PL EN


2019 | 17 | 98-111
Article title

Contemporary dialogue with the employer. Selected trends in the labour market

Content
Title variants
PL
Dialog ze współczesnym pracodawcą. Wybrane trendy rynku pracy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author of the article shows the emerging need to build an authentic dialogue and bilateral relationship between a modern employer and their employees. The basis and justified context for formulating such a statement is the analysis of dynamic changes in the sphere of human work and their professional biographies, the new dimension of which is clearly marked in the area of the modern environment of the organization. To confirm her considerations, the author of the article gives the results of the research presented in the Deloitte Global Human Capital Trends 2019 Report (N = 10,000, 2019), referring to changes and challenges organizations will face in the future, especially in relation to the staff. In summary, the topics of educational and professional aspirations of young people, academic counselling and the importance of education in preparing young people to occupy modern roles in the contract with the employer are also taken up.
PL
Autorka artykułu ukazuje zarysowującą się potrzebę budowania autentycznego dialogu i dwustronnej relacji między współczesnym pracodawcą a jego pracownikami. Podstawą i uzasadnionym kontekstem do formułowania takiego stwierdzenia jest analiza dynamicznych zmian w sferze pracy człowieka i jego biografii zawodowych, których nowy wymiar wyraźnie zaznacza się w obszarze nowoczesnego środowiska organizacji. Na potwierdzenie swoich rozważań autorka artykułu przytacza wyniki badań zaprezentowane w Raporcie 2019 Deloitte Global Human Capital Trends (N=10 tys., 2019), dnoszące się do zmian i wyzwań stojących przed organizacjami w przyszłości, szczególnie w relacji do kadry pracowniczej. Podejmowana jest także tematyka aspiracji edukacyjno-zawodowych młodzieży, doradztwa akademickiego oraz znaczenia edukacji w przygotowaniu młodych ludzi do zajęcia nowoczesnych ról w kontrakcie z pracodawcą.
Year
Issue
17
Pages
98-111
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Bańka A., Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Print B, Poznań 1995
 • Bartkowiak M., Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się, UAM, Poznań 2011
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2002
 • Belbin M., Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk 2003
 • Christoph M., Krause E., Kariera zawodowa kobiet we współczesnych organizacjach, „Studia Edukacyjne” 2019, nr 53
 • Claxton G., Wise up. The Challenge of Lifelong Learning, Bloomsbury Publishing, London 1999
 • Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Impuls, Kraków 2013
 • Facer K., Education, technology and social change, Routledge, London 2011
 • Field J., Social capital and lifelong learning, Bristol University Press, Policy Press, Bristol 2005
 • Furlong A., Youth studies. An introduction, Routledge, London, 2013
 • Furmanek W., Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej (industry 4.0), „Dydaktyka informatyki” 2018, nr 13
 • Hall D. T., Moss J. E., The new protean career contract: helping organizations and employees adapt, “Organizational Dynamics” 1998, vol. 26, nr 3
 • Hatalska N., Praca: scenariusze przyszłości, Infuture Hatalska Foresight Institute, Warszawa 2016
 • O’Farrell U., First steps in counselling, Veritas, Dublin 2014
 • Phillips D., Quality of life, [in:] J. Katz, S. Peace, S. Spurr (ed.) Adult lives. A life course perspective, Bristol University Press, Bristol 2012
 • Roulstone A., Barnes C., The challenges of a work-first agenda for disabled people, [in:] A. Roulstone, C. Barnes (eds.), Working futures? Disabled people, policy and social inclusion, Policy Press, Portland 2005
 • Rynkowska M., Aktywni +. Przyszłość rynku pracy 2017. Raport Gumtree 2017, Warszawa 2017
 • Sitko-Lutek A., Skrzypczak E., Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, C. H. Beck, Warszawa 2009
 • Solarczyk-Ambrozik E. (2013), Uczenie się przez całe życie jako rzeczywistość edukacyjna. Dyskurs całożyciowego uczenia się w tle zmian społeczno-ekonomicznych, [w:] E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, UAM, Poznań 2013
 • Solarczyk-Ambrozik E., Zmiany we wzorach przebiegu karier a całożyciowe uczenie się, [w:] E. Solarczyk-Ambrozik, Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, UAM, Poznań 2016
 • Staniszewska J., Szybciej, intensywniej, praktycznie i na temat. O zmianach w edukacji, Kompendium HR, Warszawa 2017
 • Tomaszewska-Lipiec R., Work-personal life. Between harmony and disintegration. Introduction, [w:] R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Work-personal life. Between harmony and disintegration, Impuls, Kraków 2015
 • Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus, Report 2019 Deloitte Global Human Capital Trends,https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/5136_HC-Trends-2019/DI_HC-Trends 2019.pdf (28.09.2019)
 • Rutkowska M., „Nowa kariera” i jej egzemplifikacje w postaci kariery proteuszowej i kariery bez granic, https://www.ipiss.com.pl/wpcontent/uploads/downloads/2013/02/m_rutkowska_zzl_1_2010.pdf (15.04.2019)
 • The future of Jobs Report 2018. World Economic Forum, www.weforum.org (10.09.2019)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-354753cc-10e5-4729-bd46-050ce59bc58f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.