PL EN


2014 | 2(32) |
Article title

Przedsiębiorczość osób młodych na wsi – stymulatory i bariery

Content
Title variants
EN
Young entrepreneurs in the country – stimulants and barriers
Languages of publication
Abstracts
EN
The purpose of this article is, starting from the definition of entrepreneurship, to draw attention to the factors promoting and impeding the development of entrepreneurship of young people in rural areas. This is a category of rural residents, who could play a significant role in the multi-purpose rural development. However, there are few studies that provide data on young entrepreneurs, and information on opportunities and activities for the development of entrepreneurial qualities and attitudes among young people, especially in rural areas. Opportunities and constraints for the development of young entrepreneurship in rural areas are the starting point for the formulation of research problems concerning the entrepreneurial potential of young rural residents.
PL
Celem niniejszego artykułu było rozpoznanie czynników sprzyjających i utrudniających rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych na obszarach wiejskich. Jest to kategoria mieszkańców, która może odegrać dużą rolę w wielofunkcyjnym rozwoju wsi. Niewiele jest badań dostarczających danych na temat przedsiębiorczości młodych oraz informacji o możliwościach i działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju cech i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, szczególnie z obszarów wiejskich. Wskazane możliwości i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości młodych na wsi były punktem wyjścia do sformułowania problematyki badawczej dotyczącej potencjału w zakresie przedsiębiorczości młodych mieszkańców wsi.
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Bank Danych Lokalnych. 2013. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Bański J., Stola W., 2002. Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich 3. PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Błędowski P., Nowakowska M., 2010. Podstawy kształcenia ustawicznego. Wydawnictwo ego, Łódź.
 • Domański R., 1994. Drobna przedsiębiorczośćna terenie gminy. W: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich.Red. K. Duczkowska-Małysz, M. Kłodziński. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M., 2010. Przedsiębiorczośći innowacyjność. Difin, Warszawa.
 • Gabryelak E., 2011 a. Szanse edukacyjne i emocjonala gotowośćszkolna dzieci 6-letnich (na przykładzie projektów „Małe Przedszkole w Każdej Wsi” i „Małe Przedszkole w 5 wsiach województwa łódzkiego), Kwartalnik Nauczanie Początkowe nr 1, Kielce, 88-94.
 • Gabryelak E., 2001 b. Wyrównywanie szans edkacyjnych dzieci przedszkolnych w regionie łódzkim (na podstawie współdziałania samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej przy udziale środków unijnych). W: Społeczno-ekonomiczne problemy regionów. Red. A.
 • Organiściak-Krzyszkowska, B. Balcerza-Paradowska. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, 235-254.
 • GawełA., 2007. Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Grzegorzewska-Mishka E., 2010. Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Hryniewicz J.T., 2000. Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów. Studia Regionalne i Lokalne 2 (2), Warszawa, 53-77.
 • Krajewski K., Śliwa J., 2004. Lokalna przedsiębiorczośćw Polsce. Uwarunkowania rozwoju. Wyd. Naukowe Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Krzyżanowska K., 2012. Przedsiębiorczośćna obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kwarcińska A., 2004. Uwarunkowania zewnętrzne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości. W: Przedsiębiorczośćstymulatorem rozwoju wsi. Red. J. Brulak, M. Kulikowski. Instytut Wie-dzy, Warszawa.
 • Łaguna M., 2004. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich z możliwościąwykorzystania lokalnej społeczności. WSBW, Warcino.
 • Marciniak M., 2011. Rozwój przedsiębiorczości szansąpolskich obszarów wiejskich (maszyno-pis). Instytut Obywatelski (raport).
 • Postawy przedsiębiorcze a strategia lizbońska. 2008. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:044:0084:0084:PL:PDF [dostęp: 22.01.2014].
 • Psyk-Piotrowska E., 2004. Społeczne konsekwencje przekształceńwłasnościowych w rolnictwie państwowym. Wyd. UŁ, Łódź.
 • Raport „Bariery instytucjonalne w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. 2011. Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa.
 • Raport o stanie wsi. Polska wieś2010. 2010. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. FDPA, Warszawa.
 • Schumpeter J., 1995. Kapitalizm, socjalizm i demokracja. PWN,Warszawa.
 • Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., 2012. Przedsiębiorczośćw ujęciu teoretycznym i w prakty-ce. W: Krzyżanowska K., Przedsiębiorczośćna obszarach wiejskich. Stan i perspektywy roz-woju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2012 roku. 2013. Ministerstwo Pracy i Poli-tyki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa (maszynopis).
 • Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. 2012. Raport podsumowujący KSOW-26-12/ZP-MS/2012, Fundacja Progra-mów Pomocowych dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa(maszynopis).
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020. 2012. Red. A. Wasilewski. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywno-ściowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, z 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczo-wych w procesie uczenia sięprzez całe życie. 2006. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:pl:PDF [dostęp: 22.01.2014].
 • Zuzek D.K., 2006. Przedsiębiorczośćwiejska w wybranych regionach Polski. Małe i średnie przed-siębiorstwa w polityce rozwoju regionalnego. W: Przedsiębiorczośćw rozwoju obszarów wiej-skich. Red. A. Rak. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce, 110-116.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-354c66c8-8fd1-46d4-b5f4-fc9b0cd1a4fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.