PL EN


2019 | 17 | 27-51
Article title

Adam Moczulski – sędzia pokoju powiatu radzyńskiego, urzędnik i ziemianin. Próba biografii

Content
Title variants
EN
Adam Moczulski – the judge of peace of Radzyń county, official and landowner
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera omówienie działalności publicznej Adama Moczulskiego jako sędziego pokoju i podprefekta powiatu radzyńskiego i włodawskiego, jego życia prywatnego jako właściciela ziemskiego, sytuacji majątkowej i rodzinnej. Podstawą są dokumenty wchodzące w skład zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim. Należą do nich księga wieczysta dóbr ziemskich Przegaliny Wielkie lit. A, zapisy w aktach metrykalnych parafii Komarówka Podlaska, akta notariuszy powiatu radzyńskiego oraz inne źródła.
EN
The article shows the biography of Adam Moczulski, his public activity as the judge of peace and the official of Radzyń and Włodawa county, private life as the landowner, his financial and family situation. Based on the land and mortgage register of Przegaliny Wielkie lit. A, record in the record files of the parish Komarówka Podlaska, files of notaries of the Radzyń Powiat and other sources.
Year
Volume
17
Pages
27-51
Physical description
Dates
published
2019-09-25
References
 • Boniecki Adam, Herbarz polski, t. 4, Warszawa 1901.
 • Brzezińska-Marjanowska Wioletta, Dionizy Mikler – twórca parków i ogrodów na Wołyniu i Podolu, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. II, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Biały-stok 2010, s. 374.
 • Chojnacki Andrzej, Proces formowania Wojska Polskiego oraz lokalnych władz w maju i czerwcu 1809 r. w okolicach Siedlec i Białej. Komendanci Placu Departamentu Siedleckiego w latach 1809-1813, https://www.academia.edu/16624948/Proces_formowania_Wojska_Polskiego_oraz_lokalnych_władz_w_maju_i_czerwcu_1809_r._w_okolicach_Siedlec_i_Białej._Komendanci_Placu_Departamentu_Siedleckiego_w_latach_1809_1813 (dostęp: 23.07.2018 r.).
 • Chojnacki Andrzej, Cywilna i wojskowa elita władzy departamentu siedleckiego po upadku Napole-ona I. Pobyt Aleksandra I, cara Rosji, w Węgrowie i Sokołowie, s. 6, https://www.academia.edu/28861344/Cywilna_i_wojskowa_elita_władzy_departamentu_siedleckiego_po_upadku_Napoleona_I (dostęp: 20.07.2018 r.).
 • Cichoń Paweł, Kwalifikacje zawodowe urzędników jako podstawa kształtowania się systemu biuro-kratycznego w Księstwie Warszawskim, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 1, 2008.
 • Czartoryski Adam Jerzy, Pamiętniki i memoriały polityczne, red. J. Skowronek, Warszawa 1986.
 • Gloger Zygmunt, Encyklopedia staropolska, Warszawa 1901, t. IV.
 • Kołodziejczyk Tadeusz, Pomianowska Małgorzata, Konstytucje w Polsce 1791-1990. Wybór i opracowanie, Warszawa 1990.
 • Kowalik Joanna, Ziemianie, [w:] Ziemia Radzyńska 1815-1839, red. T. Osiński, Radzyń 2013.
 • Niesiecki Kasper, Herbarz Polski, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845, t. 9.
 • Osiński Tomasz, Administracja rządowa, [w:] Ziemia Radzyńska 1815-1830, red. T. Osiński, Radzyń 2013.
 • Iwanowicz Pawliszczew Nikołaj, Herbarz rodzin szlacheckich najwyżej zatwierdzony, Warszawa 1853, t. I.
 • Rogalski Artur, Radzyń i powiat radzyński w okresie Księstwa Warszawskiego 1809-1812. Próba nakreślenia problemu badawczego, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 6, 2008.
 • Rogalski Artur, Notariat. Hipoteka. Drobna szlachta, [w:] Ziemia radzyńska 1815-1830, red. T. Osiński, Radzyń Podlaski 2013.
 • Rola-Stężycki Andrzej Zygmunt, Opowieści grójeckie, Włocławek 2002.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1885, t. VI.
 • Smyk Grzegorz, Francuskie prawo i instytucje ustrojowe w Księstwie Warszawskim, „Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska”, Lublin, vol. LXII sectio F 2007.
 • Sulikowski Anzelm, Krótki rys i zasady Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Pol-skim, Warszawa 1865.
 • Uruski Seweryn, Rodzina, czyli herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904, t. XV.
 • Welik Grzegorz, Spis majątków ziemskich okolic Radzynia i ich właścicieli w połowie XIX wieku, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t 1, 2001.
 • Wereda Dorota, Z dziejów parafii unickiej w Przegalinach, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 2, 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-353ffbaf-831b-4de4-8b50-82afdf77e99d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.