PL EN


2015 | 2-3(27) | 123-132
Article title

Preferencje użytkowników hoteli w zakresie produktu i usług

Content
Title variants
EN
Preferences of hotel users with regard to product and service
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ze względu na ścisłe powiązanie prawidłowego funkcjonowania hoteli ze zmianami zachodzącymi w gospodarce istotne jest badanie preferencji użytkowników bazy noclegowej w zakresie potrzebnych usług i oferty. Informacje winny posłużyć nie tylko menedżerom i specjalistom od marketingu, ale przede wszystkim architektom, którzy projektując obiekty, powinni tworzyć budynki służące przez kolejne dziesięciolecia. W niniejszym artykule przedstawiono ankietę dotyczącą preferencji użytkowników hoteli w zakresie produktu i usług oraz jej wyniki. Badania objęły: lokalizację placówek noclegowych, ich standard, preferencje estetyczne (architektoniczne) użytkowników, układy przestrzenne i funkcjonalne. W podsumowaniu wykazano bardzo wyraźnie rysujące się tendencje, jakim podlegać będzie branża hotelarska w najbliższych latach w Polsce, oraz zaznaczono obszary problematyki, w których należy wzmocnić wiedzę społeczeństwa.
EN
Due to a close link between a proper functioning of hotels with changes in the economy, it is important to study preferences of accommodation facilities users as regards needed services and offer. This information should be used not only by managers and marketers but in particular by architects who should design buildings for the next decades. This article presents a survey on hotel users preferences on the product and services, as well as its results. The scope of the study included: location of accommodation facilities, their standard aesthetic (architectural) preferences of users, the spatial and functional arrangement. In conclusion, some very clear trends were outlined, which will be visible in the hotel industry during upcoming years in Poland. Also selected problem areas in which there is a need of increasing public knowledge were stressed.
Year
Issue
Pages
123-132
Physical description
Dates
published
2015-09
Contributors
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
References
 • Błądek, Z. (2001). Hotele: programowanie, projektowanie, wyposażanie. Poznań: Palladium; Wyd. Albus. ISBN 83-916093-0-8.
 • Błądek, Z. (red.). (2010). Nowoczesne hotelarstwo: od projektowania do wyposażenia. Poznań: Palladium Architekci – Błądek, Manikowski. ISBN 9788372329592.
 • Doğan, H., Nebioğlu, O., Aydın, O., Doğan, İ. (2013). Architectural innovations are competitive advantage for hotels in tourism industry?: What customers, managers and employees think about it? Procedia – Social and Behavioral Sciences, 99, 701–710.
 • Jabłońska, J. (2010). Hotele – zagadnienia prawne. Świat Architektury, 7, 64–66.
 • Jaremen, D.E. (2006). Ofensywa jakości dla hoteli i pensjonatów: kierunki doskonalenia jakości: metodologia badań [online, dostęp: 2015-05-08]. Jelenia Góra: Partnerstwo na rzecz Rozwoju. Nowe szanse dla transgranicznego rynku pracy i gospodarki Euroregionu Nysa. Dostępny w Internecie: http://www.vip. karr.pl/pliki/METODOLOGIA.pdf.
 • Miklewski, J. (2010/2011). Pomysł na hotel. ABC Inwestycji Hotelowych. Dodatek do czasopisma Hotelarz, 18–19.
 • Minguet, J., Bou, L. (red.). (2007). Hotel Design. Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones. ISBN 8496429105.
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Dz.U. z 2006 r., nr 22, poz. 169 z późn. zm.
 • POT. (2015). Badanie konsumentów usług turystycznych mające na celu ocenę poziomu satysfakcji turystów krajowych i zagranicznych z usług turystycznych, z których korzystali podczas podróży i pobytu w Polsce w 2014 roku. Raport końcowy dla Polskiej Organizacji Turystycznej [online, dostęp: 2010-05-08]. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna. Dostępny w Internecie: http://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.
 • TrustYou. (2015). Witryna internetowa firmy [online, dostęp: 2015-03-08]. Dostępny w Internecie: www.trustyou.com.
 • Vickers, G. (2005). 21st Century Hotel. London: Laurence King Publishing. ISBN 1856694011.
 • Watson, H. (2005). Hotel Revolution. Chichester: John Wiley & Sons. ISBN 0470016809.
 • Zając-Bilińska, M., Kocyłowska, K. (2010). Komentarz do ustawy. Świat Architektury, 7, 67.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-353e077a-ffeb-4e6a-a131-efaf9b0cb217
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.