PL EN


2015 | 2 | 333–344
Article title

Современные изменения бурятской культуры на Ольхоне

Content
Title variants
EN
Modern transformations of Buryat culture on the Island of Olkhon
PL
Współczesne przemiany w kulturze Buriatów na wyspie Olchon
Languages of publication
RU EN PL
Abstracts
EN
The life of the Buryats, a Mongolian ethnic group, was traditionally sustained by fishing and cattle herding. This was especially true of Olkhon Buryats, who live on an island on Lake Baikal. Over the last one hundred years, the influence of Russian culture and general globalization were great agents of change. As a result, the Buryats are more commonly involved in mixed marriages, speak almost exclusively Russian and their main source of income comes from tourism. Nevertheless, the Buryats’ attempts to understand their own culture brought a revival of some of its elements, including shamanism.
RU
Жизнь бурят, монгольской этнической группы, занимающихся скотоводством и рыбной ловлей на острове Ольхон за последние сто лет претерпела серьезные изменения под воздействием русской культуры и процессов глобализации: появилось множество смешанных семей, основным языком для многих стал русский, прием туристов стал одном из важных способов зарабатывания на жизнь. Попытки понять и сохранить свою этническую самобытность привели к процессу возрождения национальной культуры, в том числе шаманизма.
PL
Życie Buriatów, należących do etni mongolskiej, tradycyjnie było skupione dokoła rybołówstwa i hodowli zwierząt domowych. Na wyspie Olchon znajdującej się na Bajkale do dziś mieszka niewielka grupa Buriatów, ale w ciągu ostatnich stu lat ich życie uległo wielu przemianom ze względu na politykę sowiecką, a później rosyjską oraz postępującą globalizację. W efekcie Buriaci częściowo zasymilowali się z rosyjską częścią narodu: wchodzą w mieszane związki małżeńskie i mówią wyłącznie po rosyjsku. Współcześnie również inne są źródła utrzymania, ponieważ wielu mieszkańców Olchonu żyje z usług w turystyce. Jednocześnie Buriaci podejmują refleksję nad swoją kulturą przywracając niektóre jej elementy, w tym szamanizm.
Year
Issue
2
Pages
333–344
Physical description
Dates
online
2015-12-22
Contributors
 • Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева Российская Федерация, 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89, polina-98@mail.ru
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Katedra Kulturoznawstwa ul. Wita Stwosza 55, 80–952 Gdańsk, Polska, aleksandra.wierucka@wp.pl
References
 • Басаева К.Д. Преобразования в семейно-брачных отношениях бурят (по материалам Аларского и Ольхонского районов Иркутской области). Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1974.
 • Басаева К.Д. Семья и брак у бурят, вторая половина ХIХ–начало ХХ вв. Научная библиотека диссертаций и авторефератов. [Оnline] <http://www.dissercat.com/content/semya-i-brak-u-buryat-vtoraya-polovina-khikh-nachalo-khkh-vv#ixzz3gVFYobUK> (22.07.2015).
 • Гирченко В.П. Русские и иностранные путешественники XVII, XVIII и первой половины XIX веков о бурят-монголах. Улан-Удэ: Бурят-Монгольское государственное издательство, 1939.
 • Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры ольхонских бурят, ХIХ−ХХ вв. Научная библиотека диссертаций и авторефератов. [Оnline] <http://www.dissercat.com/content/profannyi-i-sakralnyi-miry-olkhonskikh-buryat-khikh-khkh-vv#ixzz3gVY6Prsw> (22.07.2015).
 • Иметхенов А.Б., Долхонова Э.З., Елбаскин П.Н. Ольхон — край родной. Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного университета, 1997.
 • Павлинская Л.Р. Буряты, Сибирь. Этносы и культуры (народы Сибири в XIX в.). Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1995.
 • Центральноазиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные аспекты. Материалы Международного научного симпозиума, 20–26 июня, Улан-Удэ, озеро Байкал. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1996, c. 129–134.
 • Xагдаев В.В. Шаманский мир Приольхонья. [B:] Центральноазиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные аспекты. Материалы Международного научного симпозиума 20−26 июня, Улан-Удэ, озеро Байкал. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1996, c. 129−134.
 • Хангалов М.Н. Собраниe сочинений в трех томах. Т. 1. [Оnline] <http://rubur.ru/article/belye-shamany> (14.08.2015)
 • Basilov V.L. Chosen by the Spirits. [W]: Shamanic Worlds. Ritual and Lore of Siberia and Central Asia. Ed. by M. Balzer, New York: North Castle Book, 1997.
 • Eliade M. Shamanism, Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1974.
 • Fridman E.J.N. Sacred Geography. Shamanism Among the Buddhist Peoples of Russia. Budapest: Akademiai Kiado, 2004.
 • B. Kümin. Climbing Trees. The Transmission of Knowledge in Buryat Shamanism. “Shaman” 2001, № 9, с. 3–18.
 • Stutley M. Shamanism. An Introduction. London: Rutledge, 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2392-3644 (online)
ISSN
2449-6715 (print)
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-354b7832-b6f3-49db-9a51-920202ffd029
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.