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1960, t. 7, z. 2.
 • Librowski S., Wizytacje diecezji włocławskiej. Cz. 1: Wizytacje diecezji kujawskiej i pomorskiej. T. 1: Opracowanie archiwalno- źródłoznawcze. Z. 1: Wstęp ogólny, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1964, t. 8.
 • Łupiński J., Dziekani okręgowi w diecezji wigierskiej i diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, „Prawo Kanoniczne” 2006, R. 49, nr 1–2.
 • Mappa dyecezyi włocławskiej, załącznik do Statuta synodalna dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, red. Z. Chodyński, Warszawa 1890.
 • Nadolny A., Archiwum dziekańskie dekanatu lubawskiego, „Teologia i Człowiek” 2006, nr 7–8.
 • Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992.
 • Nowacki J., Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 2: Dzieje archidiecezji poznańskiej, Toru 1964.
 • [Nowodworski M.] N., Prebenda, [w:] Encyklopedja kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób, wyd. M. Nowodworski, t. 21, Warszawa 1896.
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno 3tio post bissextilem 1827…, Warszawa [1826].
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno bissextili 1836…, Warszawa [1835].
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 1854…, Warszawa [1853].
 • Pater J., Dopływ materiałów archiwalnych z placówek terenowych do archiwum diecezjalnego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1993, t. 62.
 • Pawluk T., Dziekan, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983.
 • Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.
 • Przybyłko M., Urząd dziekana w rozwoju historycznym, „ Prawo Kanoniczne” 1960, R. 3, nr 3–4.
 • Przybyłko M., Urząd dziekana w rozwoju historycznym, „ Prawo Kanoniczne” 1962, R. 5, nr 1–2.
 • Przybyłko M., Urząd dziekana w polskim ustawodawstwie synodalnym XVIII w., „Prawo Kanoniczne” 1966, R. 9, nr 1–2.
 • Przybyłko M., Urząd dziekana w polskim ustawodawstwie synodalnym XVIII w., „Prawo Kanoniczne” 1976, R. 19, nr 1–2.
 • Rostocki W., Kancelaria i dokumentacja aktowa urzędów administracji w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (do 1867 r.), Wrocław 1964.
 • Różański M., Duchowieństwo parafii w Szadku w XVIII w. w świetle wizytacji kościelnych, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8.
 • Różański M., Sie parafialna w archidiakonacie uniejowskim w świetle „Liber beneficiorum” Jana Łaskiego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1999, t. 8.
 • Skarszewski W. L., List pasterski do duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej roku 1824, Warszawa 1824.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1997, CD-ROM.
 • Szewczyk A., Archiwum parafialne kościoła farnego pod wezwaniem w. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, „Badania Nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego” 2005, z. 4.
 • Szkutnik P., Barwna postać w sutannie ksiądz – Wiktor Krąkowski (1827–1880), administrator parafii Borszewice. Cz I: okres wikariatu (do 1853 r.), „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8.
 • Szkutnik P., Duchowieństwo dekanatu szadkowskiego w roku 1835, „Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7.
 • Szkutnik P., Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
 • Wlaźlak W., Organizacja i działalność Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w latach 1819–1918, Częstochowa 2004.
 • Wyczawski H. E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989.
 • Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX wieku, t. 1., z. 1: Dekanat płocki, [w:] Teksty źródłowe do dziejów województwa płockiego, wyd. M. M. Grzybowski, Płock 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35398887-30e6-415f-b0a6-89c45876b0a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.