PL EN


2017 | 9(45) | 4 | 19-36
Article title

Autorytet rodzicielski w wybranych teoriach wychowania – próba ujęcia

Title variants
EN
Parental Authority in Selected Theories of Education − Attempt to Capture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą analizy autorytetu rodzicielskiego w kontekście wybranych teorii wychowania. Podjęto rozważania dotyczące definicji autorytetu, jego rodzajów, a także autorytetu rodzicielskiego i jego znaczenia w procesie wychowania. Poczyniono również starania zmierzające do uzyskania odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest udział autorytetu w procesie wychowania w wybranych teoriach wychowania. W tym celu odwołano się do: antypedagogiki, pedagogiki niedyrektywnej Carla Rogersa, pedagogiki nieautorytarnej Thomasa Gordona i pedagogiki personalno-egzystencjalnej ks. Janusza Tarnowskiego.
EN
This article is an attempt to analyze parental authority in the context of selected theories of education. Considerations have been made regarding the definition of authority, its types, parental authority and its importance in the process of upbringing. Efforts were also made to answer the question of what is the share of authority in the process of upbringing in selected theories of education. To this end, reference was made to anti-pedagogics, Carl Rogers's non-direct pedagogy, Thomas Gordon's non-authoritarian pedagogy and Janusz Tarnowski personal-existential pedagogy.
Year
Volume
Issue
4
Pages
19-36
Physical description
References
 • Bakiera L., Harwas-Napierała B., Wzory osobowe w rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo UAM 2016.
 • Błędowska M., Autorytet – surowość w granicach taktu, „Edukacja i Dialog” 1996, nr 7, s. 3-5.
 • Braunmühl E., Antipedagogik. Studien zur Abschaffung der Erziehung, Weinheim und Basel 1975.
 • Brzezińska A.I., Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: GWP 2005.
 • Chłodna I., Autorytet rodziny − dobro czy przeżytek?, „Człowiek w Kulturze” 2011-2012, nr 22, s. 147-165.
 • Gordon T., Wychowanie bez porażek, czyli trening skutecznego rodzica, Warszawa: Pax 1991, s. 273.
 • Karkowska M., Ewolucja koncepcji autorytetu w wybranych filozofiach wychowania, „Pedagogika Filozoficzna” 2006, nr 1, s. 34-35.
 • Kędzior W., Wspierać czy wychowywać?, „Pedagogika Ojcostwa” 2(2011), nr 3, s. 101-109.
 • Klimek M., Rola autorytetu rodziców w procesie socjalizacji, w: J. Zimny (red.), Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym, Stalowa Wola−Rużomberok 2008.
 • Kruk R., Autorytet wyzwalający − najlepszy, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 10, s. 14-18.
 • Kułaczkowski J., Aspekty autorytetu rodziców wobec dziecka, „Studia Warmińskie” 43(2006), s. 237-244.
 • Opozda D., Autorytet, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, oprac. zespół, Radom: Polwen 2016, s. 132-134.
 • Olubiński A., Rola autorytetu w procesie edukacji – zamiast Wprowadzenia, w: A. Olubiński (red.), Autorytet czy potrzebny w procesie edukacji?, Toruń: Akapit 2012.
 • Pelzer W., Im Dschungel der Erziehung. Streiflichter zur pädagogischen Situation der Gegenwart, Heinsberg: Agentur Dieck 1992.
 • Rynio A., Autorytet osób znaczących w kształtowaniu osobowości dojrzałej, „Ethos” 1997, nr 37, s. 121-131.
 • Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2003.
 • Tarnowski J., Człowiek − dialog − wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, „Znak” 1991, nr 9(436), s. 69-78.
 • Tarnowski J., Jak wychowywać, Warszawa: ATK 1993, s. 90.
 • Wakulska D., Autorytet a wychowanie − czy możliwe jest wychowanie bez autorytetu?, „Fides et Ratio” 2014, nr 3(19), s. 23-28.
 • Żebrowska M., Łuczyńska B., Problem autorytetu rodziców w świetle badań nad nieletnimi z zakładów wychowawczych i poprawczych, „Psychologia Wychowawcza” 1969, nr 4, s. 381-397.
 • Kto jest dziś prawdziwym autorytetem moralnym?, https://www.tygodnikprzeglad.pl/kto-jest-dzis-prawdziwym-autorytetem-moralnym/ [15.04.2017].
 • Mazur P.S., Wychowanie w czasach kryzysu autorytetu, http://www.polishclub.org/2011/01/ 27/dr-hab-piotr-s-mazur-wychowanie-w-czasach-kryzysu-autorytetu/ [20.06.2017].
 • Piórkowski P.D., Autorytety, idole, pozory, eksperci i celebryci, https://repozytorium.umk.pl/ bitstream/handle/item/3903/Paweł%20Dariusz%20Piórkowski%20%20Autorytety.%20Idole% 2C%20pozory% 2C%20e ksperci%20i%20celebryci.pdf?sequence=1 [20.04.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-353dafb2-f0ba-4073-9285-6cffd7dfb57c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.