PL EN


2015 | 15/2 | 366-377
Article title

Recenzja - Na drodze do procesu Władysława Gomułki (1948-1954). W związku z książką Roberta Spałka pt. Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948-1956, Wyd. IPN, Warszawa 2014, ss. 1133.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
366-377
Physical description
References
 • N. Iwanow, Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937-1938, Kraków 2014
 • A. Lityński, Ludobójstwo: „operacja polska” NKWD (1937-1938). Uchwała Biura Politycznego KC WKP(b)oraz rozkazy szefa NKWD ZSRR, „Studia Iuridica Lublinensia”, tom XIX poświęcony pamięci Profesora MarianaKlementowskiego (1943-2013), red. M. Kuryłowicz i W. Witkowski , Lublin 2013
 • R. Conquest, Uwagi o spustoszonym stuleciu, tłum. T. Bieroń, Poznań 2002
 • M. Zmierczak, Spory o istotę faszyzmu. Dzieje i krytyka, Poznań 1989
 • J. Stalin, Dzieła, t. 11. Warszawa 1951
 • F. Dzierżyński, Pisma wybrane, Warszawa 1951
 • Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937-1938. Dokumenty z centrali, red.i wstęp T. Sommer, Warszawa 2010
 • A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików).Krótki kurs, wyd. 2, Warszawa 2012
 • A. Lityński, Ludobójstwo: operacja polska NKWD (1937-1938). Uchwała Biura Politycznego KC WKP(b)oraz rozkazy szefa NKWD ZSRR, [w:] „Studia Iuridica Lublinensia”, tom XIX poświęcony pamięci ProfesoraMariana Lecha Klementowskiego (1943-2013), red. M. Kuryłowicz i W. Witkowski, Lublin 2013
 • A. Lityński, Dokumenty nieludzkiego terroru. W związku z ukazaniem się zbioru: Z dziejów terroruw państwie radzieckim 1917-1953. Wybór źródeł, wstęp, tłumaczenie i opracowanie J. Wojtkowiak, Poznań2012,
 • T. Sommer, „Operacja polska”, czyli ludobójstwo Polaków dokonane przez Związek Sowiecki w latach 1937- 1938, [w:] Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo…, s. 23; D. Kucharski, hasło: Polacy naWschodzie, [w:] Encyklopedia białych plam, t. XIV, Radom 2004
 • W. Lechowicz, Będziesz przeklinał ten dzień; 2756 dni okrutnych metod śledztwa, Warszawa 1989
 • D. Maksimiuk, Krótka historia długo obowiązującego dekretu, czyli o tzw. Małym kodeksie karnym, „MiscellaneaHistorico-Iuridica”, tom IX, Katowice 2010
 • W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne część ogólna, Kraków 2010
 • A. Lityński, Administracja, polityka i sąd tajny w Polsce Ludowej (1950-1954), „Roczniki Administracjii Prawa” 2010
 • I. Andrejew, L. Lernel, J. Sawicki, Prawo karne Polski Ludowej. Wiadomości ogólne, Warszawa 1954
 • Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i  partii 1940-1955, słowo wstępne J. NowakJeziorański,Londyn 1986
 • H. Piecuch, Spotkania z Fejginem, Warszawa 1990
 • G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950, Warszawa 2002
 • R. Ostaƒński-Bodler, Sądy wojskowe w Polskich Siłach Zbrojnych i ich kompetencje w sprawach karnychw latach 1914-2002, Toruń 2002
 • M. Zaborski, Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944-1955, Lublin 2005
 • M. Zaborski, Początki ludowego wymiaru sprawiedliwości w Łodzi – wybranezagadnienia, [w:] Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, red. J. Wróbel i J. Żelazko, Warszawa 2004
 • A. Machnikowska, Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1950, Gdańsk 2008
 • J. Muszyński, Zasady ustrojowe sądownictwa wojskowego i prokuratury wojskowej w Polsce Ludowej, Warszawa 1964
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35454e51-05c6-4eef-bdd8-efdd26b7ec6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.